Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Osake- ja spread-riskit

Sijoitusten arvot alenevat, kun velkainstrumenttien luottomarginaalit muuttuvat epäedullisesti tai osakkeiden hinnat laskevat. Suurin osa Sampo-konsernin sijoituksista on aktiivisen kaupankäynnin kohteena ja ne arvostetaan päivittäin markkinanoteerausten perusteella. Lisäksi niiden instrumenttien, jotka eivät ole aktiivisen kaupankäynnin kohteena, käyvät arvot muuttuvat epäedullisesti, kun liikkeeseenlaskijan taloudellinen asema tai tulevaisuuden näkymät heikkenevät tai vakuuksien arvo laskee. Viime kädessä liikkeeseenlaskija saattaa laiminlyödä taloudelliset velvoitteensa ja riski toteutuu luottotappioina.

Osake- ja spread -riskien hallinta

Sampo-konsernissa suorat korko- ja osakesijoitukset perustuvat ensisijaisesti yksittäisten osakkeiden ja joukkovelkakirjojen valintaan ja toissijaisesti toimiala- ja sijoitusluokkakohtaisiin allokaatiopäätöksiin. Tällä sijoitustyylillä varmistetaan, että sijoitussalkku sisältää riski-tuottosuhteen näkökulmasta perusteellisesti analysoituja sijoituksia, vaikka se saattaa johtaa tilanteisiin, joissa sijoitussalkku ei ole välttämättä niin hajautettu kuin rahoitus- tai portfolioteoriassa esitetään.

Päätöksenteon, limiittijärjestelmän ja seurannan keskeisimmät vaiheet ovat seuraavat:

  1. Mahdolliset sijoitukset analysoidaan perusteellisesti. Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus ja tulevaisuuden näkymät arvioidaan yhdessä instrumentteihin liittyvien vakuuksien ja rakenteellisten, ehtoihin liittyvien yksityiskohtien kanssa. Vaikka ulkopuolisia luottoluokituslaitosten antamia luottoluokituksia ja analyytikkojen näkemyksiä käytetään sisäisen arvioinnin tukena, Sampo-konsernissa sisäisesti tehty arvio on aina tärkein päätöksentekoon vaikuttava tekijä.
  2. Sijoitustransaktioiden tulee olla toteutettavissa lyhyellä varoitusajalla tilaisuuden ilmaannuttua. Tämä luo painetta toimivaltuuksiin, luottolimiittirakenteisiin ja toimintatapoihin, joiden tulee olla samanaikaisesti (i) tarpeeksi joustavia nopean päätöksenteon mahdollistamiseksi instrumenttityypistä riippumatta, (ii) hyvin rakennettuja, jotta voidaan varmistua siitä, että sijoitusvaihtoehtojen arviointi suoritetaan huolellisesti huomioiden kaikki sijoitustyypille ominaiset piirteet ja riskit, ja (iii) näiden tulee rajoittaa yksittäisiä yhtiöitä koskevien riskien enimmäismäärä siten, että se on tasapainossa riskinottohalukkuuden kanssa.
  3. Yksittäisiä yhtiöitä ja tuotteita koskevia luottoriskien kokonaismääriä seurataan säännöllisesti tytäryhtiö- ja konsernitasolla ei-toivottujen keskittymien tunnistamiseksi. Luottoriskiasemat raportoidaan esimerkiksi toimialoittain ja omaisuuslajeittain ja korkosijoitusten osalta luottoluokituksittain.

Sijoitukset korko- ja osakeinstrumentteihin

Sijoitukset korko- ja osakeinstrumentteihin on esitetty Positiot toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo-konserni, 31.12.2015 -taulukoissa. Taulukoissa esitetään myös jälleenvakuutus- ja johdannaisvastapuoliin liittyvät riskipositiot. Luottotappioriskejä käsitellään tarkemmin Vastapuoliriskit-osiossa. Johdannaisten käsittelyyn liittyvien eroavaisuuksien vuoksi tämän taulukon luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia muiden vuosikertomuksen taulukoiden kanssa.

