Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Milj. e 2015 2014
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 1 888 1 759
Oikaisut:
Poistot 16 21
Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot -170 -64
Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -377 -280
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos 550 874
Muut oikaisut -1 037 -661
Oikaisut yhteensä -1 018 -110
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Sijoitukset *) -201 389
Muut varat 56 -146
Yhteensä -145 243
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Rahoitusvelat -7 -6
Muut velat -77 53
Maksetut korot ja tuloverot -318 -279
Yhteensä -401 -232
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 323 1 660
Investointien rahavirta
Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin 591 391
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -8 -15
Investoinneista kertyneet nettorahavarat 582 377
Rahoitustoiminnan rahavirta
Maksetut osingot -1 079 -913
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut 1 011 1 199
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset -931 -1 012
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat -999 -725
Rahavirrat yhteensä -93 1 311
Rahavarat tilikauden alussa 2 074 785
Muuntoerot 15 -22
Rahavarat tilikauden lopussa 1 997 2 074
Rahavarojen nettomuutos -93 1 311
Lisätietoa rahavirtalaskelmaan: 2015 2014
Saadut korot 427 538
Maksetut korot -115 -109
Saadut osingot 93 102
*) Sijoitukset sisältävät sijoituskiinteistöt, rahoitusvarat sekä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset.
Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja myytyjen tytäryhtiöiden ja valuuttakurssien muutosten takia.
Tilikauden rahavaroihin sisältyy kassa sekä muita lyhytaikaisia enintään 3 kk:n talletuksia.
Konsernin rahavirtalaskelman liite
Yrityshankinnat 2014
Suomi-yhtiö luovutti 30.12.2014 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiölle laskuperustekorkoisen ryhmäeläkekantansa. Käteisvaroja siirtyi järjestelyn seurauksena 100 milj. euroa.