Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

33 Ehdolliset velat ja sitoumukset
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Takaukset 5 7
Muut peruuttamattomat sitoumukset 15 10
Yhteensä 20 17
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset
2015 2014
Milj. e Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Vakuudeksi annettu omaisuus
Käteiset varat 0 0 0 1
Sijoitukset
- Sijoitusarvopaperit 242 159 238 136
Yhteensä 242 160 239 137
Milj. e 2015 2014
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Sijoitukset 0 25
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
Milj. e 2015 2014
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 32 31
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 98 93
yli viiden vuoden kuluttua 48 59
Yhteensä 178 183
Kaudella kuluksi kirjatut ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat
- vähimmäisvuokrat -20 -22
If Skadeförsäkring Ab:llä on keskinäisesti velvoittava vakuutus Pohjoismaisessa Ydinvakuutuspoolissa, norjalaisessa Naturskadepoolenissa ja hollantilaisessa Terroripoolissa.
Kun Skandia-konsernin vahinkovakuutusliike siirrettiin If-konserniin 1.3.1999, If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB asettivat Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) hyväksi takuun. Kyseiset If-konsernin yhtiöt takasivat yhteisvastuullisesti, että Skandia-ryhmän yhtiöille korvataan kaikki sellaiset vaatimukset ja sitoumukset, jotka perustuvat Skandia-konsernista If-konserniin siirrettyyn vahinkovakuutustoimintaan liittyviin takuisiin ja muihin vastaaviin sitoumuksiin.
If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB ovat kumpikin solmineet Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Tryg-Baltica Forsikring AS:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Skandialle ja Tryg-Balticalle korvataan kaikki sellaiset vaatimukset, jotka liittyvät Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Vesta Forsikring AS:n Skandia Marine Insurance Companylle (UK), nyk. Marlon Insurance Company Ltd, antamiin takuisiin, ja joiden edunsaajana on Institute of London Underwriters. Marlon Insurance Company Ltd myytiin vuonna 2007, jolloin ostaja antoi Ifin hyväksi takuun koko määrästä, minkä If mahdollisesti joutuu korvaamaan em. sopimusten perusteella.
If Vahinkovakuutushtiö Oy:llä on voimassa olevia sitoumuksia yksityisille pääomarahastoille 15 milj. euroa, mikä vastaa enimmäissummaa, minkä yhtiö on sitoutunut rahastoihin investoimaan. Pääomakutsut näihin rahastoihin tapahtuvat useamman vuoden aikana, sitä mukaan kun rahastot suorittavat investointeja.
Tiettyjen Sammon kanssa yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien osalta If Skadeförsäkring Holding Ab on sitoutunut korvaamaan Sammolle mahdolliset kustannukset, joita järjestelmien omistaja voi Sammolta vaatia.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Sijoitussitoumukset 397 384
IT-hankinnat 1 2
Yhteensä 398 386
Milj. e 2015 2014
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Käteinen 19 72
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
Lainaksi annetut arvopaperit
Kotimaiset osakkeet
Jäljellä oleva hankintameno - 23
Käypä arvo - 19
Lainat ovat milloin tahansa keskeytettävissä ja niistä on saatu turvaava vakuus.
Milj. e 2015 2014
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 2 2
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 8 9
yli viiden vuoden kuluessa 7 8
Yhteensä 18 19
Kaudella kuluksi kirjatut vuokrat ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat eriteltynä
- vähimmäisvuokrat -4 -4
- edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat 0 0
Vuokrakulut yhteensä -4 -3
Omistusyhteisö
Milj. e 2015 2014
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 1 1
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 0 1
Yhteensä 1 2
Konsernilla oli vuoden 2015 lopussa vuokralle otettuja tiloja yhteensä 171 254 m2 (171 598). Vuokrasopimukset on tehty pääosin 3 - 10 vuodeksi.