Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia
Suurin osa Sampo-konsernin rahoitusinstrumenteista arvostetaan käypään arvoon. Näiden arvostus perustuu joko julkisiin hintanoteerauksiin tai arvostuksiin, jotka perustuvat saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Mikäli näitä ei ole ollut käytettävissä, pienelle osalle instrumenteista on määritetty arvo muita menetelmiä käyttäen. Käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit on liitetiedoissa ryhmitelty kolmeen hierarkiatasoon perustuen mm. siihen, ovatko markkinat, joilla instrumentilla käydään kauppaa, toimivat tai ovatko arvostustekniikoissa käytettävät syöttötiedot objektiivisesti todennettavissa.

Tasolla 1 instrumentin arvostus perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuun hintaan, jota käytetään täysin samanlaisten rahoitusvarojen tai -velkojen arvostuksessa.

Tasolla 2 instrumentin arvostuksessa käytetään syöttötietoina lisäksi muita todennettavissa  olevia kuin toimivilla markkinoilla noteerattuja hintoja joko suoraan tai niistä johdettuna käyttäen arvostustekniikoita.

Tasolla 3 arvostus perustuu muihin kuin todennettavissa oleviin markkinahintoihin.
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2015
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 10 - 10
Muut korkojohdannaiset - - - 0
Valuuttajohdannaiset - 33 - 33
Osakejohdannaiset - 10 - 10
- 53 - 53
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 - - 2
Saamistodistukset 18 29 0 47
20 29 0 48
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 616 7 17 639
Saamistodistukset 751 453 27 1 231
Rahastot 2 720 987 46 3 753
Johdannaissopimukset - 7 - 7
4 087 1 454 89 5 630
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 129 - 46 2 175
Saamistodistukset 9 227 3 327 89 12 643
Rahastot 1 296 39 801 2 136
12 652 3 366 936 16 954
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 16 759 4 901 1 026 22 686
RAHOITUSVELAT 31.12.2015
Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset - 4 - 4
Valuuttajohdannaiset - 48 - 48
Osakejohdannaiset - 10 - 10
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä - 63 - 63
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2014
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 24 - 24
Valuuttajohdannaiset - 46 - 46
Osakejohdannaiset - 10 - 10
- 79 - 79
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 - - 2
Saamistodistukset 19 27 - 47
21 27 - 48
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 449 8 16 472
Saamistodistukset 543 645 24 1 212
Rahastot 2 464 896 57 3 417
Johdannaissopimukset - 9 - 9
3 456 1 558 96 5 110
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 1 658 - 228 1 887
Saamistodistukset 8 086 4 037 77 12 200
Rahastot 1 595 106 748 2 450
11 340 4 143 1 054 16 537
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 14 817 5 808 1 150 21 775
RAHOITUSVELAT 31.12.2014
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 2 21 - 23
Valuuttajohdannaiset - 87 - 87
Osakejohdannaiset - 11 - 11
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä 2 118 - 120
Siirrot tasojen 1 ja 2 välillä
Konserni otti viimeisellä kvartaalilla 2014 käyttöön BVAL Score tiedon hyödyntämisen tasojen määrittelyssä. Suurin osa taulukon luokittelumuutoksista tasojen välillä johtuu tästä tarkastelumuutoksesta.
2015 2014
Siirrot tasolta 2 tasolle 1 Siirrot tasolta 1 tasolle 2 Siirrot tasolta 2 tasolle 1 Siirrot tasolta 1 tasolle 2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Rahoitusmarkkinavälineet - - 19 -
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet - - 68 -
Rahoitusmarkkinavälineet 324 4 368 -
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Rahoitusmarkkinavälineet 339 257 5439 -
Käypien arvojen herkkyysanalyysi
Rahoitusvarojen ja -velkojen herkkyyttä valuuttakurssimuutoksille tarkastellaan liiketoiminta-alueittain eri kotivaluuttojen vuoksi. Vahinkovakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön heikkeneminen kotivaluuttaa (SEK) vastaan lisäisi tulosta 9 (30) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 3 (13) milj. euroa. Henkivakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan lisäisi tulosta 23 (35) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 79 (94) milj. euroa. Omistusyhteisössä kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan ei vaikuttaisi tulokseen, mutta vähentäisi omaa pääomaa 68 (71) milj. euroa.
Konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen herkkyysanalyysi eri markkinariskiskenaarioissa on esitetty alla. Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta instrumenttien käypään arvoon 31.12.2015.
Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja.
Sampo Oyj:n velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.
Korko Osake Muut sijoitukset
1 %
tasoliike
alas
1 %
tasoliike
ylös
20 % alas 20 % alas
Vaikutus tulokseen 65 -61 - -5
Vaikutus suoraan omaan pääomaan 222 -204 -690 -209
Kokonaisvaikutus 287 -265 -690 -213