Positiot toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain If Vahinkovakuutus, 31.12.2015
Milj.€ AAA AA+
- AA-
A+
- A-
BBB+
-
BBB-
BB+
- C
D Luokitte-
lematon
Korko-
sijoitukset
yhteensä
Listatut
osakkeet
Muut Vasta-
puoliriski
Yhteensä Muutos
31.12.2014
Perusteollisuus 0 20 0 37 29 0 34 119 29 0 0 149 -131
Pääomahyödykkeet 0 0 53 49 0 0 29 131 466 0 0 597 101
Kulutustavarat 0 84 89 72 30 0 60 335 427 0 0 762 183
Energia 0 40 0 9 31 0 255 335 0 0 0 335 -45
Rahoitus 0 1 669 1 345 252 62 0 10 3 339 33 0 10 3 382 465
Valtiot 140 0 0 0 1 0 0 141 0 0 0 141 -776
Valtioiden takaamat jvk-lainat 104 55 0 0 0 0 0 158 0 0 0 158 -22
Terveydenhuolto 0 0 23 7 0 0 8 38 53 0 0 91 -8
Vakuutus 0 0 10 65 4 0 5 84 0 0 103 187 25
Media 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 21 2
Pakkaus 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5
Julkinen sektori, muut 879 199 0 0 0 0 0 1 078 0 0 0 1 078 94
Kiinteistöala 0 0 0 23 0 0 448 471 0 22 0 493 -20
Palvelut 0 0 0 37 63 0 15 116 0 0 0 116 52
Teknologia ja elektroniikka 0 0 21 0 0 0 36 57 7 0 0 63 24
Telekommunikaatio 0 0 81 13 0 0 26 120 73 0 0 193 -21
Liikenne 0 106 7 21 11 0 151 296 9 0 0 306 -11
Yhdyskuntapalvelut 0 0 21 207 49 0 77 354 0 0 0 354 25
Muut 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1
Arvopaperistetut jvk-lainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuudelliset jvk-lainat 2 585 67 0 0 0 0 0 2 652 0 0 0 2 652 -98
Sijoitusrahastot 0 0 0 0 0 0 0 0 400 23 0 423 16
Yhteensä 3 708 2 240 1 651 792 280 0 1 181 9 853 1 498 47 113 11 510 -140
Muutos 31.12.2014 -555 328 217 41 -117 0 -167 -253 131 2 -20 -140
 
Positiot toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain Mandatum Life, 31.12.2015
Milj.€ AAA AA+
- AA-
A+
- A-
BBB+
-
BBB-
BB+
- C
D Luokitte-
lematon
Korko-
sijoitukset
yhteensä
Listatut
osakkeet
Muut Vasta-
puoliriski
Yhteensä Muutos
31.12.2014
Perusteollisuus 0 14 0 1 124 0 29 169 143 0 0 313 -107
Pääomahyödykkeet 0 0 56 7 43 0 76 183 124 0 0 307 92
Kulutustavarat 0 52 126 82 51 0 31 342 235 0 0 576 284
Energia 0 41 9 26 11 0 17 104 11 0 0 115 47
Rahoitus 0 586 874 178 199 0 0 1 836 39 24 2 1 901 -271
Valtiot 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 -357
Valtioiden takaamat jvk-lainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
Terveydenhuolto 0 0 44 34 59 0 24 160 47 0 0 208 117
Vakuutus 0 0 1 22 0 0 8 31 3 21 0 55 -10
Media 0 0 18 0 14 0 27 59 0 0 0 59 18
Pakkaus 0 0 0 0 67 0 17 84 1 0 0 85 85
Julkinen sektori, muut 0 27 42 0 0 0 0 68 0 0 0 68 66
Kiinteistöala 0 0 0 25 0 0 54 79 0 248 0 327 17
Palvelut 0 0 0 25 80 0 52 157 72 0 0 230 85
Teknologia ja elektroniikka 4 0 19 1 29 0 1 54 132 0 0 185 92
Telekommunikaatio 0 0 7 12 47 0 16 81 13 0 0 94 5
Liikenne 0 0 0 0 11 0 5 17 18 0 0 35 16
Yhdyskuntapalvelut 0 0 3 107 55 0 0 165 0 0 0 165 54
Muut 0 0 0 0 12 0 9 21 0 61 0 82 51
Arvopaperistetut jvk-lainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuudelliset jvk-lainat 174 13 0 11 0 0 0 198 0 0 0 198 105
Sijoitusrahastot 0 0 0 0 0 0 108 108 893 637 0 1 639 -378
Yhteensä 208 733 1 200 529 802 0 474 3 945 1 732 992 2 6 670 6
Muutos 31.12.2014 -159 -332 118 318 34 0 -49 -71 34 41 2 6
 
