Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Vakavaraisuus

Sampo-konsernin liiketoimintamalli perustuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen. Kukin liiketoiminta-alue hallinnoi itsenäisesti omia riskejään ja varaa riittävän määrän pääomaa riskiensä kattamiseksi.

Emoyhtiö Sampo Oyj, joka ei itse harjoita liiketoimintaa, on rakenteellisesti alisteinen liiketoiminta-alueilleen. Siten se on riippuvainen näiden taloudellisesta menestyksestä ja velvoitteista. Emoyhtiön preferenssinä on ylläpitää liiketoiminta-alueilla sellaista tuloksen, riskien ja pääoman tasapainoa, joka tukee liiketoiminta-alueiden kykyä maksaa vakaita osinkoja sen jälkeen, kun ne ovat hoitaneet omat velvoitteensa.

Sampo-konsernissa alakonsernit eivät pääomita toisiaan ristiin, vaan emoyhtiö hoitaa tarvittaessa niiden pääomituksen. Näin ollen emoyhtiö suosii yleensä ottaen alhaista velkaantuneisuutta ja riittäviä likviditeettipuskureita voidakseen järjestää likviditeettiä liiketoiminta-alueiden sitä tarvitessa.

Vakuutusalakonsernit If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life ovat noudattaneet 1.1.2016 alkaen vakavaraisuuslaskelmissaan Solvenssi II -säännöstöä.

If-konserni on useiden vuosien ajan käyttänyt sisäistä taloudellisen pääoman malliaan verratakseen riskeihin vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Yhtiö on vuodesta 2011 alkaen kehittänyt sisäistä taloudellisen pääoman malliaan viranomaisten kanssa ns. ennakkohakemusmenettelyssä, jotta malli vastaisi Solvenssi II -vaatimuksia. Tämän vuoksi If aikoi käyttää osittaista sisäistä malliaan määritellessään Solvenssi II:n mukaisen vakavaraisuuspääomavaatimuksen (SCR) ja viranomaisille jätettiin hakemus kyseisen mallin hyväksynnälle kesäkuussa 2015.

Luvanhakuprosessin oltua edelleen kesken 1.1.2016 If veti pois Suomen finanssivalvonnalle (Fiva) jättämänsä hakemuksen. If-konserni aikoo käyttää Solvenssi II:n mukaista standardikaavaa ja arvioida tilannetta sen vaatimalla tavalla. Standardikaava eroaa Ifin sisäisestä taloudellisen pääoman mallista pääasiallisesti siten, että se ei ota huomioon maantieteellistä hajautusta.

Standardikaavassa pääomavaatimus on karkeasti arvioiden 400 miljoonaa euroa suurempi kuin osittaisessa sisäisessä mallissa. Tällä ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä If-konsernin pääomitukseen, sillä If-konsernin Standard & Poor’silta saama A-luottoluokitus edellyttää huomattavasti suurempia pääomia. Solvenssi II:n standardikaavan mukainen If-konsernin pääoman vaade oli joulukuun 2015 lopussa 2 073 miljoonaa euroa ja omat varat olivat 3 202 miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste oli 154 prosenttia. S&P:n A-luottoluokituksen mukainen vaatimus oli vuoden 2015 lopussa 3 058 miljoonaa euroa.

Mandatum Life haki huhtikuussa 2015 Fivalta lupaa siirtymäsäännösten soveltamisesta vastuuvelan laskentaan. Hakemusta täydennettiin toukokuussa 2015 viranomaisen toiveesta. Fiva antoi 11.8.2015 luvan siirtymäsäännösten käyttöön.

Siirtymäsäännöksiä sovellettaessa Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli 31.12.2015 vahva, 158 prosenttia. Arvioidut omat varat olivat 1 913 miljoonaa euroa ja ylittivät siten 1 212 miljoonan euron suuruisen Solvenssi II -pääomavaateen 701 miljoonalla eurolla. Ilman siirtymäsäännöksiä omat varat olisivat olleet 1 347 miljoonaa euroa ja vakavaraisuusvaade 1 307 miljoonaa euroa, ja tämän seurauksena vakavaraisuussuhde olisi ollut 103 prosenttia.

Sampo-konserni on luokiteltu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta. Lakia muutettiin Solvenssi II ja Basel III -sääntöjen vaatimusten mukaiseksi 1.1.2016 alkaen.

Konsernin vakavaraisuuspääoman perustana on konsernin konsolidoitu omapääoma. Sektorikohtaiset erät lisätään siihen, kun taas aineettomat erät ja muut vähennyserät vähennetään siitä.

Sampo-konsernin vakavaraisuus
Sampo-konsernin vakavaraisuus
Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Konsernitaseen oma pääoma 11 411 10 924
Toimialakohtaiset erät 1 658 1 685
Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset -3 470 -3 426
Ryhmittymän omat varat, yhteensä 9 599 9 183
Omien varojen vaatimukset, yhteensä 4 983 4 901
Ryhmittymän vakavaraisuus 4 616 4 282
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde
(Omat varat suhteessa minimivaatimuksiin, %)
192,6 187,4

Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) oli Solvenssi I –säännöksiä vakuutustytäryhtiöihin sovellettaessa joulukuun 2015 lopussa 193 prosenttia (187). Solvenssi II –säännöksiä sovellettaessa vakavaraisuussuhde olisi ollut 145 prosenttia.

Lisätietoja Sampo-konsernin vakavaraisuuslaskennasta on saatavilla vuosikertomuksen Riskienhallinta-osiosta.