Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

32 Muut velat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Velat ensivakuutustoiminnasta 163 155
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 30 37
Potilasvakuutuksiin liittyvät velat 115 115
Vakuutusmaksuverot 49 48
Verovelat 91 85
Siirtovelat 181 27
Muut 39 236
Vahinkovakuutustoiminnan muut velat yhteensä 669 702
Muista veloista pitkäaikaisten osuus on 108 milj. euroa (102).
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätysvelat sekä velat tapaturmavakuutuksen ja eläke-etuuksien perusteella maksettavista sosiaalikuluista, vakuutusmaksuverot sekä muut siirtovelat.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Korot 10 8
Verot 5 23
Velat ensivakuutustoiminnasta 21 7
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 4 4
Kauppahintavelat 61 90
Saadut vakuudet 0 35
Muut 66 43
Henkivakuutustoiminnan muut velat yhteensä 167 209
Erä Saadut vakuudet sisältää johdannaiskaupasta ja osakelainauksesta syntyvän vakuusvaatimuksen vakuudeksi hyväksyttävät varat.
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat, ostovelat sekä velat yhteistoimintayhtiöille.
Omistusyhteisö
Milj. e 2015 2014
Korot 34 34
Johdannaiskaupan vakuudet 38 47
Osingonjakovelka 35 30
Muut 26 24
Omistusyhteisön muut velat yhteensä 133 134
Erä Muut sisältää mm. kannustinjärjestelmiin ja suoritepalkkioihin liittyvät varaukset.
Segmenttien väliset eliminoinnit -11 -11
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 957 1 035