Positiot toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain Sampo-konserni, 31.12.2015

 

Milj.€ AAA AA+
- AA-
A+
- A-
BBB+
-
BBB-
BB+
- C
D Luokitte-
lematon
Korko-
sijoitukset
yhteensä
Listatut
osakkeet
Muut Vasta-
puoliriski
Yhteensä Muutos
31.12.2014
Perusteollisuus 0 34 0 38 153 0 64 289 173 0 0 461 -238
Pääomahyödykkeet 0 0 109 56 43 0 111 319 593 0 0 912 193
Kulutustavarat 0 136 215 154 81 0 91 677 662 0 0 1 339 467
Energia 0 81 9 36 42 0 272 439 11 0 0 451 2
Rahoitus 0 2 583 2 632 637 261 0 10 6 123 246 24 16 6 409 391
Valtiot 170 0 0 0 1 0 0 171 0 0 0 171 -1 133
Valtioiden takaamat jvk-lainat 104 55 0 0 0 0 0 158 0 0 0 158 -27
Terveydenhuolto 0 0 67 41 59 0 32 198 101 0 0 403 165
Vakuutus 0 0 11 87 4 0 100 202 3 38 103 241 15
Media 0 0 18 0 14 0 48 79 0 0 0 79 21
Pakkaus 0 0 0 0 67 0 22 90 1 0 0 91 91
Julkinen sektori, muut 879 225 42 0 0 0 0 1 146 0 0 0 1 146 160
Kiinteistöala 0 0 0 48 0 0 502 550 0 272 0 822 -3
Palvelut 0 0 0 62 144 0 67 273 95 0 0 368 160
Teknologia ja elektroniikka 4 0 40 1 29 0 36 110 138 0 0 249 114
Telekommunikaatio 0 0 88 25 47 0 42 202 85 0 0 287 -16
Liikenne 0 106 7 21 22 0 168 324 28 0 0 352 17
Yhdyskuntapalvelut 0 0 25 314 104 0 77 519 0 0 0 519 79
Muut 0 0 0 0 12 0 9 21 1 63 0 85 52
Arvopaperistetut jvk-lainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuudelliset jvk-lainat 2 758 80 0 11 0 0 0 2 850 0 0 0 2 850 6
Sijoitusrahastot 0 0 0 0 0 0 108 108 1 293 663 0 2 064 -386
Yhteensä 3 916 3 299 3 265 1 529 1 082 0 1 758 14 849 3 431 1 060 119 19 458 129
Muutos 31.12.2014 -714 -135 433 454 -82 0 -148 -193 325 18 -22 129

Suurimmat omistukset ovat rahoitussektorin yhtiöissä ja vakuudellisissa joukkovelkakirjalainoissa. Kuten Korkosijoitukset rahoitussektorille, Sampo-konserni, 31.12.2015 -taulukosta voidaan nähdä, suurin osa sijoituksista on tehty Pohjoismaihin. Näiden sijoitusten määrä kasvoi 0,3 miljardia euroa vuonna 2015.

 
Korkosijoitukset rahoitussektorille Sampo-konserni, 31.12.2015
Milj. € Katetut jvk-lainat Rahamarkkina-sijoitukset Pitkäaikaiset senior-lainat Pitkäaikaiset heikomman etuoikeuden lainat Yhteensä %
Ruotsi 1 691 468 947 330 3 436 38,3 %
Suomi 162 1 898 206 6 2 273 25,3 %
Norja 693 586 183 1 462 16,3 %
Tanska 218 116 293 22 649 7,2 %
Yhdysvallat 78 150 1 229 2,5 %
Sveitsi 217 11 228 2,5 %
Alankomaat 1 0 212 213 2,4 %
Kanada 113 113 1,3 %
Ranska 23 0 62 14 99 1,1 %
Saksa 18 0 76 0 94 1,1 %
Islanti 75 75 0,8 %
Itävalta 31 31 0,3 %
Viro 25 25 0,3 %
Australia 1 18 19 0,2 %
Luxemburg 11 11 0,1 %
Iso-Britannia 4 3 7 0,1 %
Jersey 5 5 0,1 %
Venäjä 3 3 0,0 %
Italia 2 2 0,0 %
Yhteensä 2 850 2 589 2 958 575 8 973 100,0 %

