Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Sampo Oyj:n liitetiedot

Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot
17 Henkilöstön lukumäärä
Milj. e 2015
Tilikautena keskimäärin
2014
Tilikautena keskimäärin
Kokoaikainen henkilöstö 56 52
Osa-aikainen henkilöstö 3 5
Määräaikainen henkilöstö 1 2
Yhteensä 60 59
18 Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot
Tuhatta euroa 2015 2014
Konsernijohtaja Kari Stadigh 4 290 3 653
Hallituksen jäsenet
Björn Wahlroos 160 160
Anne Brunila 80 80
Jannica Fagerholm 80 80
Adine Grate Axén 80 80
Veli-Matti Mattila 80 80
Risto Murto 80 -
Eira Palin-Lehtinen 100 80
Per Arthur Sørlie 80 80
Edellä mainitun lisäksi yhtiö on vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti maksanut yhteensä 6 006,68 euron suuruisen yhtiön osakkeiden ostoon liittyneen varainsiirtoveron (1 276,33 euroa puheenjohtajan, 806,60 euroa varapuheenjohtajan ja 3 923,74 euroa muiden hallituksen suomalaisjäsenten osalta).
Eläkesitoumukset
Konsernijohtajan eläkeikä on 60 vuotta, jolloin eläke-etuus on 60 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta.
19 Toimitusjohtajaan, tämän sijaiseen sekä hallituksen jäseniin liittyvät eläkekulut
Tuhatta euroa Lisäeläke-
turva
Lakisääteinen eläke Yhteensä
Tilikauden aikana aiheutuneet eläkekulut
Hallituksen puheenjohtaja - - -
Muut hallituksen jäsenet - - -
Konsernijohtaja1) 2 268 126 2 394
Konsernijohtajan sijainen - - -
Entiset hallituksen puheenjohtajat
Kalevi Keinänen2) 6 - 6
Entiset konsernijohtajat
Harri Hollmen3) 12 - 12
2 286 126 2 412
1) Konsernijohtajan 31.12.2015 asti voimassa olleen toimitusjohtajasopimuksen mukainen eläke-etuus oli 60 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta. Eläkkeeseen oikeuttavaan palkkaan sisältyivät kiinteä palkka, luontoisetuudet, loma-ajan palkka sekä lyhytaikaiset kannustinpalkkiot, ja se määriteltiin siten, että neljästä viimeisestä täydestä työvuodesta jätettiin paras ja huonoin vuosi pois ja laskettiin jäljelle jääneiden kahden työvuoden keskimääräinen palkka. Vuoden 2015 lisäeläketurvaan sisältyy vuoden 2016 loppumaksu (525 183 euroa) ja sopimus on nyt maksettu täyteen. Edellisen toimitusjohtajasopimuksen mukaisen etuusperusteisen lisäeläkesopimuksen tilalle solmittu maksuperusteinen lisäeläkesopimus astuu voimaan 1.1.2016 alkaen ja sen vuosikustannukset Sammolle ovat 400 000 euroa.
2) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 66 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Tilikauden kulu liittyy vuosittaiseen TyEL indeksitarkistukseen.
3) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 60 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Tilikauden kulu liittyy vuosittaiseen TyEL indeksitarkistukseen.