Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Henkivakuutusriskit

Mandatum Life vastaanotti Suomi-yhtiöstä sen laskuperustekorollisen ryhmäeläkekannan vuonna 2014. Vastaanotetun kannan erityispiirteistä johtuen kyseinen ryhmäeläkekanta ja siihen liittyvät saamiset on eriytetty (”eriytetty ryhmäeläkekanta” tai ”eriytetty omaisuus”) Mandatum Lifen muusta taseesta. Eriytetyllä ryhmäeläkekannalla on omat voitonjakoa koskevat säännökset, sijoituspolitiikka ja tasehallinnan (ALM) komitea. Laskuperustekorollisista veloista, jotka eivät ole osa eriytettyyn ryhmäeläkekantaan liittyviä velkoja, käytetään tästä eteenpäin nimitystä ”alkuperäiset” laskuperustekorolliset velat.

Biometriset riskit

Sopimusten pitkä duraatio ja se, että Mandatum Lifen oikeus korottaa vakuutusmaksuja on rajoitettu, kasvattaa biometrisiä riskejä. Mikäli vakuutusmaksut osoittautuvat riittämättömiksi eikä niitä ole mahdollista korottaa, vastuuvelkaa täydennetään odotettavissa olevaa tappiota vastaavalla kasvun määrällä.

Omalla vastuulla olevan liikkeen korvaussuhteita, Mandatum Life, 2015 ja 2014 -taulukossa esitetään Mandatum Lifen Suomen toiminnan riskiliikkeen tulos. Toteutuneen korvausmenon suhde laskuperusteiden mukaiseen korvausmenoon oli 72 prosenttia vuonna 2015 (79 prosenttia vuonna 2014). Taulukosta voi myös arvioida riskiliikkeen herkkyyttä. Esimerkiksi henkivakuutuksen osalta kuolevuuden kaksinkertaistuminen nostaisi maksetut korvaukset 10 miljoonasta eurosta 19 miljoonaan euroon.

Omalla vastuulla olevan liikkeen korvaussuhteita Mandatum Life, 2015 ja 2014
2015 2014
Milj. € Riskitulo Korvausmenot Korvaussuhde Riskitulo Korvausmenot Korvaussuhde
Henkivakuutus 42,4 20,1 47 % 45,3 27,5 61 %
Kuolevuus 24,0 9,7 40 % 27,2 16,5 61 %
Sairastavuus ja työkyvyttömyys 18,4 10,4 57 % 18,1 11,0 61 %
Eläkevakuutus 68,1 59,9 88 % 63,1 58,5 93 %
Yksilöllinen eläke 11,6 12,3 106 % 9,6 10,2 107 %
Ryhmäeläke 56,5 47,6 84 % 53,5 48,3 90 %
Kuolevuus (pitkäikäisyys) 48,9 43,2 88 % 49,4 45,6 92 %
Työkyvyttömyys 7,6 4,4 58 % 4,1 2,7 66 %
Mandatum Life 110,5 80,0 72 % 108,4 86,0 79 %

Pitkäikäisyysriski on Mandatum Lifen biometrisistä riskeistä merkittävin. Laskuperustekorollinen ryhmäeläkekanta muodostaa suurimman osan pitkäikäisyysriskistä. Laskuperustekorolliset ryhmäeläkkeet ovat olleet uusilta jäseniltä pääosin suljettuja useiden vuosien ajan ja tämän vuoksi jäsenten keski-ikä on suhteellisen korkea, eriytetyn ryhmäeläkekannan osalta noin 67 vuotta ja muun (alkuperäisen) kannan osalta noin 69 vuotta. Sijoitussidonnaisten ryhmäeläkkeiden ja yksilöllisten eläkevakuutusten kannassa pitkäikäisyysriski ei ole niin merkittävä, sillä vakuutukset ovat pääsääntöisesti määräaikaisia ja niihin liittyvät henkivakuutukset kompensoivat pitkäikäisyysriskin.

