Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Kaikki liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
1 Liiketoiminnan muut tuotot
Milj. e 2015 2014
Tuotot kiinteistöomaisuudesta 0 0
Muut tuotot 18 15
Yhteensä 18 15
2 Liiketoiminnan muut kulut
Milj. e 2015 2014
Vuokrakulut -1 -1
Kulut kiinteistöomaisuudesta -0 -0
Muut kulut -11 -11
Yhteensä -12 -13
Erä Muut kulut sisältää mm. hallinto- ja IT-kulut sekä palkkiot ulkopuolisista palveluista.
3 Tilintarkastajan palkkiot
Milj. e 2015 2014
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
Tilintarkastuspalkkiot -0,2 -0,2
Muut palkkiot -0,0 -0,0
Yhteensä -0,2 -0,2
4 Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. e 2015 2014
Saadut osingot yhteensä 1 235 1 068
Korkotuotot yhteensä 64 63
Korkokulut yhteensä -74 -87
Myyntivoitot yhteensä 17 4
Myyntitappiot yhteensä -5 -1
Valuuttatulos 23 22
Muut -18 -2
Yhteensä 1 243 1 067
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
5 Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Milj. e 2015 2014
Hankintameno tilikauden alussa 325 321
Lisäykset 0 34
Vähennykset -28 -30
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 296 325
Saamiset ovat tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskemia pääomalainoja. Lisätietoja konsernin liitetiedossa nro 29 Rahoitusvelat.
6 Muut osakkeet ja osuudet
2015 Arvonmuutokset 2014 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Myytävissä olevat osakkeet ja osuudet 248 12 -12 85 1 4
7 Sijoitusten muut saamiset
2015 Arvonmuutokset 2014 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Joukkovelkakirjalainat 111 0 -2 35 1 -3
8 Muut saamiset
Milj. e 2015 2014
Kauppahintasaamiset 5 9
Johdannaiset 6 6
Muut 8 4
Yhteensä 18 19
9 Siirtosaamiset
Milj. e 2015 2014
Siirtyvät korot 38 37
Johdannaiset 15 28
Muut 1 -
Yhteensä 53 65
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
10 Emoyhtiön oman pääoman muutoslaskelma
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2014 98 4 1 527 273 4 976 6 877
Osingonjako -924 -924
Osinkojen palautus 8 8
Myytävissä olevat rahoitusvarat
- omaan pääomaan kirjattu määrä 2 2
- tuloslaskelmaan siirretty määrä 2 2
Tilikauden voitto 1 050 1 050
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 98 7 1 527 273 5 110 7 014
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2015 98 7 1 527 273 5 110 7 014
Osingonjako -1 092 -1 092
Osinkojen palautus 8 8
Myytävissä olevat rahoitusvarat
- omaan pääomaan kirjattu määrä 11 11
- tuloslaskelmaan siirretty määrä -10 -10
Tilikauden voitto 1 228 1 228
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 98 8 1 527 273 5 254 7 159
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista
Milj. e 2015 2014
Emoyhtiö
Tilikauden voitto 1 228 1 050
Kertyneet voittovarat 4 026 4 060
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527
Muut rahastot 273 273
Yhteensä 7 053 6 909
11 Osakepääoma
Tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitteessä 34 Oma pääoma.
12 Muut velat
Milj. e 2015 2014
Lunastamattomat osingot 35 30
Johdannaiset 5 5
Johdannaisten vakuudet 38 47
Muut 6 2
Yhteensä 83 84
13 Siirtovelat
Milj. e 2015 2014
Siirtyvät korot 34 34
Johdannaiset 6 6
Muut 22 22
Yhteensä 62 61
Tuloveroja koskevat liitetiedot
14 Laskennalliset verosaamiset ja -velat
Milj. e 2015 2014
Laskennalliset verosaamiset
Tappiot 14 15
Laskennalliset verovelat
Käyvän arvon rahasto -2 -2
Yhteensä netto 12 13
Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
15 Eläkevastuut
Sampo Oyj:n henkilöstön perus- ja lisäeläketurva on hoidettu vakuutuksilla Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varmassa ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiössä.
