Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Vahinkovakuutus

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutuskonserni, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä ja sivukonttoriensa kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia. Tanskalainen vakuutusyhtiö Topdanmark on Ifin osakkuusyhtiö.

Tulos* Vahinkovakuutus, 2015
Tulos
Vahinkovakuutus, 2015
Milj. € 2015 2014 Muutos, %
Vakuutusmaksutulo, netto 4 378 4 464 -2
Sijoitustoiminnan nettotuotot 304 353 -14
Liiketoiminnan muut tuotot 28 27 2
Korvauskulut -2 894 -2 902 0
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -34 -6 432
Henkilöstökulut -371 -537 -31
Liiketoiminnan muut kulut -477 -502 -5
Rahoituskulut -16 -20 -18
Osuus osakkuusyritysten voitosta/tappioista 42 54 -22
Tulos ennen veroja 960 931 3
Avainluvut 2015 2014 Muutos
Yhdistetty kulusuhde, % 85,4 87,7 -2,3
Riskisuhde, % 66,6 65,1 1,5
Toimintakulusuhde, % 18,8 22,5 -3,7
Liikekulusuhde, % 13,0 16,7 -3,7
Oman pääoman tuotto, % 21,5 18,1 3,4
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) 6 176 6 173 3
* If Vahinkovakuutuksen tulokseen kirjattiin vuoden toisella vuosineljänneksellä kaksi merkittävää kertaluonteista erää: Ifin Norjan-toimintojen henkilöstön eläkejärjestelmän muutos ja annuiteettien diskonttaamiseen Suomessa käytettävän koron lasku 2,0 prosentista 1,5 prosenttiin. Eläkejärjestelmän muutos kohensi vahinkovakuutussegmentin tulosta 155 miljoonalla eurolla, ja koronalennus heikensi sitä 110 miljoonalla eurolla.

Vahinkovakuutustoiminnan tammi–joulukuun 2015 tulos ennen veroja nousi 960 miljoonaan euroon (931). Yhdistetty kulusuhde parani 85,4 prosenttiin (87,7), ja riskisuhde heikkeni 66,6 prosenttiin (65,1). Kertaluonteisten erien vaikutus pois ottaen vuoden 2015 yhdistetty kulusuhde oli 86,5 prosenttia.

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta kasvatettiin 61 miljoonalla eurolla tammi–joulukuussa 2015 (korvausvastuuta purettiin vertailuajankohtana 2 miljoonalla eurolla). Oman pääoman tuotto nousi 21,5 prosenttiin (18,1). Käyvän arvon rahasto aleni joulukuun 2015 loppuun mennessä 391 miljoonaan euroon (507).

Vakuutustekninen tulos nousi 657 miljoonaan euroon (588). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) parani 15,1 prosenttiin (13,2).

Yhdistetty kulusuhde, %Riskisuhde, %
20152014Muutos20152014Muutos
Henkilöasiakkaat88,187,40,765,664,80,8
Yritysasiakkaat89,288,60,666,365,80,5
Suurasiakkaat99,489,010,477,468,39,1
Baltia85,786,8-1,155,552,43,1
Ruotsi86,894,6-7,865,672,4-6,8
Norja88,082,06,065,159,65,5
Suomi94,989,75,272,867,65,2
Tanska90,883,67,264,058,35,7
Yhdistetty kulusuhde, %Riskisuhde, %
20152014Muutos20152014Muutos
Henkilöasiakkaat88,187,40,765,664,80,8
Yritysasiakkaat89,288,60,666,365,80,5
Suurasiakkaat99,489,010,477,468,39,1
Baltia85,786,8-1,155,552,43,1
Ruotsi86,894,6-7,865,672,4-6,8
Norja88,082,06,065,159,65,5
Suomi94,989,75,272,867,65,2
Tanska90,883,67,264,058,35,7

Suomessa toisella vuosineljänneksellä toteutettu diskonttokoron alennus heikensi vuonna 2015 kaikkien vahinkovakuutustoiminnan liiketoiminta-alueiden tuloksia ja erityisesti tulosta Suomessa. Suurasiakkaat-liiketoiminta kärsi myös odotettua enemmän suurvahingoista vuoden neljännellä vuosineljänneksellä erityisesti Norjassa, minkä seurauksena liiketoiminta-alueen suurvahingot olivat 45 miljoonaa euroa odotettua suuremmat ja yhdistetty kulusuhde 10,4 prosenttiyksikköä edellisvuotta heikompi. Suurvahingoista maksettiin Ifissä korvauskuluja vuonna 2015 yhteensä 32 miljoonaa euroa odotettua enemmän. 

Ruotsissa yhdistetty kulusuhde parani 7,8 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna suotuisan suurvahinkokehityksen myötä. Annuiteettien diskonttaamiseen Ruotsissa käytettävä korko laski joulukuun 2015 loppuun mennessä 0,41 prosenttiin. Tämä heikensi tulosta Ruotsissa koko vuodelta 2015 yhteensä 12 miljoonalla eurolla, mutta paransi neljännen vuosineljänneksen tulosta miljoonalla eurolla. 

