Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Mandatum Life – rahan ja hengen asiantuntija

Mandatum Life on johtava henkilöriskien turvaaja ja arvostettu asiakasvarojen hoitaja Suomessa ja Baltiassa. Mandatum Life -konserni tarjoaa asiakkailleen kattavat palvelut, johon kuuluvat räätälöidyt sijoitussidonnaiset vakuutukset ja varainhoito, yksityisasiakkaiden henkilöriskivakuutukset, yritysten eläke- ja palkitsemispalvelut sekä niihin liittyvä konsultointi.

Mandatum Life -konsernin emoyhtiö on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, jonka tytäryhtiöitä ovat vuonna 2014 tehdyn yhtiörakenteen muutoksen myötä Mandatum Life Palvelut Oy, Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy, Mandatum Life Fund Management S.A. sekä Innova Palvelut Oy ja Mandatum Life Insurance SE Baltic, jotka jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Mandatum Lifen uusmyynnin pääpaino on sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa, kapitalisaatiosopimuksissa sekä ryhmäeläkevakuutuksissa ja henkilöriskejä turvaavissa riskivakuutuksissa. Näiden osalta Mandatum Lifella on Suomessa kolme myyntikanavaa: omat yritysmyyntiin erikoistuneet myyntiryhmät, varakkaaseen asiakaskuntaan keskittyneet varainhoitajat sekä Danske Bankin jakeluverkosto. Neljäs myyntikanava on asiakaspalvelu, jonka tehtävänä on vastata erityisesti olemassa olevalle asiakaskannalle tarjottavista lisäpalveluista.

Mandatum Life -konserni on tarjonnut omia vakuutus- ja kapitalisaatiosopimuksiin liittyviä varainhoidon palveluita vuodesta 2008. Varainhoidon toiminta on keskittynyt pääosin varakkaaseen asiakaskuntaan, mutta kattava valikoima sijoituskoreja on tarjolla myös laajalle joukolle henkilöasiakkaita. Instituutiot ovat keskeinen osa varainhoitopalveluiden asiakaskuntaa. Mandatum Lifen rahastoliiketoiminta keskittyy vastaamaan erityisesti instituutioasiakkaiden tarpeisiin.

Mandatum Life palvelee henkilöasiakkaitaan pääosin Danske Bankin jakelukanavan avulla. Yhteistyö Danske Bankin kanssa on ollut menestyksellistä jo useiden vuosien ajan.

Yritysten ja yrittäjien vakuuttaminen vahva strateginen painopistealue

Mandatum Lifen tavoitteena on säilyttää asemansa Suomen suurimpana henkivakuuttajana yritysasiakassegmentissä. Mandatum Life arvioi, että suomalaisten tarve varautua eläkeajan toimeentuloon sekä henkilöriskeihin kasvaa edelleen. Eläkeaikaan varautumista lisää vuoden 2017 alusta voimaan tuleva eläkeuudistus, jonka tavoitteena on pidentää työuria ja pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta. Yhtiö uskookin, että yritysten ottamien ryhmäeläkevakuutusten rooli lakisääteisen työeläkkeen täydentäjänä on jatkossa entistä merkittävämpi. Lisäksi erilaiset yritysten henkilöstölle suunnatut palvelut, kuten palkkiorahastoiksi kutsutut henkilöstörahastot, ovat keskeinen osa Mandatum Lifen yrityksille suunnattuja palveluita.

Olemassa olevan korkean laskuperustekorollisen vakuutuskannan osalta strategia on ylläpitää vakavaraisuusasema riittävän vahvana, joka mahdollistaa sijoitustoiminnassa pitkällä aikavälillä matalariskisiä korkoinstrumentteja korkeamman tuoton tavoittelun. Laskuperustekorollisen kannan alenevaa trendiä pyritään vauhdittamaan aktiivisesti. Solvenssi II:n siirtymäsäännökset yhdessä tämän vakuutuskannan alenevan trendin kanssa mahdollistavat yhtiölle tehokkaan pääomahallinnan tulevaisuudessa. Yhtiö on kiinnostunut löytämään kasvua myös uusien laskuperustekorkoisten sopimusten osalta, kunhan se tapahtuu kannattavuuden, riskienhallinnan ja Solvenssi II:n näkökulmasta mielekkäillä ehdoilla, joilla pystytään tuottamaan lisäarvoa sekä asiakkaille että yhtiölle.

Mandatum Lifen tulos muodostuu kolmesta osa-alueesta: sijoitustoiminnan, riskiliikkeen ja kustannusliikkeen tuloksista. Kustannus- ja riskiliikkeen tuloksien osalta yhtiö tavoittelee kasvua sekä toimintaa tehostamalla että volyymejä kasvattamalla. Yhtiön taloudelliseksi tavoitteeksi on asetettu vähintään 17,5 prosentin oman pääoman tuotto (RoE).