Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

12 Sijoituskiinteistöt
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
1.1.
Hankintameno 29 29
Kertyneet poistot -8 -7
Kertyneet arvonalentumiset -1 -0
Kirjanpitoarvo 1.1. 20 22
Kirjanpitoarvo 1.1. 20 22
Vähennykset -4 0
Poistot -1 -1
Arvonalentumistappiot -1 -1
Arvonalentumistappioiden peruutukset - 0
Valuuttakurssierot -0 -1
Muut muutokset - 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 15 20
31.12.
Hankintameno 25 29
Kertyneet poistot -8 -8
Kertyneet arvonalentumiset -2 -1
Kirjanpitoarvo 31.12. 15 20
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 2 2
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 1 1
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 1
- yli viiden vuoden kuluttua - 0
Yhteensä 2 2
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1
Yhteensä -2 -2
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 22 22
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
1.1.
Hankintameno 247 172
Kertyneet poistot -51 -48
Kertyneet arvonalentumiset -17 -17
Kirjanpitoarvo 1.1. 179 107
Kirjanpitoarvo 1.1. 179 107
Lisäykset 27 74
Vähennykset -17 -0
Poistot -4 -3
Arvonalentumistappiot -6 -0
Kirjanpitoarvo 31.12. 180 179
31.12.
Hankintameno 257 247
Kertyneet poistot -55 -51
Kertyneet arvonalentumiset -23 -17
Kirjanpitoarvo 31.12. 180 179
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 21 17
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 9 10
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 6 6
- yli viiden vuoden kuluttua 0 0
Yhteensä 14 17
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -9 -8
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1
Yhteensä -10 -10
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 203 196
Segmenttien väliset eliminoinnit -4 -4
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 191 195
Konsernin sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitu kokonaisuudessaan itse markkinoilta saadun vertailuaineiston perusteella. Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Tämän määrityksen mukaan sijoituskiinteistöt kuuluvat tasolle 2.
Segmenttien sijoituskiinteistöjen tilat vuokrataan markkinaehtoisilla, peruuttamattomilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat toistaiseksi voimassa olevista monivuotisiin sopimuksiin.