Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS

Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS
Milj. e Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Vara-rahasto Sij. vapaan pääoman rahasto Voitto-varat 1) Muunto-erot 2) Myytävissä olevat rahoi-tusvarat 3) Yht.
Oma pääoma 1.1.2014 98 0 4 1 527 8 175 -136 976 10 643
Muutokset omassa pääomassa
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 8 8
Osingonjako -924 -924
Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista 17 17
Kauden voitto 1 540 1 540
Muut laajan tuloksen erät -160 -264 64 -361
Oma pääoma 31.12.2014 98 0 4 1 527 8 655 -400 1 039 10 924
Muutokset omassa pääomassa
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 8 8
Osingonjako -1 092 -1 092
Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista 7 7
Kauden voitto 1 656 1 656
Muut laajan tuloksen erät 90 -72 -111 -92
Oma pääoma 31.12.2015 98 0 4 1 527 9 325 -472 929 11 411
1) IAS 19 Eläkevelvoitteet standardin nettovaikutus voittovaroihin oli 90 (-160) milj. e.
2) Muut laajan tuloksen erät sisältävät myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean vastaavista eristä. Voittovarat sisältävät 80 (-85) milj. euron osuuden Nordean etuuspohjaisten eläkkeiden vakuutusmatemaattisista voitoista/tappioista. Muuntoerot sisältävät -37 (-90) milj. euron osuuden Nordean muuntoeroista. Myytävissä olevat varat puolestaan sisältävät -26 (7) milj. euron osuuden Nordean myytävissä olevien rahoitusvarojen käypien arvojen muutoksista.
3) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 244 (177) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty -318 (-120) milj. euroa. Eriytetylle Suomi-vakuutuskannalle siirretty osuus oli 10 milj. euroa.
Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä.