Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Sijoitusallokaatiot ja -tuotot

Sampo-konsernin sijoitusten kokonaismäärä 31.12.2015 oli 19 373 miljoonaa euroa (19 215 miljoonaa euroa vuonna 2014). Mandatum Lifen sijoitusomaisuus ei sisällä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevaa varallisuutta. Sijoitussalkkujen kehitys, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2015 ja 31.12.2014 -kuvassa esitetään sijoitussalkkujen allokaatiot omaisuuslajeittain If Vahinkovakuutuksessa, Mandatum Lifessa sekä Sampo Oyj:ssä vuosien 2015 ja 2014 lopussa.

Sijoitussalkkujen kehitys If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2015 ja 31.12.2014

Mandatum Lifen ja If Vahinkovakuutuksen vakuutusvelat ja riskinottohalukkuudet poikkeavat toisistaan, minkä seurauksena yhtiöiden sijoitusomaisuuksien rakenteet ja niihin liittyvät riskit ovat usein erilaiset, mikä näkyy myös yhtiöiden sijoitustuotoissa. Mandatum Lifen sijoitustuotot ja tuottojen vaihtelu ovat keskimäärin olleet korkeampia kuin If Vahinkovakuutuksen. Sijoitustuottojen historiallinen kehitys esitetään Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 2004–2015 -kuvissa.

Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin If Vahinkovakuutus 2004–2015

 

 
Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin Mandatum Life 2004-2015

Vuonna 2015 Sampo-konsernin painotettu keskimääräinen sijoitustuotto kaikista sijoitussalkuista yhteensä (Sampo Oyj mukaan luettuna) oli 3,1 prosenttia (4,3 prosenttia vuonna 2014).

If Vahinkovakuutuksen, Mandatum Lifen, Sampo Oyj:n ja Sampo-konsernin sijoitusten tarkemmat allokaatiot ja keskimääräinen korkosijoitusten maturiteetti vuoden 2015 lopussa esitetään Konsolidoitu sijoitusten allokaatio, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life, Sampo Oyj ja Sampo-konserni, 31.12.2015 -taulukossa.

Konsolidoitu sijoitusten allokaatio If Vahinkovakuutus, Mandatum Life, Sampo Oyj ja Sampo-konserni, 31.12.2015
If Vahinkovakuutus Mandatum Life Sampo Oyj Sampo-konserni
Omaisuuslaji Mark-
kina
-arvo,
milj. €
Osuus Keski-
määräinen
maturi-
teetti,
vuotta
Mark-
kina
-arvo,
milj. 
Osuus Keski-
määräinen
maturi-
teetti,
vuotta
Mark-
kina
-arvo,
milj. €
Osuus Keski-
määräinen
maturi-
teetti,
vuotta
Mark-
kina
-arvo,
milj. €
Osuus Keski-
määräinen
maturi-
teetti,
vuotta
Korko-
sijoitukset
yhteensä
9 852 86 % 2,6 3 945 59 % 3,1 1 051 80 % 1,2 14 848 77 % 2,6
Rahamarkkina-
sijoitukset ja
kassavarat
1 389 12 % 0,3 507 8 % 0,4 741 56 % 0 2 636 14 % 0,2
Valtioiden joukkovelka-
kirjalainat
1 378 12 % 3,5 75 1 % 3,2 0 0 % 0,0 1 453 7 % 3,4
Muut joukko-
velkakirja-
lainat,
rahastot ja
lainat
7 085 62 % 2,8 3 355 50 % 3,5 311 24 % 4,1 10 750 55 % 3,1
Katetut jvk-
lainat
2 652 23 % 2,7 198 3 % 3,0 0 0 % 0,0 2 850 15 % 2,7
Investment
grade
-jvk-lainat
ja lainat
2 654 23 % 2,6 1 761 26 % 3,1 207 16 % 4,4 4 623 24 % 2,9
High-yield -jvk-lainat ja lainat 1 361 12 % 3,1 1 122 17 % 3,7 103 8 % 3,5 2 587 13 % 3,4
Heikomman
etuoikeuden
lainat / Tier 2
226 2 % 4,4 36 1 % 6,8 0 0 % 0,0 262 1 % 4,7
Heikomman etuoikeuden lainat / Tier 1 192 2 % 4,7 238 4 % 5,2 0 0 % 0,0 430 2 % 5,0
Suojaukset -
Koronvaihto-
sopimukset
-1 0 % - -0 0 % - 0 0 % - -1 0 % -
Vakuutus-
kirjalainat
0 0 % 0,0 8 0 % 2,0 0 0 % 0,0 8 0 % 2,0
Listatut
osakkeet
yhteensä
1 498 13 % - 1 732 26 % - 201 15 % - 3 431 18 % -
Suomi 0 0 % - 576 9 % - 66 5 % - 641 3 % -
Pohjoismaat 1 098 10 % - 12 0 % - 135 10 % - 1 245 6 % -
Muut maat 400 4 % - 1 144 17 % - 0 0 % - 1 544 8 % -
Vaihtoehtoiset
sijoitukset
yhteensä
47 0 % - 992 15 % - 22 2 % - 1 060 5 % -
Kiinteistöt 22 0 % - 293 4 % - 2 0 % - 317 2 % -
Pääomarahasto-
sijoitukset*
25 0 % - 275 4 % - 20 2 % - 320 2 % -
Biometriset 0 0 % - 20 0 % - 0 0 % - 20 0 % -
Hyödykkeet 0 0 % - 0 0 % - 0 0 % - 0 0 % -
Muut
vaihtoehtoiset
0 0 % - 403 6 % - 0 0 % - 403 2 % -
Kaupankäynti-
tarkoituksessa
tehdyt
johdannaiset
-1 0 % - -1 0 % - 37 3 % - 35 0 % -
Omaisuuslajit
yhteensä
11 395 100 % - 6 667 100 % - 1 311 100 % - 19 373 100 % -
Valuuttapositio,
brutto
155 - - 578 - - 135 - - 868 - -
*)Pääomasijoitukset sisältävät myös suorat sijoitukset listaamattomiin yhtiöihin.