Pitkäikäisyysriskin vuotuista riskiliikkeen tulosta ja kuolleisuustrendiä analysoidaan säännöllisesti. Eriytetyn ryhmäeläkekannan vastuuvelan laskennassa käytettyä elinajan odotetta tarkistettiin vuonna 2014 ja muun ryhmäeläkekannan osalta vuosina 2002 ja 2007. Yhteensä muutokset kasvattivat vuoden 2015 vastuuvelkaa 106 miljoonalla eurolla (108 miljoonaa euroa 2014) sisältäen eriytetyn ryhmäeläkekannan 87 miljoonan euron kuolevuustäydennyksen. Näiden muutosten jälkeen ryhmäeläkkeen kumulatiivinen kuolleisuus on ollut ylijäämäinen. Vuoden 2015 pitkäikäisyyden riskiliike oli ryhmäeläkkeissä 5,7 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa vuonna 2014).

Henkivakuutuksen kuolevuusliikkeen tulos on voitollinen. Merkittävimpänä kuolevuusliikkeen heikkenemiseen vaikuttavana riskinä nähdään mahdollinen pandemia.

Muiden biometristen riskien osalta riskiliike on ollut kokonaisuutena voitollista, vaikka eri riskien välillä on voimakasta vaihtelua. Työkyvyttömyys- ja sairauskuluvakuutuksissa riskiä pienentää pitkällä aikavälillä se, että yhtiöllä on oikeus korottaa vakuutusmaksuja olemassa olevien sopimusten osalta, mikäli vakuutuskorvausten määrässä tapahtuu epäsuotuisaa kehitystä.

Mandatum Lifen vakuutuskanta on suhteellisen hyvin hajautunut, eikä sisällä merkittäviä riskikeskittymiä. Yhtiön ottamalla katastrofijälleenvakuutuksella pienennetään mahdollisten riskikeskittymien merkitystä entisestään.

Vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvät riskit ja kustannusriski

ALM-riskin kannalta takaisinostoriski ja raukeamisriski ovat vähemmän merkittäviä, koska Mandatum Lifessa noin 90 prosenttia laskuperustekorollisesta vastuuvelasta muodostuu eläkevakuutuksista, joissa takaisinosto on mahdollinen ainoastaan poikkeustapauksissa. ALM-riskin kannalta takaisinostoriski on näin ollen olennainen vain yksilöllisissä henkivakuutuksissa ja kapitalisaatiosopimuksissa, joiden vastuuvelan yhteismäärä on kuitenkin vain 5 prosenttia (233 miljoonaa euroa) laskuperustekorollisesta vastuuvelasta. Vastuuvelan täydennyksiä ei myöskään makseta takaisinoston yhteydessä, mikä osaltaan pienentää laskuperustekorolliseen kantaan liittyvää takaisinostoriskiä. Takaisinosto- ja raukeamisriskit otetaan huomioon yhtiön ALM-riskianalyyseissä.

Kustannusriskiä lisää se, että vakuutusten ehtoja ja vakuutusmaksuja ei useimmiten voi muuttaa merkittävästi vakuutuksen elinkaaren aikana. Keskeisenä haasteena on vakuutusten hoitamiseen liittyvien prosessien kustannusten ja moninaiseen IT-arkkitehtuuriin liittyvien kustannusten pitäminen kilpailukykyisellä tasolla. Vuonna 2015 kustannusliikkeen tulos oli 25 miljoonaa euroa (19 miljoonaa euroa vuonna 2014). Mandatum Life ei jaksota vakuutusten hankintakuluja.

Vastuuvelan diskonttauskorkoon liittyvä riski

Suurimmassa osassa alkuperäisistä laskuperustekorollisista sopimuksista taattu korko on 3,5 prosenttia. Suomessa ennen vuotta 1999 myydyissä yksilöllisissä vakuutuksissa laskuperustekorko on 4,5 prosenttia, joka on myös määräysten mukainen korkein sallittu diskonttauskorko. Näiden vakuutusten vastuuvelan diskonttauskorko on alennettu 3,5 prosenttiin. Tästä johtuen vastuuvelkaa on täydennetty 55 miljoonalla eurolla vuonna 2015 (69 miljoonaa euroa vuonna 2014). Lisäksi on tehty 79 miljoonan euron täydennys laskuperustekorkoisen vastuuvelan diskonttauskoron laskemiseksi 1,0 prosenttiin vuonna 2016, 71 miljoonan euron täydennys vuodelle 2017 diskonttauskoron laskemiseksi 1,25 prosenttiin ja 38 miljoonan euron täydennys vuodelle 2018 diskonttauskoron laskemiseksi 2,25 prosenttiin. Kokonaisuutena Mandatum Life on täydentänyt alkuperäisen vakuutuskannan vastuuvelkaa 244 miljoonan euron suuruisella korkotäydennyksellä.

