Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Segmentti-informaatio

Segmentti-informaatio
Konsernin liiketoimintasegmentit muodostuvat vahinko- ja henkivakuutustoiminnasta sekä omistusyhteisöstä.
Maantieteellisiä alueita koskevina tietoina on esitetty tuotot ulkopuolisilta asiakkailta sekä pitkäaikaiset varat. Raportoitavat alueet ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Baltia ja muut maat.
Segmentti-informaatio on tuotettu konsernin tilinpäätöstä laadittaessa ja esitettäessä noudatettujen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Segmenteille on kohdistettu liiketoiminnasta aiheutuvat, joko välittömästi osoitettavissa tai järkevällä perusteella kohdistettavissa olevat, tuotot, kulut, varat ja velat. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin. Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat on eliminoitu.
Segmenttien poistot on esitetty liitteissä 11 - 13 ja sijoitukset osakkuusyhtiöihin liitteessä 14.
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2015
Milj. e Vahinko-
vakuutus
Henki-vakuutus Omistus-yhteisö Elimi-
noinnit
Konserni
Vakuutusmaksutulo 4 378 1 144 - - 5 522
Sijoitustoiminnan nettotuotot 304 632 76 -14 998
Liiketoiminnan muut tuotot 28 18 18 -17 46
Korvaukset -2 894 -1 023 - - -3 917
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -34 -462 - -5 -502
Henkilöstökulut -371 -47 -20 - -438
Liiketoiminnan muut kulut -477 -74 -12 17 -545
Rahoituskulut -16 -6 -63 18 -68
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 42 -0 751 - 793
Voitto ennen veroja 960 181 749 -2 1 888
Verot -195 -36 -1 0 -232
Tilikauden voitto 765 144 749 -1 1 656
Kauden muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -35 - - - -35
Myytävissä olevat rahoitusvarat -148 32 2 8 -106
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä - - 16 - 16
Verot 32 -9 -0 -2 21
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -151 24 18 6 -103
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 14 - - - 14
Verot -3 - - - -3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen 11 - - - 11
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 624 168 766 5 1 564
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2014
Milj. e Vahinko-
vakuutus
Henki-
vakuutus
Omistus-
yhteisö
Elimi-
noinnit
Konserni
Vakuutusmaksutulo 4 464 1 105 - -24 5 544
Sijoitustoiminnan nettotuotot 353 540 29 -23 898
Liiketoiminnan muut tuotot 27 5 15 -16 32
Korvaukset -2 902 -876 - 8 -3 771
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -6 -499 - 16 -489
Henkilöstökulut -537 -46 -20 - -603
Liiketoiminnan muut kulut -502 -60 -12 16 -558
Rahoituskulut -20 -7 -23 20 -29
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 54 0 680 - 735
Voitto ennen veroja 931 163 669 -3 1 759
Verot -190 -29 -0 1 -220
Tilikauden voitto 740 133 669 -2 1 540
Kauden muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -174 -0 - - -174
Myytävissä olevat rahoitusvarat 45 20 4 2 72
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä - - -168 - -168
Verot -10 -4 -1 -0 -15
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -138 16 -165 2 -285
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -101 - - - -101
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 26 - - - 26
Verot
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -76 - - - -76
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 526 149 504 -0 1 179
Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2015
Milj. e Vahinko- vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elimi-
noinnit
Konserni
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 19 5 3 - 26
Sijoituskiinteistöt 15 180 - -4 191
Aineettomat hyödykkeet 564 160 0 - 724
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 374 0 7 305 - 7 679
Rahoitusvarat 10 566 6 039 3 243 -2 659 17 189
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 5 865 - -18 5 847
Laskennalliset verosaamiset 27 - 12 -4 36
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 239 3 - - 242
Muut varat 1 541 127 51 -10 1 708