Emoyhtiö Sampo Oyj:n sijoitussalkku sisältää konserniyhtiöiden liikkeeseen laskemia hybridivelkoja ja lyhytaikaisten likvidien instrumenttien osuus on suuri, koska salkku on myös likviditeettipuskuri. Konsolidoidut luvut eivät sisällä tytäryhtiöiden liikkeeseen laskemia hybridivelkoja. Ajoittain sijoitussalkut voivat sisältää myös muita sijoituksia. Emoyhtiön markkinariskit ovat rajalliset. Emoyhtiön markkinariskeistä merkittävimmät ovat bruttovelasta ja likviditeettivarannosta aiheutuva korkoriski sekä bruttovelan jälleenrahoitusriski. Suurin osa emoyhtiön velasta on sidottu lyhyisiin viitekorkoihin koronvaihtosopimusten käytön seurauksena. Tämä vähentää koko konsernin korkoriskiä, sillä vaikka alhaiset korot pitkällä aikavälillä pienentäisivät tytäryhtiöiden sijoitustuottoja, olisivat emoyhtiön korkokulut myös tällöin alhaisemmat.

Korkosijoitukset ja noteeratut osakesijoitukset muodostavat suurimman osan tytäryhtiöiden sijoitussalkuista. Korkosijoituksiin kuuluvat rahamarkkinasijoitukset, käteinen ja valtioiden velkakirjat toimivat myös likviditeettipuskurina. Korkosijoitusten keskimääräinen maturiteetti oli If Vahinkovakuutuksessa 2,6 vuotta ja Mandatum Lifessa 3,1 vuotta.

Sekä If Vahinkovakuutus että Mandatum Life altistuvat korko- ja valuuttariskeille (yleiset markkinariskit) sekä osake- ja spread-riskeille.

Lisäksi If Vahinkovakuutuksella ja Mandatum Lifella on kiinteistösijoituksia, pääomasijoituksia, biometrisia sijoituksia sekä muita vaihtoehtoisia sijoituksia. Sijoituspolitiikoissa on määritetty maksimiallokaatiot näille omaisuuslajeille ja tuotteille. Vuoden 2015 lopussa näiden sijoitusten yhdistetty osuus Sampo-konsernin yhteenlasketusta sijoitusomaisuudesta oli 5,5 prosenttia. If Vahinkovakuutuksessa vastaava osuus oli 0,4 prosenttia ja Mandatum Lifessa 14,9 prosenttia. Näitä omaisuuslajeja hoitavat pääosin ulkopuoliset omaisuudenhoitajat. Poikkeuksena tästä on konsernin kiinteistösalkku, josta vastaa Sampo-konsernin kiinteistöyksikkö. Kiinteistösalkkuun kuuluu suoria kiinteistösijoituksia, epäsuoria sijoituksia kiinteistörahastoihin sekä kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja velkainstrumentteja.