Eriytetyn ryhmäeläkekannan vakuutussopimusten laskuperustekorko on pääosin 3,5 prosenttia. Riskienhallinnan näkökulmasta tärkeämpää on se, että vastuuvelan diskonttauskorko on 0,75 prosenttia. Diskonttauskorkoa alennettiin 31.12.2015 1,0 prosentista 0,75 prosenttiin, mikä kasvatti vastuuvelan korkotäydennyksen 257 miljoonaan euroon (241 miljoonaa euroa vuonna 2014). Tulevien lisäetujen täydennyksellä on merkittävä rooli eriytetyn kannan riskienhallinnassa. Tämä täydennys on yhteensä 157 miljoonaa euroa ja siitä noin 145 miljoonaa euroa voidaan käyttää kattamaan mahdollisia sijoitustappioita tai rahoittamaan mahdollisia muutoksia eriytetyn vastuuvelan diskonttauskorossa.

Vastuuvelan muutoksen analyysi ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 2015 -taulukossa esitetään kuhunkin vakuutuslajiin ja laskuperustekorkoon liittyvät vastuuvelat ja kunkin luokan vastuuvelan muutos vuonna 2015.

Vastuuvelan muutoksen analyysi ennen jälleenvakuuttajien osuutta Mandatum Life, 2015
Milj. € Velka 2014 Maksut Korvaukset Kuormitus-tulo Takuutuotot Asiakas-hyvitykset Muut Velka 2015 Osuus %
Mandatum Life -emoyhtiö
Sijoitussidonnainen yhteensä 5 159 938 -531 -63 0 0 200 5 703 52
Yksilöllinen eläkevakuutus 1 149 72 -11 -15 0 0 53 1 248 11
Henkivakuutus 1 826 406 -167 -19 0 0 56 2 104 19
Kapitalisaatiosopimukset 1 677 385 -350 -22 0 0 88 1 779 16
Ryhmäeläkevakuutus 507 75 -4 -8 0 0 2 573 5
Laskuperustekorollinen ja muut yhteensä 5 047 177 -443 -37 152 0 101 4 996 46
Ryhmäeläkevakuutus 2 248 54 -194 -7 77 1 2 2 180 20
Laskuperustekorko 3,5% 2 109 26 -180 -5 73 0 -13 2 010 18
Laskuperustekorko 2,5%, 1,5% tai 0,0% 139 27 -14 -2 4 0 15 170 2
Eriytetty ryhmäeläkekanta 1 228 12 -57 -1 27 0 -12 1 196 11
Laskuperustekorko 3,5% 805 12 -57 -1 27 0 -4 782 7
Korkotäydennys (3,5% -> 0,75%) 241 0 0 0 0 0 15 257 2
Tulevien lisäetujen vastuu 181 0 0 0 0 0 -24 157 1
Yksilöllinen eläkevakuutus 1 038 14 -146 -5 42 0 30 973 9
Laskuperustekorko 4.5% 836 9 -104 -4 36 0 -4 770 7
Laskuperustekorko 3,5% 150 3 -25 -1 5 0 10 142 1
Laskuperustekorko 2,5% tai 0,0% 52 2 -17 -0 1 0 24 61 1
Yksilöllinen henkivakuutus 218 32 -34 -10 7 0 -16 197 2
Laskuperustekorko 4.5% 67 5 -9 -1 3 0 -3 61 1
Laskuperustekorko 3,5% 100 10 -11 -3 3 0 -7 93 1
Laskuperustekorko 2,5% tai 0,0% 51 17 -14 -6 1 0 -5 44 0
Kapitalisaatiosopimukset 4 30 -0 0 0 0 1 36 0
Laskuperustekorko 3,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laskuperustekorko 2,5% tai 0,0% 4 30 -0 0 0 0 1 36 0
Tulevien lisäetujen vastuu 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
Korkotäydennys 135 0 0 0 0 0 109 244 2
Kuolevuustäydennys 108 0 0 0 0 0 -2 106 1
Tuleva jälleenvakuutus 2 2 -0 0 0 0 -2 2 0
Muu velka 66 33 -11 -13 0 0 -12 63 1
Mandatum Life -emoyhtiö yhteensä 10 207 1 115 -974 -100 153 1 299 10 699 98
Tytäryhtiö Se Sampo Life Insurance Baltic 170 34 -27 -3 1 0 -1 173 2
Sijoitussidonnainen 153 30 -25 -3 0 0 -0 155 1
Muut 17 3 -2 -1 1 0 -1 18 0
Mandatum Life -konserni yhteensä 10 377 1 149 -1 001 -104 153 0 298 10 873 100

