Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Sampo Oyj:n liitetiedot

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
10 Emoyhtiön oman pääoman muutoslaskelma
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2014 98 4 1 527 273 4 976 6 877
Osingonjako -924 -924
Osinkojen palautus 8 8
Myytävissä olevat rahoitusvarat
- omaan pääomaan kirjattu määrä 2 2
- tuloslaskelmaan siirretty määrä 2 2
Tilikauden voitto 1 050 1 050
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 98 7 1 527 273 5 110 7 014
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2015 98 7 1 527 273 5 110 7 014
Osingonjako -1 092 -1 092
Osinkojen palautus 8 8
Myytävissä olevat rahoitusvarat
- omaan pääomaan kirjattu määrä 11 11
- tuloslaskelmaan siirretty määrä -10 -10
Tilikauden voitto 1 228 1 228
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 98 8 1 527 273 5 254 7 159
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista
Milj. e 2015 2014
Emoyhtiö
Tilikauden voitto 1 228 1 050
Kertyneet voittovarat 4 026 4 060
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527
Muut rahastot 273 273
Yhteensä 7 053 6 909
11 Osakepääoma
Tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitteessä 34 Oma pääoma.
12 Muut velat
Milj. e 2015 2014
Lunastamattomat osingot 35 30
Johdannaiset 5 5
Johdannaisten vakuudet 38 47
Muut 6 2
Yhteensä 83 84
13 Siirtovelat
Milj. e 2015 2014
Siirtyvät korot 34 34
Johdannaiset 6 6
Muut 22 22
Yhteensä 62 61