Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Yritysvastuu Ifissä

If Vahinkovakuutuksen toiminnan perusajatuksena on edistää yhteiskunnan yleistä turvallisuutta. Vahinkovakuutusyhtiöiden tehtävänä on poliisin, pelastustoimen ja oikeuslaitoksen sekä muiden viranomaisten kanssa turvata ihmisten ja yritysten arkea.

Ympäristöraportti 2015 (englanniksi)

Pelkästään vuonna 2015 If käsitteli yli 1,8 miljoonaa korvaushakemusta. Korvaushakemusten syyt vaihtelivat henkilöasiakkaiden liikenneonnettomuuksissa saamista vammoista yritysten tuotannonkeskeytyksiin esimerkiksi tulipalon vuoksi. Kaiken kaikkiaan yhtiö maksoi yhteensä yli kolme miljardia euroa korvauksia viime vuonna.

If ottaa kantaakseen laajemman yritysvastuun kuin sen liiketoiminnan luonne edellyttää. Yhtiön tavoitteena on aina täyttää tai ylittää toiminnan eettiset, oikeudelliset ja kaupalliset vaatimukset. Yhtiö on esimerkiksi jo vuosien ajan nostanut yhteiskunnalliseen keskusteluun ja poliitikkojen tietoisuuteen arkipäivän rikollisuuden kuten murtojen ja autovarkauksien aiheuttamia ongelmia, jotka koskettavat satoja tuhansia ihmisiä Pohjoismaissa joka vuosi. Tilanne on parantunut, mutta If uskoo, että viranomaiset voisivat tehdä vielä enemmän ongelman ratkaisemiseksi.

Ifissä yritysvastuuasiat ovat merkittävä osa viestintää. Elokuussa If lanseerasi Aja hiljaa -navigaattorisovelluksen älypuhelimille. Sovelluksen tarkoituksena on estää autoilijoita ajamasta ylinopeutta alueilla, joilla on paljon lapsia. Lisäksi If on tehnyt yhteistyötä johtavien muotisuunnittelijoiden kanssa Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa, jotta heijastimien käyttö lisääntyisi erityisesti nuorten keskuudessa. Tämän yhteistyön tuloksena on tuotettu trendikkäitä vaatteita heijastavista materiaaleista.

Lisäksi on palkattu liikenneturvallisuuteen erikoistunut tutkija analysoimaan liikenneonnettomuustilastoja, jotta saataisiin lisätietoa onnettomuuksien syistä ja siitä, miten onnettomuuksia voitaisiin välttää. Onnettomuuksiin liittyviä tutkimustuloksia tuodaan julki usein eri tavoin.

If on myös merkittävä veronmaksaja Pohjoismaissa, sillä yhtiö maksoi esimerkiksi vuodelta 2014 yhteisöveroa hieman yli 185 miljoonaa euroa.

Yhteisöverot vuodelta 2014 If Vahinkovakuutus, yhteensä yli 185 milj. euroa

Ympäristökysymykset ovat erittäin tärkeitä kaikille ja niillä on usein välitön vaikutus vahinkovakuutusyhtiöiden toimintaan. Sääilmiöt, kuten rankkasateet ja tulvat, ovat lisääntymässä. Rannikkoalueiden tulva-alttiilla asutetuilla seuduilla on nykyisin usein tulvia.

Ifin toimintaa ohjaa tiukka ympäristöpolitiikka. Tämän mukaisesti pyritään aina löytämään ympäristöystävällisin ratkaisu asiakkaille, toimittajille ja yhteistyökumppaneille sekä yhtiölle itselleen.

Ifin keskeiset ympäristökysymykset

Korvausten käsittelyn ympäristövaikutukset: Vuonna 2015 If käsitteli noin 950 000 auto- ja omaisuusvahinkoa. Materiaalivahinkojen asianmukainen käsittely on keskeinen ympäristökysymys. Tavoitteena on käyttää ehjiä osia uudelleen ja lisätä kierrätystä. Saavuttaakseen tämän tavoitteen If on muun muassa asettanut alihankkijoilleen tiukat ympäristövaatimukset.

Korvaushakemusten tekeminen verkossa yleistyy, ja se on ympäristöystävällisempi tapa kuin perinteiset hakemusmenetelmät. Vuonna 2015 verkossa tehtyjen korvaushakemusten osuus kasvoi neljä prosenttia. Nykyään 36 prosenttia korvaushakemuksista tehdään verkossa.

Henkilöasiakkaiden verkossa tekemien korvaushakemusten osuus Pohjoismaissa If Vahinkovakuutus, 2013 - 2015
%
 E-laskujen osuus ajoneuvovahinkojen käsittelyssä Pohjoismaissa If Vahinkovakuutus, 2011 - 2015
%
 Materiaalin uudelleenkäyttö ajoneuvojen korjauksen yhteydessä If Vahinkovakuutus, 2007 - 2015
tonnia

Vuonna 2015 If käsitteli noin 550 000 autovahinkoa. Materiaalivahingoilla ja jätteillä voi olla haitallinen vaikutus ympäristöön, jos niitä ei käsitellä asianmukaisesti. Yrityksen ympäristöpolitiikka edellyttääkin, että varaosat ovat kierrätettyjä. Upouusien varaosien sijaan käytetään vuosittain uudelleen tuhansia tonneja muovia ja metallia.