Sijoitussidonnaisiin sopimuksiin perustuva liiketoiminta on ollut Mandatum Lifen painopistealueena vuodesta 2001 alkaen. Siitä lähtien sijoitussidonnaisen vastuuvelan trendi on ollut nouseva ja keskimääräinen sijoitussidonnaisen vastuuvelan vuosittainen kasvu on ollut 24 prosenttia. Liiketoiminnan luonteen vuoksi vuosittainen vaihtelu on suhteellisen suurta.

Alkuperäisen laskuperustekorollisen vastuuvelan trendi on sen sijaan ollut aleneva vuodesta 2005. Erityisesti ne vastuuvelan osat ovat pienentyneet, joissa laskuperustekorko on korkein eli 4,5 prosenttia tai 3,5 prosenttia. Korkeimpien laskuperustekorkojen omaavien vakuutuskantojen vastuuvelka aleni 188 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena yhtiön laskuperustekorollinen vastuuvelka aleni tehdyistä korkotäydennyksistä johtuen selkeästi vähemmän, vain 51 miljoonaa euroa 5 014 miljoonaan euroon.

Laskuperustekorollisen ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan kehitys, Mandatum Life, 2005–2015 -kuvassa esitetään Mandatum Lifen vastuuvelan rakenteen ja määrän kehitys.

Laskuperustekorollisen ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan kehitys Mandatum Life, 2005–2015
Milj. €

Laskuperustekorollisten vastuiden määrän laskevan trendin odotetaan jatkuvan. Korkeimmat laskuperustekorot omaavien vastuiden määrän odotetaan laskevan 3 100 miljoonasta eurosta noin 1 000 miljoonan euron tasolle Solvenssi II -säännösten mukaista vastuuvelkaa koskevan siirtymäajan kuluessa (1.1.2016–31.12.2031). Kuvassa Laskuperustekorollisten vastuiden ennuste, 31.12.2015–31.12.2031 esitetään laskuperustekorollisten vastuiden odotettu kehitys.

Laskuperustekorollisten vastuiden ennuste 31.12.2015–31.12.2031
Milj. €

Vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 31.12.2015 -taulukossa esitetään henkivakuutuksen vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ja duraatio. Vastuuvelan herkkyys erilaisten diskonttauskorkojen muutoksille on arvioitavissa taulukon duraatioiden avulla.

 
Vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ennen jälleenvakuuttajien osuutta Mandatum Life, 31.12.2015
Milj. € Duraatio 2016-2017 2018-2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-
Mandatum Life, emoyhtiö
Sijoitussidonnaiset velat yhteensä 8,4 1089 840 1 560 1057 800 313 402
Yksilöllinen eläkevakuutus 10,8 148 136 295 247 196 141 157
Henkivakuutus 7,9 437 310 594 377 331 98 97
Kapitalisaatiosopimukset *) 6,7 453 332 527 328 198 21 63
Ryhmäeläkevakuutus 11,3 51 62 144 104 75 53 85
Laskuperustekorolliset ja muut velat yhteensä 9,4 1136 844 1519 1071 754 513 739
Ryhmäeläkevakuutus 10,8 366 338 697 527 393 284 434
Laskuperustekorko 3,5% 10,8 339 317 658 496 368 265 399
Laskuperustekorko 2,5% tai 0,0% 11,4 27 20 39 30 25 19 35
Eriytetty ryhmäeläkekanta 10,7 174 161 352 278 209 145 188
Yksilöllinen eläkevakuutus 6,8 301 238 360 190 95 46 64
Laskuperustekorko 4,5% 6,9 222 180 292 155 74 34 53
Laskuperustekorko 3,5% 6,5 50 35 45 26 16 8 7
Laskuperustekorko 2,5% tai 0,0% 5,6 29 23 23 9 5 3 4
Henkivakuutus 9,3 55 35 65 43 32 22 33
Laskuperustekorko 4,5% 8,9 17 13 23 14 11 7 9
Laskuperustekorko 3,5% 10,6 21 15 29 22 16 12 21
Laskuperustekorko 2,5% tai 0,0% 7,1 16 7 13 8 5 3 3
Kapitalisaatiosopimukset *) 8,0 3 11 5 6 5 2 1
Laskuperustekorko 3,5% 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Laskuperustekorko 2,5% tai 0,0% 8,0 3 11 5 6 5 2 1
Tulevien lisäetujen vastuu 1,0 0 0 0 0 0 0 0
Korkotäydennys 2,4 167 48 14 8 4 2 3
Kuolevuustäydennys 11,8 10 10 23 19 16 12 17
Tuleva jälleenvakuutus 0,5 2 0 0 0 0 0 0
Muut velat 0,9 57 3 2 0 0 0 0
Mandatum Life, emoyhtiö yhteensä 8,9 2 225 1 684 3 078 2 128 1 554 826 1 141
Tytäryhtiö Se Sampo Life Insurance Baltic 15 22 38 18 34 21 49
Sijoitussidonnaiset velat 11 19 32 15 32 21 49
Muut velat 4 3 6 2 1 0 0
Mandatum Life, konserni yhteensä 2 240 1 706 3 117 2 145 1 588 847 1 190
* Sijoitussopimukset

