Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

29 Rahoitusvelat
Segmenttien rahoitusvelat pitävät sisällään velat johdannaissopimuksista, liikkeeseen lasketut velkakirjat sekä muut rahoitusvelat.
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Johdannaissopimukset (liite 15) 17 24
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat
Euromääräiset lainat Maturiteetti Korko
Pääomalaina, 2005 (nimellisarvo 150 meur) ikuinen 4,94 % - 150
Pääomalaina, 2011 (nimellisarvo 110 meur) 30 vuotta 6,00 % 109 109
Pääomalaina, 2013 (nimellisarvo 90 meur) ikuinen 4,70 % 90 90
Velat, joilla huonompi etuoikeus yhteensä 199 349
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä 216 373
Vuoden 2005 pääomalaina on maksettu pois kesäkuussa 2015.
Vuoden 2011 pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 10 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoisiksi. 2013 liikkeeseen lasketulle uudelle pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 5,5 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi. Koron vaihtumisen yhteydessä voidaan myös suorittaa lainojen takaisinmaksu. Lainojen tarkoitus on turvata vakavaraisuutta ja ne sekä niiden ehdot ovat asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä. Lainat käytetään solvenssitarkoituksiin.
Vuoden 2011 pääomalaina on listattu Luxemburgin pörssissä.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Johdannaissopimukset (liite 15) 33 86
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat 100 100
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä 133 186
Mandatum Life laski vuonna 2002 liikkeelle pääomalainamuotoisen nimellisarvoltaan 100 milj. euron lainan. Laina on vaihtuvakorkoinen ja eräpäivätön. Korkoa voidaan maksaa vain jakokelpoisista omista varoista. Laina voidaan maksaa takaisin ainoastaan Finanssivalvonnan luvalla ja aikaisintaan vuonna 2012 tai kunakin seuraavana vuonna koronmaksupäivänä. Pääomalaina on kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n salkussa.
Omistusyhteisö
Milj. e 2015 2014
Johdannaissopimukset (liite 15) 12 11
Liikkeeseen lasketut velkakirjat
Yritystodistukset 305 305
Joukkovelkakirjalainat *) 1 997 1 888
Yhteensä 2 302 2 192
Omistusyhteisön rahoitusvelat yhteensä 2 314 2 203
*) Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Omistusyhteisön joukkovelkakirjalainat kuuluvat tämän määrityksen mukaan tasolle 2.
Segmenttien väliset eliminoinnit -289 -339
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 2 375 2 423