16 Vuokravastuut
Milj. e 2015 2014
Yhden vuoden kuluessa 1 1
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa 0 1
Yhteensä 1 2
Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot
17 Henkilöstön lukumäärä
Milj. e 2015
Tilikautena keskimäärin
2014
Tilikautena keskimäärin
Kokoaikainen henkilöstö 56 52
Osa-aikainen henkilöstö 3 5
Määräaikainen henkilöstö 1 2
Yhteensä 60 59
18 Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot
Tuhatta euroa 2015 2014
Konsernijohtaja Kari Stadigh 4 290 3 653
Hallituksen jäsenet
Björn Wahlroos 160 160
Anne Brunila 80 80
Jannica Fagerholm 80 80
Adine Grate Axén 80 80
Veli-Matti Mattila 80 80
Risto Murto 80 -
Eira Palin-Lehtinen 100 80
Per Arthur Sørlie 80 80
Edellä mainitun lisäksi yhtiö on vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti maksanut yhteensä 6 006,68 euron suuruisen yhtiön osakkeiden ostoon liittyneen varainsiirtoveron (1 276,33 euroa puheenjohtajan, 806,60 euroa varapuheenjohtajan ja 3 923,74 euroa muiden hallituksen suomalaisjäsenten osalta).
Eläkesitoumukset
Konsernijohtajan eläkeikä on 60 vuotta, jolloin eläke-etuus on 60 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta.
19 Toimitusjohtajaan, tämän sijaiseen sekä hallituksen jäseniin liittyvät eläkekulut
Tuhatta euroa Lisäeläke-
turva
Lakisääteinen eläke Yhteensä
Tilikauden aikana aiheutuneet eläkekulut
Hallituksen puheenjohtaja - - -
Muut hallituksen jäsenet - - -
Konsernijohtaja1) 2 268 126 2 394
Konsernijohtajan sijainen - - -
Entiset hallituksen puheenjohtajat
Kalevi Keinänen2) 6 - 6
Entiset konsernijohtajat
Harri Hollmen3) 12 - 12
2 286 126 2 412
1) Konsernijohtajan 31.12.2015 asti voimassa olleen toimitusjohtajasopimuksen mukainen eläke-etuus oli 60 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta. Eläkkeeseen oikeuttavaan palkkaan sisältyivät kiinteä palkka, luontoisetuudet, loma-ajan palkka sekä lyhytaikaiset kannustinpalkkiot, ja se määriteltiin siten, että neljästä viimeisestä täydestä työvuodesta jätettiin paras ja huonoin vuosi pois ja laskettiin jäljelle jääneiden kahden työvuoden keskimääräinen palkka. Vuoden 2015 lisäeläketurvaan sisältyy vuoden 2016 loppumaksu (525 183 euroa) ja sopimus on nyt maksettu täyteen. Edellisen toimitusjohtajasopimuksen mukaisen etuusperusteisen lisäeläkesopimuksen tilalle solmittu maksuperusteinen lisäeläkesopimus astuu voimaan 1.1.2016 alkaen ja sen vuosikustannukset Sammolle ovat 400 000 euroa.
2) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 66 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Tilikauden kulu liittyy vuosittaiseen TyEL indeksitarkistukseen.
3) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 60 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Tilikauden kulu liittyy vuosittaiseen TyEL indeksitarkistukseen.
Osakeomistuksia koskevat liitetiedot
20 Osakeomistukset 31.12.2015
Yhtiön nimi Omistus-
osuus-%
Osakkeiden kirjanpito-
arvo milj. e
Saman konsernin yritykset
Vahinkovakuutustoiminta
If Skadeförsäkring Holding AB, Tukholma Ruotsi 100,00 1 886
Henkivakuutustoiminta
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Helsinki Suomi 100,00 484
Muu toiminta
Sampo Capital Oy, Helsinki Suomi 100,00 1