Henkivakuutustoiminnan riskien hallinta

Yleisesti henkivakuutuksien biometrisiä riskejä rajoitetaan huolellisella vastuunvalinnalla, riskejä ja kustannuksia vastaavalla hinnoittelulla, myönnettävien turvien suuruuden rajoituksilla sekä jälleenvakuutuksella. Mandatum Lifen vastuunvalintapolitiikassa on määritetty periaatteet riskin valinnalle ja limiitit vakuutettaville summille ja jälleenvakuutuspolitiikka ohjaa jälleenvakuutuksen käyttöä. Hallitus hyväksyy vastuunvalintapolitiikan, jälleenvakuutuspolitiikan, vakuutussopimusten hinnoittelun ja vastuuvelan laskennan keskeisimmät periaatteet.

Vakuutusriskien komitea on vastuussa vastuunvalintapolitiikan ylläpitämisestä sekä vastuunvalintaprosessin ja korvausprosessin toimivuuden valvonnasta. Komitea myös raportoi vastuunvalintapolitiikkaan liittyvistä poikkeamista riskienhallintakomitealle. Vakuutusriskien komitean puheenjohtajana on yhtiön pääaktuaari, jonka vastuulla on varmistaa, että vakuutusten hinnoittelussa ja vastuuvelan laskennassa käytettävät periaatteet ovat riittävät ja yhteensopivat vastuunvalintaprosessin ja korvausprosessin kanssa.

Jälleenvakuutuksella rajoitetaan yksittäisiä kuolevuus- ja pysyvän työkyvyttömyyden riskejä. Hallitus hyväksyy vuosittain jälleenvakuutuspolitiikan ja päättää suurimmista omalla vastuulla pidettävistä korvausmääristä. Mandatum Lifessa tämä määrä on korkeintaan 1,5 miljoonaa euroa vakuutettua kohden. Mahdollisten katastrofien vaikutusten pienentämiseksi Mandatum Lifellä on käytössä katastrofisuoja.

Riskiliikkeen tulosta seurataan tiiviisti ja arvioidaan vuosittain perusteellisesti. Yhtiö mittaa riskinvalinnan tehokkuutta ja hinnoittelun riittävyyttä keräämällä tietoa toteutuneesta korvausmenosta kultakin tuote- ja riskialueelta. Toteutunutta korvausmenoa verrataan vakuutusmaksuja asetettaessa oletettuihin ennusteisiin kunkin eri riskiturvan osalta.

Vastuuvelkaa analysoidaan ja mahdollisia täydennystarpeita arvioidaan säännöllisesti. Vastuuvelkaan liittyvät oletukset tarkistetaan vuosittain. Vastuiden riittävyyttä testataan neljännesvuosittain. Näihin vastuuvelan riittävyystesteihin ja riskiliikkeen analyyseihin perustuen asetetaan hinnat uusille vakuutussopimuksille sekä päivitetään vastuunvalintapolitiikka ja vastuuvelan laskennassa käytettävät oletukset. Mandatum Lifen hallitus arvioi ja hyväksyy vuosittain tariffit ja hinnat, jälleenvakuuttamista koskevat periaatteet sekä vastuuvelan määräytymisperiaatteet.