Bruttovakuutusmaksutulo aleni 4 559 miljoonaan euroon (4 634) vuonna 2015. Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi hienoisesti. Maksutulo kasvoi Henkilöasiakkaat- ja Baltia-liiketoiminnoissa, mutta laski Yritys- ja Suurasiakastoiminnoissa. Maantieteellisesti katsottuna bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 5 prosenttia Ruotsissa, laski hivenen Norjassa ja Tanskassa ja pysyi edellisvuoden tasolla Suomessa. 

Toimintakulusuhde parani 18,8 prosenttiin (22,5) ja liikekulusuhde 13,0 prosenttiin (16,7). Molempia kulusuhteita vahvisti Ifin Norjassa vuoden 2015 toisella neljänneksellä kirjaama kertaluonteinen eläkejärjestelmän muutos. Kyseinen kertaluonteinen erä pois lukien toimintakulusuhde oli 22,3 prosenttia ja liikekulusuhde 16,6 prosenttia. 

Sijoitusomaisuuden jakauma If Vahinkovakuutus, 31.12.2015, yhteensä 11,4 miljardia euroa

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.12.2015 yhteensä 11,4 miljardia euroa (11,5). Tästä korkoinstrumentteihin oli sijoitettuna 74 prosenttia (75), rahamarkkinainstrumentteihin 12 prosenttia (13) ja osakkeisiin 13 prosenttia (12). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 304 miljoonaa euroa (353). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuonna 2015 laski 1,5 prosenttiin (4,1) markkinoiden korkosijoituksilta vaatiman riskilisän noustua vuoden loppupuolella. Korkosijoitusten duraatio oli 1,2 vuotta (1,0) ja keskimääräinen maturiteetti 2,6 vuotta (2,4). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 1,8 prosenttia (2,4). 

If vahinkovakuutus maksoi joulukuussa 2015 Sampo Oyj:lle 5,5 miljardin Ruotsin kruunun osingon (noin 590 miljoonaa euroa). Ifin vastuunkantokyky (vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon) oli joulukuun 2015 lopussa 75 prosenttia (82). Vakavaraisuuspääoman suuruus oli 3 351 miljoonaa euroa (3 544). Vakavaraisuus säilyi vahvana ja vastuuvelka oli maksutuloon suhteutettuna 168 prosenttia (161) ja maksettuihin korvauksiin suhteutettuna 250 prosenttia (237). Tammikuun 2016 alussa voimaan tulleeseen Solvenssi II -säännöstöön liittyvää vakavaraisuuslaskentaa käsitellään toimintakertomuksen Vakavaraisuus-osiossa.

Osakkuusyhtiö Topdanmark

If omisti 31.12.2015 kaikkiaan 31 476 920 Topdanmarkin osaketta, mikä vastaa 31,7 prosenttia yhtiön osakkeisiin liittyvästä äänimäärästä. Kaikki Sampo-konsernin Topdanmarkin osakkeet ovat If Skadeförsäkring Holding AB (publ):n hallussa. Osakkeiden hankintahinta on 2,5 miljardia Tanskan kruunua (327 miljoonaa euroa) ja niiden kirjanpitoarvo Sammon taseessa 31.12.2015 yhteensä 362 miljoonaa euroa. Omistuksen markkina-arvo 31.12.2015 oli 827 miljoonaa euroa.

Voitonjakopolitiikkansa mukaisesti Topdanmark ei maksa osinkoja, vaan ostaa markkinoilta omia osakkeitaan. If Vahinkovakuutus ei ole ostanut Topdanmarkin osakkeita toukokuun 2011 jälkeen. Ifin suhteellinen omistusosuus Topdanmarkissa on silti noussut, sillä If ei ole osallistunut osakkeen takaisinostoihin. Ifin omistus ylitti 20 prosentin rajan toukokuussa 2011, josta lähtien Topdanmark on kirjattu Ifin osakkuusyhtiöksi.

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoiminnasta vastaava johtaja Torbjörn Magnusson valittiin Topdanmarkin hallituksen jäseneksi yhtiön yhtiökokouksessa 10.4.2014. Tällä hetkellä hän toimii hallituksen varapuheenjohtajana.

Sampo-konsernin segmenttiraportoinnissa Topdanmark-omistus käsitellään vahinkovakuutussegmentissä. Koska Topdanmark julkaisee tuloksensa Sampoa myöhemmin, käytetään Topdanmarkin tuloksesta laskettavan Ifin tulososuuden suuruutta arvioidessa analyytikkojen konsensusennustetta. Käytetyn arvion mahdollinen poikkeama todellisesta tuloksesta oikaistaan seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Topdanmarkin tuloksesta yhdisteltävä tulososuus oli Sammon vuoden 2015 tilinpäätöksessä 43 miljoonaa euroa (53). Ifin vakavaraisuuspääoma 31.12.2015 sisältää Ifin omistusosuutta vastaavan osuuden Topdanmarkin vakavaraisuuspääomasta.