Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot -4 -28
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 18 21
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 191 247
Arvonalentumistappiot 10 -14
Voitot/tappiot -5 18
Osakkeet
Voitot/tappiot 121 134
Arvonalentumistappiot -11 -5
Osinkotuotot 47 44
Yhteensä 353 424
Yhteensä rahoitusvaroista 366 417
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot -1 -0
Muut -0 -0
Yhteensä muista varoista -1 -1
Kulut muista kuin rahoitusveloista -4 -4
Diskonttauksen purkuvaikutus -38 -45
Palkkiokulut
Omaisuudenhoito -19 -14
Vahinkovakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 304 353
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 83 milj. euroa (133) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Henkivakuutustoiminta
Milj.e 2015 2014
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot -90 -97
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 1 1
Voitot/tappiot 1 1
Yhteensä 2 2
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista
Saamistodistukset
Korkotuotot 58 58
Voitot/tappiot -40 -10
Osakkeet
Voitot/tappiot 219 213
Osinkotuotot 22 19
Lainat ja muut saamiset
Korkotuotot 1 3
Muut rahoitusvarat
Voitot/tappiot -21 -16
Yhteensä 239 267
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 3 2
Voitot/tappiot 27 42
Yhteensä 30 44
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 96 98
Voitot/tappiot 48 49
Osakkeet
Voitot/tappiot 192 107
Arvonalentumistappiot -19 -41
Osinkotuotot 108 89
Yhteensä 423 302
Yhteensä rahoitusvaroista 604 518
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot 2 3
Muut 13 5
Yhteensä muista varoista 15 8
Palkkiotuotot, netto
Omaisuudenhoito -17 -14
Palkkiotuotot 29 27
Yhteensä 13 13
Henkivakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 632 540
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 259 milj. euroa (10) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Omistusyhteisö
Milj. e 2015 2014
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot 7 1
Lainoista ja muista saamisista 9 -4
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 28 22
Voitot/tappiot 15 7
Osakkeet
Voitot/tappiot 13 2
Arvonalentumistappiot -0 -1
Osinkotuotot 5 2
Yhteensä 60 32
Omistusyhteisön sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 76 28
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 12 milj. euroa (2) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Segmenttien väliset eliminoinnit -14 -23
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 998 898
Muut tuotot ja kulut muodostuvat kiinteistösijoitusten vuokrista, hoitovastikkeista ja poistoista. Kaikki sijoituksista aiheutuvat tuotot ja kulut sisältyvät sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Voitot/tappiot sisältävät myyntivoitot ja -tappiot sekä realisoituneet että realisoitumattomat arvostuserot sekä kurssivoitot ja -tappiot. Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomat arvostuserot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa omassa pääomassa. Käyvän arvon rahaston muutokset on eritelty oman pääoman muutoslaskelmassa. Vahinkovakuutustoiminnassa eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkuvaikutus on omana eränään. Eläkemuotoisten korvausten vastuu lasketaan käytössä olevien vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti siten, että oletettu inflaatio ja kuolevuus on huomioitu. Lisäksi vastuuta diskontattaessa on otettu huomioon sijoitustoiminnan oletettu nettotuotto. Diskonttauksen asteittaisen purkamisen seurauksena syntyvien eläkemuotoisten korvauskulujen lisäyksen kattamiseksi kohdistetaan eläkemuotoisiin korvauksiin laskennallinen sijoitustoiminnan nettotuotto.