Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

31 Eläkevelvoitteet
Eläkevelvoitteet
Sammolla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä vahinkovakuutustoiminnassa Ruotsissa ja Norjassa.
Konsernilla on lakisääteisten eläkevakuutusten lisäksi etuuspohjaisia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Vakuutukset ovat konsernin sisäisiä ja sisältyvät Mandatum Lifen vastuuvelkaan. Vakuutusten määrä on vähäinen eikä niillä ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen tai omaan pääomaan.
Vahinkovakuutustoiminnan eläkevelvoitteet
Milj. e 2015 2014
Eläkevelvoitteen arvioitu laskennallinen nykyarvo, ml. sosiaalikustannukset 303 664
Eläkesijoitusten käypä arvo 213 399
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 90 265
1.1.2008 lähtien Ruotsin pääasiallinen etuuspohjainen eläkeohjelma on ollut suljettuna vuonna 1972 tai myöhemmin syntyneille uusille työntekijöille. Vastaava norjalainen eläkeohjelma on puolestaan ollut suljettuna 1.1.2006 alkaen kaikille uusille työntekijöille iästä riippumatta. Toukokuussa 2015 If teki päätöksen, että kaikki vuonna 1958 tai myöhemmin syntyneet norjalaiseen etuuspohjaiseen eläkeohjelmaan kuuluvat työntekijät siirretään maksupohjaiseen eläkeohjelmaan tammikuusta 2016 alkaen. Lisäksi yhtiö päätti, että jo olemassaolevat eläkkeensaajat eivät samasta päivämäärästä lähtien enää kuuluu ohjelman piiriin, ja että tulevien eläkkeensaajien oikeus ohjelmaan päättyy heidän jättäessään työnsä Ifissä. Muutosten jälkeen kuuluu norjalaiseen eläkeohjelmaan vuodenvaihteen jälkeen vain aktiivihenkilöitä, jotka on palkattu ennen vuotta 2006 ja jotka ovat syntyneet viimeistään vuonna 1957.
Edellä tarkoitetut eläke-etuudet koskevat Ruotsin vanhuus- ja leskeneläkettä sekä Norjan vanhuus-, lesken- ja sairaseläkettä. Yhteistä kaikille näille ohjelmille on, että etuuden piiriin kuuluvat työntekijät ja lesket ovat oikeutettuja takuueläkkeeseen, jonka määrä riippuu työntekijän palvelusajasta sekä eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta eläkkeelle siirtymishetkellä. Mittavin etuus koskee vanhuuseläkettä, millä tarkoitetaan sekä väliaikaista vanhuuseläkettä ennen ennakoitua eläkkeelle siirtymisikää sekä elinaikaista eläkettä, jota maksetaan ennakoidun eläkkeelle siirtymisajan jälkeen.
Ennenaikaista eläkettä voi normaalitapauksessa saada 62-vuotiaana Ruotsissa ja 65-vuotiaana Norjassa. Ruotsissa ennenaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 65 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneitä työntekijöitä, jotka ovat vuonna 2006 solmitun vakuutussektorin kollektiivisopimuksen piirissä. Norjassa ennenaikainen eläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia Ifin palveluksessa vuonna 2013 olevia työntekijöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai aikaisemmin.
Elinikäiseen eläkkeeseen liittyvä ennakoitu eläkkeelle siirtymisikä on 65 vuotta Ruotsissa ja 67 vuotta Norjassa. Ruotsissa elinaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 10 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta välillä 0 ja 7,5 ansiotuloperusmäärästä, 65 %:ia palkasta välillä 7,5 ja 20 ansiotulosperusmäärästä sekä 32,5 %:ia välillä 20 ja 30 ansiotuloperusmäärästä. Norjassa elinikäinen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta 12 ansiotuloperusmäärään asti, yhteenlaskettuna arvioidun lakisääteisen vanhuuseläkkeen kanssa. Vapaakirje- ja eläkemaksuissa ruotsalaisissa ohjelmissa huomioidaan normaalisti muutokset kuluttajahintaindekseissä. Mitään sopimusta ei kuitenkaan ole takaamassa etuuksien arvoa, joten maksettavat eläke-etuudet voivat näin joko nousta tai laskea. Norjalaisissa eläkemaksuissa huomioidaan nousut kuluttajahintaindekseissä 80 - 100 prosenttisesti. Tammikuusta 2016 lähtien annetaan sen sijaan vapaakirje eläkkeelle jäämisen yhteydessä eikä Ifillä täten enää ole vastuuta tai velvollisuuksia liittyen vakuutettujen ohjelmien tuleviin indeksointeihin.
