Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Sampo-konsernin rakenne ja liiketoimintamalli

Sampo-konserni toimii kolmella erikseen johdetulla liiketoiminta-alueella, jotka ovat vahinkovakuutus-, henkivakuutus- ja pankkitoiminta.

Vahinkovakuutus- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavat emoyhtiö Sampo Oyj:n (”emoyhtiö” tai ”Sampo”) täysin omistamat tytäryhtiöt If Skadeförsäkring Holding AB (publ) (”If Vahinkovakuutus”) sekä Mandatum Life Henkivakuutusosakeyhtiö (”Mandatum Life”). Sampo Oyj on listattu holdingyhtiö, jolla ei ole omaa vakuutus- eikä pankkitoimintaa. Vakuutustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden lisäksi konsernin emoyhtiö omisti 31.12.2015 21,2 prosenttia Nordea Bank AB (publ):sta (”Nordea”), jonka kautta Sampo-konserni on mukana pankkitoiminnassa.

Koska Nordea on osakkuusyhtiö, Sampo Oyj ei kontrolloi sitä eikä sen riskienhallintaa käsitellä Sampo-konsernin vuosikertomuksessa. Nordealla on kuitenkin olennainen vaikutus konsernin tulokseen, riskeihin ja pääomatarpeeseen. Sampo analysoikin Nordeaa tarkasti sekä yksittäisenä liiketoimintona että osana Sammon pohjoismaista rahoitusalan yhtiöiden portfoliota.

Sampo-konsernin juridinen rakenne

 

Sampo-konsernin juridiset alakonsernit Mandatum Life ja If Vahinkovakuutus sekä osakkuusyhtiö Nordea toteuttavat liiketoimintaansa toisistaan riippumatta ottaen huomioon toimintansa erityispiirteet sekä emoyhtiön ohjeistukset koskien tavoitteita, pääomitusta ja konsernitasoisia periaatteita. Riippumattomilla alakonserneilla on omat infrastruktuurinsa ja johtonsa sekä operatiiviset toimintaprosessit. Mikäli tytäryhtiöillä ja osakkuusyhtiöillä on yhteistyötä jollakin liiketoiminta-alueella, yhteistoimintaa harjoitetaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin minkä tahansa kolmannen osapuolen kanssa.

Sampo-konsernin juridinen rakenne ja liiketoimintamalli ovat suoraviivaisia ja yksinkertaisia. Lisäksi konsernin sisäisten vastuiden määrä on vähäinen (eli konserniyhtiöiden väliset suorat tai epäsuorat saatavat lukuun ottamatta normaaleja liiketoimintatransaktioita Nordean kanssa) ja tytäryhtiöiden pääomitus on harkiten toteutettu. Lopputulemana Sampo-konsernin rakenne ei ole kompleksi eivätkä konsernin yhtiöt ole juurikaan altistuneet tartuntariskeille.

Pohjoismaisena vakuutuskonsernina If Vahinkovakuutus vakuuttaa monenlaisia yksityishenkilöiden ja yritysten riskejä maantieteellisesti hajautuneella alueella. If Vahinkovakuutus tarjoaa vakuutusturvaa pääasiassa Pohjoismaissa ja Baltian maissa, mutta yhtiö myöntää vakuutuksia myös pohjoismaisten asiakkaiden Pohjoismaiden ulkopuoliseen toimintaan liittyen. Maantieteellisen hajautuksen lisäksi yhtiön liiketoiminta on hyvin hajautunutta eri vakuutuslajeihin ja asiakkaiden kesken. Kaiken kaikkiaan hajautus on merkittävä tekijä If Vahinkovakuutuksen arvonluonnin osalta.

Mandatum Life toimii Suomessa ja Baltian maissa tarjoten säästö- ja eläkevakuutuksia, joihin liittyy henkivakuutus, sekä vakuutuksia, jotka kattavat kuolevuus-, sairastavuus- ja työkyvyttömyysriskejä. Pääpaino on ollut monta vuotta sijoitussidonnaisissa tuotteissa.

Tytäryhtiöiden vakuutustoimintojen riskeissä ei ole juurikaan päällekkäisyyttä lukuun ottamatta suomalaisiin vakuutussopimuksiin liittyvää pitkäikäisyysriskiä ja siksi vakuutustoiminnot riskeineen vaativat vain vähäistä konsernitason koordinointia.

Vakuutusvelat ja yhtiökohtainen riskinottohalukkuus ovat sijoitustoiminnan lähtökohta molemmissa tytäryhtiöissä. Toisin kuin vakuutustoimintaa, tytäryhtiöiden sijoitustoimintaa koordinoidaankin tiiviisti konsernitasolla seuraavasti:

  • Yhtiöt suunnittelevat ja päättävät sijoitusportfolioidensa riskiprofiilit toisistaan riippumattomasti, mutta niitä koordinoidaan proaktiivisesti mahdollisten keskittymien välttämiseksi.
  • Tytäryhtiöiden sijoituksista vastuussa olevat henkilöt raportoivat suoraan Sampo-konsernin sijoitusjohtajalle, mikä varmistaa päivittäisen koordinoinnin.
  • Sijoitustoimintojen tietojärjestelmät ovat samat koko konsernissa, mikä mahdollistaa yhdenmukaisen sijoitusriskien analysoinnin ja raportoinnin sekä yhtiö- että konsernitasolla.
  • Molempien tytäryhtiöiden sijoitustoiminnassa noudatetaan pääosin samoja perusperiaatteita, vaikkakin If Vahinkovakuutuksen sijoitussalkun riskitaso pidetään Mandatumin Lifen sijoitussalkun riskitasoa huomattavasti matalampana johtuen yhtiöiden eroavaisuuksista vakuutusvelkojen osalta.

Sampo Oyj holdingyhtiönä hallinnoi sen konserniyhtiöistä muodostuvaa portfoliotaan. Pääasialliset johtamisvälineet ovat työskentely yhtiöiden hallituksissa ja ohjeistus tytäryhtiöille.

Koska emoyhtiön pääasiallinen tulonlähde on osingot, Sammon ensisijainen tavoite jokaisen alakonsernin osalta on terve tasapaino tuloksen, riskien ja pääoman kesken, mikä mahdollistaa tasaisen osinkovirran pitkällä tähtäyksellä. Toiseksi, Sampo on kiinnostunut liiketoimintaportfolionsa kannattavuuden vakaudesta. Tämän johdosta mahdollisten riskikeskittymien lisäksi raportoitujen tulosten korrelaatiota seurataan tarkasti. Kolmanneksi Sampo Oyj suosii yleisesti ottaen alhaista velkaantuneisuutta ja riittäviä likviditeettipuskureita voidakseen järjestää likviditeettiä tarvittaessa. Se, miten suureksi konserniyhtiöiden tulosten hajautushyöty arvioidaan, vaikuttaa Sampo Oyj:n päätöksiin sen oman pääomarakenteen sekä likviditeettiposition osalta.

Lisätietoja Sampo-konsernin ohjausrakenteesta ja riskienhallintaprosessista on saatavilla liitteessä 1 (Sampo-konsernin ohjausrakenne ja riskienhallintaprosessi).