Sijoitukset julkiselle sektorille sisältävät valtionlainoja, valtioiden takaamia joukkovelkakirjalainoja sekä muita sijoituksia julkiselle sektorille. Julkisen sektorin osuus on ollut kohtalaisen pieni Sampo-konsernin sijoitussalkuissa ja sijoitukset ovat olleet lähinnä Pohjoismaihin.

Korkosijoitukset julkiselle sektorille Sampo-konserni, 31.12.2015
Milj. € Valtiot Valtioiden takaamat Julkinen sektori, muut Markkina-arvo yhteensä
Ruotsi 159 821 981
Norja 234 234
Suomi 55 73 127
Saksa 11 71 82
Tanska 32 32
Japani 18 18
Muut 1 1
Yhteensä 171 158 1 146 1 476

Luottoluokittelemattomien ja korkeamman riskin (high yield) korkosijoitusten osuus sijoituksista on merkittävä, koska suhteellisen pienellä osalla Pohjoismaisista yhtiöistä on luottoluokitus. Suurimmat korkeamman riskin (high yield) ja luottoluokittelemattomat korkosijoitukset eritellään Kymmenen suurinta suoraa high yield -korkosijoitusta ja luottoluokittelematonta korkosijoitusta, Sampo-konserni, 31.12.2015 -taulukossa.

Kymmenen suurinta suoraa high yield -korkosijoitusta ja luottoluokittelematonta korkosijoitusta Sampo-konserni, 31.12.2015
Suurimmat suorat sijoitukset high yield ja luottoluokittelemattomiin korkoinstrumentteihin Luokitus Käypä arvo yhteensä, milj. € % kaikista suorista korkosijoituksista
Eksportfinans ASA BB- 221 1,5 %
High Street Shop AS NR 120 0,8 %
Topdanmark NR 87 0,6 %
PBA Karlskrona NR 82 0,6 %
Sponda Oyj NR 75 0,5 %
Stora Enso BB 68 0,5 %
YIT NR 53 0,4 %
Storebrand ASA BB+ 47 0,3 %
Grönlandet Södra NR 47 0,3 %
Neste Oil Oyj NR 44 0,3 %
10 suurinta keskittymää yhteensä 844 5,7 %
Muut suorat korkosijoitukset 13 897 94,3 %
Suorat korkosijoitukset yhteensä 14 741 100,0 %

Sampo-konsernin listatut osakesijoitukset olivat vuoden 2015 lopussa 3 431 miljoonaa euroa (3 105 miljoonaa euroa vuonna 2014). Vuoden 2015 lopussa If Vahinkovakuutuksen listattujen osakkeiden arvo oli 1 498 miljoonaa euroa (1 367 miljoonaa euroa vuonna 2014). Osakkeiden osuus oli 13,1 prosenttia If Vahinkovakuutuksen sijoitusomaisuudesta. Mandatum Lifessa listattujen osakkeiden arvo oli 1 732 miljoonaa euroa vuoden 2015 lopussa (1 698 miljoonaa euroa vuonna 2014) ja listattujen osakkeiden osuus sijoitusomaisuudesta oli 26,0 prosenttia.

Listattujen osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti, Sampo-konserni, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2015 -kuvassa esitetään Sampo-konsernin listattujen osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti.

Listattujen osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti Sampo-konserni, 31.12.2015, yht. 3 431 milj. euroa
Listattujen osakesijoitusten jakauma maantieteellisestiIf Vahinkovakuutus, 31.12.2015, yht. 1 498 milj. euroa
Listattujen osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti Mandatum Life, 31.12.2015, yht. 1 732 milj. euroa

Maantieteellisesti Sampo-konsernin sijoitukset ovat painottuneet pohjoismaisiin yrityksiin. Pohjoismaisten yritysten osakkeiden osuus oli 55 prosenttia kaikista osakkeista. Tämä on linjassa konsernin sijoitusstrategian kanssa, jonka mukaan sijoituksissa keskitytään pohjoismaisiin yhtiöihin. Toisaalta vakuutusvelka on pääosin sidottu euroon tai pohjoismaisiin valuuttoihin. Koska pohjoismaisten arvopapereita liikkeelle laskevien yritysten määrä on rajallinen ja muut maantieteelliset alueet ovat tarjonneet taktisesta näkökulmasta kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia, ovat sijoitukset Pohjoismaiden ulkopuolelle pitkällä aikavälillä lisääntyneet vähitellen.