Eläkkeet rahoitetaan ensisijaisesti vakuutuksilla, joissa vakuutuksenantajat määräävät vakuutusmaksun suuruuden ja maksavat eläke-etuudet. Ifin velvoitteet täytetään pääosin vakuutusmaksujen suorittamisella. Mikäli eläkemaksuihin tarkoitetut varat eivät olisikaan riittävät kattamaan taattuja eläke-etuuksia, If voi joutua maksamaan lisävakuutusmaksuja tai takaamaan eläkevelvoitteet jollain muulla tavalla. Vakuutettujen eläkeohjelmien lisäksi Norjassa on myös rahastoimattomia eläkeohjelmia, joissa If on vastuussa juoksevista maksuista.
Jotta vakuutetut eläke-etuudet saadaan katettua, hallitaan vastaavaa pääomaa osana vakuutuksenantajan sijoitussalkkua. Sijoitusomaisuuden ominaispiirteet analysoidaan suhteessa velvoitteiden ominaispiirteisiin. Tästä prosessista käytetään nimeä Asset Liability Management. Uudet ja olemassa olevat omaisuuskategoriat arvioidaan tasaisin väliajoin, jotta omaisuussalkut voidaan hajauttaa ennakoidun riskikorjatun tuoton optimoimiseksi. Mahdollinen ylijäämä, joka syntyy omaisuudenhoidosta, kertyy normaalisti Ifille ja/tai vakuutetulle eikä mitään omaisuusarvon siirtoa tapahdu muulle vakuutusyhteisölle.
Vakuutuksenantajat ja If yhdessä ovat vastuussa eläkeohjelmien valvonnasta, mukaanlukien sijoituspäätökset ja lisäsuoritukset. Eläkeohjelmiin kohdistuu suurelta osin samanlaiset olennaiset riskit liittyen lopullisten etuuksien määrään, ohjelmien varoihin liittyviin sijoitusriskeihin sekä siihen, että diskonttauskoron valinta vaikuttaa niiden arvoon tilinpäätöksessä.
Eläkevelvoitteet sekä verokaudelle lankeavat eläkekulut lasketaan vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti IAS 19 Eläkevelvoitteet standardin mukaisesti. Eläkeoikeuksien odotetaan karttuvan tasaisesti työssäoloaikana. Eläkevelvoitteen laskenta perustuu tulevaisuudessa odotettavissa oleviin eläkkeisiin ja laskennassa huomioidaan oletukset kuolevuudesta, henkilöstön vaihtuvuudesta ja palkkakehityksestä. Nimellisarvoisena laskettu velka diskontataan nykyarvoon markkinakorkoon perustuvalla korkokannalla, jossa on huomioitu eläkevelvoitteiden duraatio. Diskonttokoron määrittelyn pohjana käytetään vakuudellisia likvidejä kiinnitystodistuksia. Järjestelyihin kuuluvien varojen vähentämisen jälkeen kirjataan taseeseen nettovarat tai -velat.
Alla olevat taulukot sisältävät muutamia olennaisia oletuksia, eläkekulujen sekä omaisuus- ja velkaerien erittelyjä sekä herkkyysanalysin, josta käy ilmi velvoitteiden jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus näihin oletuksiin tilinpäätöshetkellä. Norjan vakuutusohjelmien yllämainitut muutokset on huomioitu tilinpäätöksessä 2015 ja näkyvät huomattavana eränä sekä tuloslaskelmalla että varoissa ja velvoitteissa.
Kirjanpitoarvoissa on mukana Ruotsin erityinen palkkavero (24,26 %) ja Norjan vastaava maksu (14,1 %).
