Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Korko- ja valuuttariskit

Korkoriski

Korkoherkkyys korkosijoitusten keskimääräisellä duraatiolla kuvattuna oli If Vahinkovakuutuksella 1,2 vuotta ja Mandatum Lifella 2,2 vuotta. Nämä duraatiot sisältävät suojaavien johdannaisten vaikutuksen.

Suojaamistarkoituksessa tehtyjen johdannaisten lisäksi johdannaisia käytetään myös markkinanäkemyksen hyödyntämiseksi tai pienentämään koko taseeseen liittyviä riskejä. Näissä molemmissa tapauksissa johdannaiset luokitellaan kirjanpidossa kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi ja ne kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Valuuttariski

Sampo-konsernissa nettopositiot eri valuutoissa nähdään erillisenä omaisuusluokkana, jota hallitaan osana sijoitustoimintaa. Avoimet transaktiopositiot tunnistetaan ja mitataan erikseen tytäryhtiöittäin. Nettopositio kunkin valuutan osalta koostuu kyseisen valuutan määräisistä varoista, veloista ja valuuttakaupoista.

If Vahinkovakuutus myy vahinkovakuutuksia enimmäkseen pohjoismaisissa valuutoissa ja euroissa. If Vahinkovakuutuksen transaktioriskiä pienennetään vastuuvelan valuuttajakauman mukaisilla sijoituksilla tai valuuttajohdannaisilla.

Koska Mandatum Lifen vastuuvelka on lähes täysin euromääräistä, yhtiön valuuttakurssiriskit johtuvat pääasiassa ulkomaanvaluutan määräisistä sijoituksista. Mandatum Lifen valuuttariskistrategia perustuu valuuttapositioiden aktiiviseen hallintaan. Tavoitteena on saavuttaa tuottoa suhteessa tilanteeseen, jossa valuuttakurssiriskeiltä on täysin suojauduttu.

If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen transaktioriskipositiot perusvaluuttoja vastaan on esitetty taulukossa Transaktioriskipositio, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2015. Taulukossa on esitetty avoimet transaktioriskipositiot valuutoittain sekä niiden arvon muutos olettaen perusvaluutan 10 prosentin yleinen heikentyminen.

Transaktioriskipositio If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life 31.12.2015
Kotivaluutta EUR USD JPY GBP SEK NOK CHF DKK Muut Yhteensä, netto
If Vahinkovakuutus Milj. SEK
Vakuutustoiminta -208 -154 -1 -14 -24 -2 209 -14 -761 -17 -3 402
Sijoitukset 1 422 1 2 15 2 509 0 337 2 3 288
Johdannaiset 147 -287 44 10 6 -302 9 416 13 56
Transaktioriskipositio, yhteensä, netto, If Vahinkovakuutus -61 -19 44 -2 -3 -2 -5 -7 -2 -58
Herkkyys: SEK -10 % -6 -2 4 -0 -0 -0 -0 -1 -0 -6
Mandatum Life Milj. €
Vastuuvelka 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 -3
Sijoitukset 0 1 952 21 186 54 12 185 118 109 2 636
Johdannaiset 0 -1 565 -22 -165 18 3 -186 -110 -54 -2 081
Transaktioriskipositio, yhteensä, netto, Mandatum Life 0 387 -1 21 69 14 -1 8 55 552
Herkkyys: EUR -10 % 0 39 -0 2 7 1 -0 1 6 55
If Vahinkovakuutuksen transaktioriskipositio Ruotsin kruunuissa kuvaa yhtiön sellaisten tytäryhtiöiden/sivuliikkeiden positioita, joiden kotivaluutta on muu kuin Ruotsin kruunu.

Sampo Oyj:n transaktioriskipositio liittyy If Vahinkovakuutuksen maksamiin Ruotsin kruunumääräisiin osinkoihin sekä muihin kuin euromääräisiin velkainstrumentteihin. Saamisissa voi olla toisinaan sijoituksia, jotka ovat ulkomaan rahan määräisiä.

Transaktioriskin lisäksi Sampo-konserni ja sen vakuutustoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt altistuvat translaatioriskille. Sampo-konsernin tasolla riski syntyy If Vahinkovakuutuksesta ja If Vahinkovakuutus-konsernin sisällä riski liittyy pääosin konsernin suomalaiseen tytäryhtiöön. Translaatioriski ja sen hallinta Sampo-konsernissa on kuvattu tarkemmin kappaleessa Kannattavuus, riskit ja pääoma.