Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Sampo Oyj:n rahavirtalaskelma

Sampo Oyj:n rahavirtalaskelma
Milj. e 2015 2014
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 1 229 1 050
Oikaisut:
Poistot 0 0
Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot 0 1
Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -13 -3
Muut oikaisut -446 -394
Oikaisut yhteensä -458 -396
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Sijoitukset *) -262 193
Muut varat -5 -1
Yhteensä -267 192
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Rahoitusvelat 2 -7
Muut velat -5 6
Maksetut korot -63 -23
Maksetut tuloverot 0 -1
Yhteensä -67 -25
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 437 821
Investointien rahavirta
Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin 533 391
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0 0
Investoinneista kertyneet nettorahavarat 533 391
Rahoitustoiminnan rahavirta
Maksetut osingot -1 079 -913
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut 1 011 1 199
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset -931 -1 012
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat -999 -725
Rahavirrat yhteensä -28 487
Rahavarat tilikauden alussa 768 280
Rahavarat tilikauden lopussa 739 768
Rahavarojen nettomuutos -28 487
*) Sijoitukset sisältävät sekä sijoituskiinteistöt että rahoitusvarat.
Lisätietoa rahavirtalaskelmaan:
Milj. e 2015 2014
Saadut korot 63 61
Maksetut korot -74 -87
Saadut osingot 1 125 1 068