Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi
2015 2014
Milj. e Kirjanpito-
arvo
Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Kirjanpito-
arvo
Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 46 -9 228 -18
Saamistodistukset 89 -2 77 -4
Rahastot 801 -160 748 -148
Yhteensä 936 -171 1 054 -170
Korkoinstrumenttien osalta rahoitusvarojen arvoa on testattu olettamalla korkotason nousevan 1 prosenttiyksiköllä kaikissa maturiteeteissa. Muiden omaisuuslajien osalta on oletettu hintojen laskevan 20 prosenttia. Sampo-konserni ei kanna sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä sijoitusriskejä, joten niiden osalta vaikutuksia ei ole esitetty. Edellä esitettyjen vaihtoehtoisten oletusten perusteella mahdollinen korkotason muutos aiheuttaisi saamistodistusten osalta 2 milj. euron (4) ja muiden instrumenttien mahdollinen hinnan alentuminen 169 milj. euron (166) arvostustappion konsernin muussa laajassa tuloksessa. Jokseenkin mahdollinen tulosvaikutus olisi näin konsernin omaan pääomaan suhteutettuna 1,5 prosenttia (1,6).