Matkustaminen ja kokoukset: If on vähentänyt työntekijöidensä lentomatkustamista kolmanneksella vuodesta 2007 lähtien. Monet kokoukset pidetään nyt verkon kautta videoneuvotteluina perinteisten fyysisten kokousten sijaan.

Lentomatkustamisen ja videoneuvottelujen määrän kehitys If Vahinkovakuutus, 2007 - 2015
kpl

Ilmastovaikutukset: Ifin hiilidioksidipäästöt vähentyivät entisestään vuonna 2015. If oli käynnistänyt vuonna 2011 päästöhyvityshankkeen, jolla se kompensoi toiminnastaan aiheutuvat hiilidioksidipäästöt Pohjoismaissa toimittamalla energiatehokkaita puuliesiä intialaisiin kyliin. Vuonna 2015 kohdemaa vaihtui Intiasta Tansaniaan. Tämä hanke on niin sanottu Gold Standard -projekti, joka on yhteistyössä WWF:n ja muiden järjestöjen kanssa kehitetty kansainvälisesti tunnustettu standardi. Puuliedet eivät vähennä vain hiilidioksidipäästöjä, vaan säästävät myös ihmishenkiä. Maailmanpankin julkaisema raportti osoittaa, että noin neljä miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain tehottomien puuliesien päästöihin. If jatkaa tätä hanketta myös vuonna 2016.

Hiilidioksidipäästöjen kehitys If Vahinkovakuutus, 2008 - 2015
tonnia

Lentopäästöjen laskutapaa on muutettu vuodelle 2015. Vanhaa menetelmää käytettäessä päästöt olisivat olleet 10 783 tonnia.

Vuonna 2015 pohjoismaisten toimintojen suorien ja epäsuorien hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä oli 9 004 tonnia, mikä on 56 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008, jolloin mittaukset aloitettiin. Ostoenergia kattaa tästä 11 prosenttia ja liikematkustaminen (lento-, juna- ja automatkat) 86 prosenttia. Liikematkojen kokonaispäästöt olivat 7 776 tonnia. Lentomatkustamisen kilometrikohtainen ympäristövaikutus on kaikkein suurin ja siksi se on merkittävin päästöjen aiheuttaja. Hiilidioksidipäästöjen vähenemisen pääasiallinen syy on lentomatkustamisen väheneminen 35 prosentilla ja se, että melkein kaikki Ifin ostama sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla.

Ympäristötyön keskeiset vaiheet vuonna 2015

 • Ilmastokokouksia järjestettiin sekä viranomaisille että yritysasiakkaille.
 • Oslossa sijaitseva pääkonttori sai Miljøfyrtårn-sertifikaatin.
 • If Tanska valittiin vuoden jäseneksi ympäristön kannalta vastuullisia valintoja tukevan hankintaverkoston kilpailussa, johon osallistuu Tanskan suurimpia toimistoja.
 • If sijoittui yhdeksänneksi eurooppalaisten yritysten joukossa PwC:n vuoden 2015 ClimateWise-periaatteiden arvioinnissa.
 
Ympäristötoimintaohje

Ifin tavoitteena on joka päivä toteuttaa ympäristön tilaa parantavia konkreettisia toimenpiteitä:

 • Pyrimme aina löytämään yrityksemme, asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme kannalta parhaat mahdolliset ympäristöratkaisut.
 • Annamme henkilökunnallemme mahdollisuuden toimia ympäristöystävällisesti tarjoamalla ohjeita ja tukea.
 • Kehitämme tuotteita, prosesseja ja vahingontorjuntapalveluja auttaaksemme asiakkaitamme toimimaan entistä ympäristöystävällisemmin.
 • Kannustamme ja tuemme toimittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme heidän pyrkimyksissään toimia aiempaa ympäristöystävällisemmällä tavalla.
 • Tiedotamme aina ympäristöriskeistä ja osallistumme aktiivisesti yleiseen ilmastokeskusteluun.
Ympäristöohjelman rakenne

Ifin ympäristöohjelmassa on kolme eri tasoa:

 • Ohjausryhmä, jota johtaa Ifin johtoryhmän jäsen ja joka luo Ifin ympäristöstrategian, toimintaohjeen ja yleistavoitteet ja ylläpitää niitä.
 • Pohjoismaiden ympäristöryhmä vastaa kaikkien kiinteistöihin ja hankintoihin liittyvien ympäristöhankkeiden hallinnoinnista ja valvonnasta.
 • Paikallinen ympäristöryhmä laatii paikalliset toimintasuunnitelmat ja järjestää aktiviteetteja, jotka lisäävät ympäristökysymysten näkyvyyttä. Näitä ryhmiä on kaikissa suurissa toimistoissa.
Ympäristöä koskevat toimintaohjeet ja työkalut

Ifin ympäristöhankkeiden tukemiseksi ja niiden johtamiseksi luodaan tarkkaan määritellyt ympäristöä koskevat toimintaohjeet ja työkalut. Joitakin tärkeimpiä toimintaohjeita ovat:

 • Ympäristöpolitiikka
 • Hankintojen pohjoismaisten suuntaviivojen mukainen toimintaohje
 • Alihankkijoiden arviointia koskevat periaatteet
 • Greenhouse Gas Protocol -standardiin perustuva ilmastovaikutusten laskentatyökalu
 • ClimateWise-alusta parhaiden käytäntöjen soveltamista ja ajatustenvaihtoa varten
 • Korvauspalvelun ympäristösäännöt