Positiot toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo-konserni, 31.12.2015 -taulukossa kuvataan Sampo-konsernin suorien listattujen osakesijoitusten jakauma toimialasektoreittain. Merkittävimmät toimialasektorit olivat kulutustavarat, pääomahyödykkeet ja rahoitus. Sijoitusrahasto- ja ETF-sijoitusten kautta tehdyt osakesijoitukset olivat 38 prosenttia kaikista osakesijoituksista.

Lisäksi suurimmat suorat sijoitukset listattuihin osakkeisiin eritellään Kymmenen suurinta suoraa listattua osakesijoitusta, Sampo-konserni, 31.12.2015 -taulukossa.

Kymmenen suurinta suoraa listattua osakesijoitusta Sampo-konserni, 31.12.2015
10 suurinta listattua osakesijoitusta Käypä arvo yhteensä, milj. € % kaikista suorista osakesijoituksista
Nobia 204 9,5 %
Swedbank 135 6,3 %
Veidekke 113 5,3 %
Amer Sports 106 5,0 %
Hennes & Mauritz 99 4,6 %
Volvo 82 3,9 %
UPM-Kymmene 78 3,7 %
TeliaSonera 73 3,4 %
ABB 72 3,4 %
Sectra Ab 53 2,5 %
10 suurinta keskittymää yhteensä 1 017 47,6 %
Muut suorat osakesijoitukset 1 122 52,4 %
Suorat osakesijoitukset yhteensä 2 139 100,0 %

Sampo-konsernin suurimmat listatut osakesijoitukset on lisäksi esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa (liitetieto 40).

Suurimmat keskittymät liikkeeseenlaskijoiden osalta omaisuuslajeittain, Sampo-konserni, 31.12.2015 -taulukossa kuvataan suurimmat keskittymät yksittäisiin liikkeeseenlaskijoihin ja vastapuoliin konsernitasolla.

Suurimmat keskittymät liikkeeseenlaskijoiden osalta omaisuuslajeittain Sampo-konserni, 31.12.2015
Milj. €
Vastapuoli
Käypä
arvo
yhteensä
%
sijoitus-
omai-
suudesta
Kassa-
varat ja
lyhyt-
aikaiset
korko-
sijoitukset
Pitkä-
aikaiset
korko-
sijoitukset,
yhteensä
Pitkä-
aikaiset
korko-
sijoitukset:
Valtioiden
takaamat
Pitkä-
aikaiset
korko-
sijoitukset:
Katetut
jvk-lainat
Pitkä-
aikaiset
korko-
sijoitukset:
Senior-
jvk-lainat
Pitkä-
aikaiset
korko-
sijoitukset:
Tier 1 ja
Tier 2
Osake-
sijoi-
tukset
Vakuu-
deton
johdan-
naisten
vasta-
puoli-
riski
Nordea Bank 1 968 10 % 1 028 939 0 496 196 247 0 0
Svenska Handelsbanken 963 5 % 315 645 0 579 65 0 0 3
Danske Bank 944 5 % 509 435 0 153 243 39 0 0
Skandinaviska Enskilda Banken 806 4 % 445 356 0 74 216 66 0 5
Ruotsi 775 4 % 0 775 0 0 775 0 0 0
Swedbank 660 3 % 18 505 0 244 261 0 135 2
DnB 593 3 % 0 593 0 242 283 68 0 0
Norja 345 2 % 0 345 0 0 241 104 0 0
OP Pohjola 274 1 % 177 97 0 0 91 6 0 0
Landshypotek 267 1 % 0 267 0 263 0 4 0 0
10 suurinta
keskittymää
yhteensä
7 595 39 % 2 493 4 958 0 2 051 2 371 536 135 10
Muut vastapuolet 11 760 61 %
Sijoitus-
omaisuus
yhteensä
19 355 100 %