Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Henkivakuutus

Mandatum Life -konserni koostuu Sampo Oyj:n sataprosenttisesti omistamasta tytäryhtiöstä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöstä ja sen viidestä tytäryhtiöstä. Emoyhtiö Mandatum Life on vastuussa myynnistä ja kaikista vakuutusyhtiölain määräämistä toiminnoista. Tytäryhtiöt ovat Mandatum Life Palvelut Oy, Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy, Mandatum Life Fund Management S.A., Innova Henkilöstörahasto Oy sekä Mandatum Life Insurance Baltic SE.

 Tulos Henkivakuutus, 2015
Tulos
Henkivakuutus, 2015
Milj. € 2015 2014 Muutos, %
Vakuutusmaksutulo, netto 1 144 1 105 4
Sijoitustoiminnan nettotuotot 632 540 17
Muut tuotot 18 5 227
Korvauskulut -1 023 -876 17
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos -462 -499 -7
Henkilöstökulut -47 -46 2
Muut kulut -74 -60 25
Rahoituskulut -6 -7 -10
Tulos ennen veroja 181 163 11
Avainluvut 2015 2014 Muutos
Liikekustannussuhde, % 100,0 104,1 -4,1
Oman pääoman tuotto, % 12,7 11,4 1,3
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) 522 509 13

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja vuodelta 2015 oli 181 miljoonaa euroa (163). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli 168 miljoonaa euroa (149). Oman pääoman tuotto (RoE) oli 12,7 prosenttia (11,4). Ilman vuoden 2015 aikana tehtyjä 109 miljoonan euron korkotäydennyksiä oman pääoman tuotto olisi ollut 18,5 prosenttia. 

Sijoitusomaisuuden nettotuotot ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja kasvoivat 365 miljoonaan euroon (273) suurelta osin osakemarkkinoiden hyvän kehityksen ansiosta. Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 239 miljoonaa euroa (267). Käyvän arvon rahasto oli 532 miljoonaa euroa (508) vuoden 2015 lopussa. 

Mandatum Life -konsernin kokonaisvastuuvelka kasvoi 10,9 miljardiin euroon (10,4). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka oli vuoden 2015 lopussa 5,9 miljardia euroa (5,3) eli 54 prosenttia (51) koko vastuuvelasta. Laskuperusteinen kanta jatkoi alenemistaan vuonna 2015 ja oli 5,0 miljardia euroa (5,1) vuoden 2015 lopussa. Korkeamman koron laskuperustekannat (4,5 ja 3,5 prosenttia) supistuivat 188 miljoonaa euroa vuoden 2015 kuluessa ja olivat 3,1 miljardia euroa. 

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut vastuuvelkaansa 244 miljoonalla eurolla (135) alhaisen korkotason takia. Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Diskonttokorko on alennettu 1,0 prosenttiin vuodelle 2016, 1,25 prosenttiin vuodelle 2017 ja 2,25 prosenttiin vuodelle 2018. 

Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on alennettu 0,75 prosenttiin alkuperäisestä 3,5 prosentista täydentämällä vastuuvelkaa 257 miljoonalla eurolla (241). 

Mandatum Life -konsernilla oli 31.12.2015 sijoitusomaisuutta markkina-arvoin mitattuna 6,7 miljardia euroa (6,6), kun huomioon ei oteta 5,9 miljardin euron (5,3) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia. 

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva omaisuus oli 31.12.2015 markkina-arvoin 5,5 miljardia euroa (5,3), josta 47 prosenttia (32) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 7 prosenttia (23) rahamarkkinoille, 29 prosenttia (30) osakkeisiin ja 16 prosenttia (16) vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Vuonna 2015 sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli 6,9 prosenttia (4,6). Korkosijoitusten duraatio oli vuoden 2015 lopussa 2,1 vuotta (2,0) ja keskimääräinen maturiteetti 2,8 vuotta (2,7). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 3,2 prosenttia (3,2). 

Sijoitusomaisuuden jakauma Mandatum Life (pois lukien eriytetty kanta), 31.12.2015, yhteensä 5,5 miljardia euroa

Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,2 miljardia euroa (1,2), josta 71 prosenttia (48) oli korkosijoituksissa, 9 prosenttia (33) rahamarkkinoille, 12 prosenttia (8) osakkeisiin ja 8 prosenttia (11) vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli 3,8 prosenttia vuonna 2015. Joulukuun 2015 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,3 vuotta (2,1) ja keskimääräinen maturiteetti 3,8 vuotta (3,6). Korkosijoitusten keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 1,4 prosenttia (1,3).

Sijoitusomaisuuden jakauma, eriytetty kanta 31.12.2015, yhteensä 1,2 miljardia euroa

Eurooppalaiset vakuutusyhtiöt raportoivat vakavaraisuusasemansa 31.12.2015 viimeisen kerran ns. Solvenssi I –säännöstön mukaisesti. Mandatum Life -konsernin vakavaraisuusasema säilyi vahvana ja Solvenssi I:n mukainen vakavaraisuusaste oli 23,6 prosenttia (22,9). Ns. Solvenssi II –säännöstö astui voimaan tammikuun 2016 alusta. Mandatum Lifen Solvenssi II:n mukaista vakavaraisuusasemaa käsitellään kohdassa Vakavaraisuus. 

Henkivakuutusliiketoiminnan kustannus- ja riskiliikkeen tulokset olivat Mandatum Lifen historian parhaat. Kustannusliikkeen tulos nousi 25 miljoonaan euroon (19). Riskiliikkeen tulos muodostui poikkeuksellisen hyväksi ja oli 33 miljoonaa euroa (23). 

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo nousi yhtiön historian korkeimmaksi ja oli 1 144 miljoonaa euroa (1 105). Sijoitussidonnainen maksutulo säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 968 miljoonaa euroa (960). Baltiassa maksutulo oli 34 miljoonaa euroa (40). Mandatum Lifen markkinaosuus säilyi vakaana ja oli Suomessa 17,7 prosenttia (17,9). Baltiassa yhtiön markkinaosuus oli 8 prosenttia (11).