Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Sampo Oyj:n tase

Sampo Oyj:n tase
Milj. e Liite 2015 2014
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 0 0
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat 1 1
Koneet ja kalusto 0 0
Muut aineelliset hyödykkeet 2 2
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 2 370 2 370
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 5 296 325
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 5 557 5 557
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 196 110
Muut osakkeet ja osuudet 6 248 85
Muut saamiset 7 111 35
Lyhytaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset 14 12 13
Muut saamiset 8 18 19
Siirtosaamiset 9 53 65
Rahat ja pankkisaamiset 739 768
VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 606 9 351
VASTATTAVAA
Oma pääoma 10
Osakepääoma 98 98
Käyvän arvon rahasto 8 7
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527
Muut rahastot 273 273
Edellisten tilikausien voitto / tappio 4 026 4 060
Tilikauden voitto 1 228 1 050
7 159 7 014
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Joukkovelkakirjalainat 1 997 1 888
Lyhytaikainen vieras pääoma
Yritystodistukset 305 305
Muut velat 12 83 84
Siirtovelat 13 62 61
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 606 9 351