Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Ennätystulos ja vahva asema

Sampo menestyi erinomaisesti vuonna 2015 – tulos oli paras kautta aikojen. Yhtiökokoukselle tehdyn esityksen mukaisesti Sampo kasvattaa osinkoaan 2,15 euroon osakkeelta. Kyseessä on seitsemäs peräkkäinen kevät, jolloin Sampo nostaa osinkoaan edellisen vuoden tasosta.

Perinteisesti finanssialalla on tavoiteltu mittakaavaetuja – toiminta on voimakkaasti skaalautuvaa. Tehokkuus, kurinalaisuus, suuruuden ekonomia, tarjonta yli kansallisten rajojen, riskien valinta ja riskienhallinta ovat olleet menestyksen kulmakiviä. Toisaalta myös ketteryys, paikallisuus ja asiakasläheisyys ovat luoneet perustan monen pienen yrityksen menestykselle. Digitalisointi hämärtää toimintamallien välisiä raja-aitoja: suuresta palvelujen tarjoajasta tulee paikallinen ja tarvittaessa aina läsnä oleva – pienikin ponnistaa helpommin maailmalle.

If, Nordea ja Mandatum Life ovat erinomaisessa asemassa digimuutoksen vyöryessä eteenpäin: Markkinajohtajan asema, maantieteellinen kattavuus, hyvä kannattavuus ja suuri tyytyväisten asiakkaiden määrä luovat vahvan perustan edelläkävijyydelle myös asiakkaiden tuleviin tarpeisiin vastattaessa. Merkittävät investoinnit digitalisaatioon ovat jo täydessä käynnissä.

Ifiltä historian paras tulos

Ifin tulos ennen veroja oli erinomainen, 960 miljoonaa euroa. Kun kertaluonteiset erät jätetään huomiotta, yhdistetty kulusuhde oli kaikkien aikojen paras: 86,5 prosenttia.

Asiakastyytyväisyys kasvoi edelleen vuonna 2015, ja pohjoismaisen toimintamallin hienosäätöä jatkettiin. Toiminnan tehokkuuden kasvu näkyi erityisesti toimintakulusuhteessa, joka ilman kertaeriä saavutti kaikkien aikojen alimman tason 22,3 prosenttia.

Nordealle uusi toimitusjohtaja

Osakkuusyhtiö Nordeassa toteutettiin vuonna 2015 monia merkittäviä hallintoon liittyviä uudistuksia, joista tärkeimpänä luonnollisesti uuden toimitusjohtajan Casper von Koskullin nimitys. Niin ikään hallinto- ja tukitoimintojen resursseja (riskienhallinta, compliance, sisäinen tarkastus jne.) vahvistettiin vastaamaan nopeasti lisääntyvän sääntelyn vaatimuksia.

Muutoksista, sääntelyn lisääntymisestä sekä matalasta korkoympäristöstä huolimatta Nordean tulos verojen jälkeen oli kaikkien aikojen paras. Näin ollen myös vuodelta 2015 jaettava osinko, 0,64 euroa osakkeelta, on ennätystasolla. Sammolle tilitetään tänä keväänä osinkoa yli 550 miljoonaa euroa.

Mandatum Lifen menestys jatkui

Mandatum Lifessa tehty pitkäjänteinen työ tehokkuuden parantamiseksi näkyi vuoden 2015 tunnusluvuissa: Kustannus- ja riskiliikkeen tulokset olivat uusilla ennätystasoilla. Maksutulo oli kaikkien aikojen korkein, 1 144 miljoonaa euroa, ja myös asiakastyytyväisyys parani edelleen.

Vuosi 2015 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin vuoden 2014 lopussa Suomi-yhtiöistä siirtynyt 1,3 miljardin euron ryhmäeläkevakuutuskanta sisältyi yhtiön taloudellisiin tunnuslukuihin.

Sääntelystä ylisääntelyyn

Finanssikriisin jäljiltä oli selvää, että pankkisektorin riskejä on pienennettävä ja niitä on hallittava paremmin. Tehokkaimmin ja yksinkertaisimmin tähän päästään pääomavaateita kasvattamalla. Näin on tehtykin, esimerkiksi Nordean ydinvakavaraisuussuhde on noussut vuoden 2007 tasosta 7,5 prosentista 16,5 prosenttiin vuonna 2015. Nordean ensisijainen pääoma kasvoi tuona aikana yli 10 miljardilla eurolla.

Samanaikaisesti koko finanssialaa koskevan sääntelyn päällekkäisyys (sääntely hajautettu usealle viranomaiselle) ja kerroksellisuus (direktiiveistä päädytään erilaisten asetusten kautta kansallisiin ohjeisiin ja määräyksiin) luovat sellaisen monituhatsivuisen viidakon, että jopa luokkansa parhainten yritysten – hyvistä pyrkimyksistään huolimatta – on haasteellista pysyä uudistuksissa mukana. Ylisääntelyllä ja kertautuvilla pääomavaatimuksilla on lisäksi hintansa: asiakaspalvelu monimutkaistuu ja tehokkaan finanssialan panos yleiseen talouskasvuun laimenee. Byrokratian lisääntyminen kasvattaa myös alalle tulon kynnystä ja estää siten kilpailua.

Edellä mainitun ohella Euroopan keskuspankin elvyttävät toimet – vaikka ovatkin saavuttaneet ennenkuulumattomat mittasuhteet – eivät ole, ainakaan vielä, tuottaneet toivottuja tuloksia. Negatiivisilla koroilla noteerattavien valtion velkakirjojen määrä on vuodessa kaksinkertaistunut noin 5 500 miljardiin euroon. Kun negatiivisiin korkoihin lisätään sääntelyn mukanaan tuomat velvoitteet sijoittaa valtion velkakirjoihin, on selvää, että parhaillaan on käynnissä historialliset mittasuhteet saavuttanut tulonsiirto erityisesti eurooppalaisilta eläkesäästäjiltä alati lisää velkaa ottavalle julkiselle sektorille.                         

Tulevaisuuden näkymät

Tässä finanssialalle varsin epäedullisessa ympäristössä Sammon tuloksentekokyky ei lyhyellä aikavälillä muutu merkittävästi nykyisestä. Parantuakseen nykytasosta tulisi asiakkaittemme taloudellisen tilanteen kohentua ja investointihalukkuuden kasvaa, BKT:n päästä selkeämmin kasvu-uralle tai korkojen nousta. Luonnollisesti merkittävien, käynnissä olevien investointien valmistuessa tuote- ja toimintatapojen uudistukset tarjoavat mahdollisuuden kustannussäästöihin muutaman vuoden aikavälillä. Varsinkin Nordeassa toteutettavilla suurilla investoinneilla on tarkoituksena parantaa edelleen nykyistä hyvää tulostasoa.

Lopuksi haluan lausua parhaimmat kiitokset kaikille, erityisesti asiakkaillemme ja koko henkilöstöllemme. Teidän ansiostanne vuodesta tuli jälleen kerran näin erinomainen Sampo-konsernille.

Kari Stadigh