Käteiset varat 775 482 739 - 1 997
Varat yhteensä 14 119 12 860 11 354 -2 695 35 639
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 433 5 014 - - 14 447
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 5 858 - -18 5 841
Rahoitusvelat 216 133 2 314 -289 2 375
Laskennalliset verovelat 314 154 - -0 468
Varaukset 51 - - - 51
Eläkevelvoitteet 90 - - - 90
Muut velat 669 167 133 -11 957
Velat yhteensä 10 772 11 327 2 447 -318 24 228
Oma pääoma
Osakepääoma 98
Rahastot 1 531
Kertyneet voittovarat 9 325
Muut oman pääoman erät 457
Oma pääoma yhteensä 11 411
Oma pääoma ja velat yhteensä 35 639
Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2014
Milj. e Vahinko- vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elimi-
noinnit
Konserni
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 5 3 - 24
Sijoituskiinteistöt 20 179 - -4 195
Aineettomat hyödykkeet 555 160 0 - 715
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 381 0 7 065 - 7 447
Rahoitusvarat 11 021 5 665 2 959 -2 715 16 930
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 5 282 - -23 5 259
Laskennalliset verosaamiset 76 - 13 -4 86
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 237 3 - - 240
Muut varat 1 533 208 50 -11 1 781
Käteiset varat 448 858 768 - 2 074
Varat yhteensä 14 288 12 359 10 859 -2 756 34 750
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 183 5 065 - - 14 248
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 5 312 - -23 5 289
Rahoitusvelat 373 186 2 203 -339 2 423
Laskennalliset verovelat 382 123 - -1 504
Varaukset 63 - - - 63
Eläkevelvoitteet 265 - - - 265
Muut velat 702 209 134 -11 1 035
Velat yhteensä 10 969 10 895 2 337 -374 23 827
Oma pääoma
Osakepääoma 98
Rahastot 1 531
Kertyneet voittovarat 8 655
Muut oman pääoman erät 639
Oma pääoma yhteensä 10 924
Oma pääoma ja velat yhteensä 34 750
Maantieteellinen informaatio
Milj. e Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltia Yhteensä
2015
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta
Vahinkovakuutustoiminta 1 021 1 403 1 408 384 128 4 344
Henkivakuutustoiminta 1 110 - - - 34 1 144
Omistusyhteisö 93 - - - - 93
Yhteensä 2 225 1 403 1 408 384 162 5 581
Pitkäaikaiset varat
Vahinkovakuutustoiminta 103 498 19 349 1 971
Henkivakuutustoiminta 344 - - - 1 345
Omistusyhteisö 4 7 305 - - - 7 309
Yhteensä 451 7 804 19 349 2 8 625
2014
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta
Vahinkovakuutustoiminta 1 041 1 372 1 524 402 118 4 457
Henkivakuutustoiminta 1 065 - - - 40 1 105
Omistusyhteisö 43 - - - - 43
Yhteensä 2 149 1 372 1 524 402 158 5 606
Pitkäaikaiset varat
Vahinkovakuutustoiminta 106 488 19 358 1 972
Henkivakuutustoiminta 343 - - - 1 344
Omistusyhteisö 4 7 133 - - - 7 136
Yhteensä 453 7 621 19 358 1 8 452
Tuotot sisältävät vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot, henkivakuutuksen vakuutusmaksutulon vakuutuksen myöntämismaan mukaan sekä omistusyhteisösegmentin sijoitustoiminnan nettotuotot sekä liiketoiminnan muut tuotot.
Pitkäaikaiset varat sisältävät aineettomat hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyhtiöihin, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet sekä sijoituskiinteistöt.
Liiketoimintojen yhdistäminen
Vuosi 2014
Keväällä julkaistun suunnitelman mukaisesti ja Finanssivalvonnan hyväksyttyä siirron Suomi-yhtiö luovutti 30.12.2014 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiölle laskuperustekorkoisen ryhmäeläkekannan, joka käsitti noin 2 300 vakuutusta ja 34 000 vakuutettua.
Kannanluovutuksen yhteydessä Suomi-yhtiöstä siirtyi omaisuutta määrä, joka vastaa ryhmäeläkekannan osuutta Suomi-yhtiön koko varallisuudesta.
Järjestelyn toteuttamisesta aiheutuneet kulut yhteensä 1,4 milj. euroa sisältyvät tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut.
Kannansiirron vaikutus siirtohetkellä 30.12.2014 henkivakuutustoiminnan taseeseen:
Vastaavaa
Sijoituskiinteistöt 49
Rahoitusvarat 1 188
Muut varat 1
Käteiset varat 100
1 337
Vastattavaa
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 1 337