Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Osakkeet ja osakepääoma

Sampo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2015 oli 560 000 000 osaketta, jotka jakaantuivat 558 800 000 A-sarjan sekä 1 200 000 B-sarjan osakkeeseen. Osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia on 564 800 000 kappaletta. Kullakin A-osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja B-osakkeella viisi ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeiden vähimmäismäärä on 179 000 000 ja enimmäismäärä 711 200 000 kappaletta. B-sarjan osakkeiden vähimmäismäärä on nolla (0) ja enimmäismäärä 4 800 000 kappaletta. 31.12.2015 Sampo Oyj:n osakepääoma oli 98 miljoonaa euroa (98) ja oma pääoma oli 11 411 miljoonaa euroa (10 924). 

Sammon yhtiöjärjestyksen lunastusvelvollisuuslausekkeen (16 §) mukaisesti osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia (lunastusvelvollinen osakkeenomistaja), on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien (lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat) vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin tässä pykälässä määrätään. Yhtiöjärjestyksessä määritellään omistusosuuden ja lunastushinnan laskukaava.

 
 Osakemäärän kehitys Sampo Oyj, 2011 - 2015
Vuosi A-osakkeita B-osakkeita Yhteensä Muutos vuoden aikana Muutoksen syy
1.1.2011 560 082 390 1 200 000 561 282 390 -1 282 390 Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti
1.1.2012 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia
1.1.2013 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia
1.1.2014 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia
1.1.2015 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia
1.1.2016 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia
Omistusmääräjakauma Sampo Oyj, 31.12.2015
Osakkeiden lukumäärä Omistajia, kpl Omistajia, % Arvo-
osuusmäärä, kpl
Arvo-
osuusmäärä, %
Äänimäärä,
 kpl
Äänimäärä, %
1–100 29 205 34,73 1 659 732 0,30 1 659 732 0,29
101–500 35 653 42,39 9 163 596 1,64 9 163 596 1,62
501–1 000 9 223 10,97 7 080 216 1,26 7 080 216 1,25
1 001–5 000 8 250 9,81 17 538 889 3,13 17 538 889 3,11
5 001–10 000 980 1,17 7 101 692 1,27 7 101 692 1,26
10 001–50 000 626 0,74 12 943 031 2,31 12 943 031 2,29
50 001–100 000 67 0,08 4 828 869 0,86 4 828 869 0,86
100 001–500 000 71 0,08 15 575 808 2,78 15 575 808 2,76
500 001–9 999 999 999 27 0,03 477 138 507 85,20 481 938 507 85,33
Yhteensä 84 102 100,00 553 030 340 98,76 557 830 340 98,77
joista hallintarekisteröityjä 14 332 572 627 59,39 332 572 627 58,88
Odotusluettelolla yhteensä 0 0 0,00 0 0,00
Yhteistilillä 6 969 660 1,25 6 969 660 1,23
Liikkeeseenlaskettu määrä 560 000 000 100,00 564 800 000 100,00

Sammon A-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä vuodesta 1988 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva omistaa kaikki B-sarjan osakkeet. B-sarjan osakkeet voidaan osakkeenomistajan vaatimuksesta muuntaa A-sarjan osakkeiksi. Tilikauden päättyessä Sampo Oyj tai sen tytäryhtiöt eivät omistaneet Sammon A-sarjan osakkeita.

Osakkeen hinta Sampo Oyj, 2011 - 2015
Osakkeen vaihto kuukausittain Sampo Oyj, 2011 - 2015
Kpl