Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin tunnusluvut

Voitto ennen veroja
Vahinkovakuutuksen voitto ennen veroja + henkivakuutuksen voitto ennen veroja
+ omistusyhteisön voitto ennen veroja ± konsernin tulosvaikutteiset eliminoinnit
Vahinko- ja henkivakuutus
+vakuutusmaksutulo
+sijoitustoiminnan nettotuotot
+liiketoiminnan muut tuotot
-korvaukset
-vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
-henkilöstökulut
-liiketoiminnan muut kulut
-rahoituskulut
+/-osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista
Omistusyhteisö
+sijoitustoiminnan nettotuotot
+liiketoiminnan muut tuotot
-henkilöstökulut
-liiketoiminnan muut kulut
-rahoituskulut
+/-osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %
+kauden laaja tulos
±sijoitusten arvostuserojen muutos laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeenx 100 %
+oma pääoma yhteensä
±sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen
(vuoden alun ja lopun keskiarvo)
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), %
+liikevoitto
±muut laajan tuloksen erät ennen veroja
+korkokulut ja muut rahoituskulut
+vastuuvelan perustekorko
±sijoitusten arvostuserojen muutosx 100 %
+taseen loppusumma
-sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka
±sijoitusten arvostuserot
(vuoden alun ja lopun keskiarvo)
Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), %
+oma pääoma yhteensä
±sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeenx 100 %
+taseen loppusumma
±sijoitusten arvostuserot
Konsernin vakavaraisuus
+oma pääoma yhteensä
+toimialakohtaiset erät
-aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset
omat varat yhteensä
-omien varojen vaatimukset yhteensä
konsernin vakavaraisuus
Konsernin vakavaraisuussuhde, %
omat varatx 100 %
omien varojen vaatimukset
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
Keskiarvo kuukausien lopun henkilökuntamääristä oikaistuna osa-aikaisesti palveluksessa
olleiden henkilöiden osalta.