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta maittain
2015 2014
Ruotsi Norja Yhteensä Ruotsi Norja Yhteensä
Tuloslaskelmaan ja muihin laajan tulokseen eriin kirjattu määrä
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat kulut 6 9 15 -5 -11 -16
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat kulut 0 -156 -156 -1 - -1
Nettoeläkevelvoitteen korkokulu 1 3 4 -1 -6 -7
Yhteensä tuloslaskelmalla 7 -144 -137 -7 -17 -24
Nettoeläkevelvoitteen uudelleenarvostus ennen veroja -9 -4 -14 -34 -71 -105
Yhteensä laajassa tuloslaskelmassa -2 -148 -150 -40 -88 -129
Taseeseen kirjattu määrä
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman sosiaalikustannuksia 196 107 303 194 470 664
Eläkesijoitusten käypä arvo 156 57 213 140 259 399
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 40 49 90 55 211 265
2015 2014
Sijoitusomaisuusjakauma Ruotsi Norja Ruotsi Norja
Rahamarkkinavälineet, taso 1 39 % 50 % 40 % 52 %
Rahamarkkinavälineet, taso 2 1 % 13 % 1 % 13 %
Osakkeet, taso 1 26 % 5 % 28 % 9 %
Osakkeet, taso 3 10 % 3 % 8 % 3 %
Kiinteistöt, taso 3 10 % 12 % 10 % 9 %
Muut, taso 1 4 % 14 % 3 % 10 %
Muut, taso 2 6 % 3 % 6 % 4 %
Muut, taso 3 4 % 0 % 4 % 0 %
Laskettaessa etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden velvoitteita Ruotsissa ja Norjassa on käytetty seuraavia vakuutusmatemaattisia oletuksia:
Ruotsi Ruotsi Norja Norja
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Diskonttauskorko 3,00 % 2,75 % 2,50 % 2,75 %
Palkkakehitys 2,75 % 2,75 % 3,00 % 3,50 %
Hintainflaatio 1,75 % 1,75 % 2,00 % 2,00 %
Kuolevuustaulukko FFFS 2007:31 +1 vuosi FFFS 2007:31 +1 vuosi K2013 K2013
Eläkevelvoitteiden keskimääräinen duraatio 21 vuotta 22 vuotta 14 vuotta 17 vuotta
Odotetut kontribuutiot eläkejärjestelmään vuonna 2015 ja 2016 10 8 4 15
2015 2014
Herkkyysanalyysi jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutuksesta Ruotsi Norja Yhteensä Ruotsi Norja Yhteensä
Diskonttokorko, +0,5 % -23 -7 -30 -23 -40 -63
Diskonttokorko, -0,5 % 27 8 35 27 45 71
Palkkakehitys, +0,25 % 8 1 9 8 8 16
Palkkakehitys, -0,25 % -7 -1 -9 -7 -8 -15
Odotettu elinikä, + 1 vuosi 7 2 10 7 15 22
2015 2014
Milj. e Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman sosiaalikustannuksia 267 36 303 620 44 664
Eläkesijoitusten käypä arvo 213 - 213 399 - 399
Nettovelka taseessa 54 36 90 222 44 265
Erittely taseeseen kirjatun nettovelvoitteen muutoksesta
Milj. e 2015 2014
Eläkevelvoitteet
Tilikauden alussa 664 580
Tilikauden aikana ansaitut 15 16
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot -156 1
Korkokulut 15 23
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, taloudelliset olettamukset 4 123
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, kokemukseen perustuvat oikaisut -14 -3
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot -7 -48
Maksetut eläkkeet ja sosiaalikulut -25 -27
Suoritukset -194 -
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 31.12. 303 664
Eläkesijoitukset
Tilikauden alussa 399 385
Korkotuotto 11 15
Ero todellisen tuoton ja lasketun korkotuoton välillä 4 15
Maksut 26 29
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot -10 -29
Maksetut eläkkeet -16 -17
Suoritukset -200 -
Eläkesijoitukset 31.12. 213 399
Muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Konsernissa on muita lyhytaikaisia henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä, joiden ehdot vaihtelevat maa-, liiketoiminta-alue tai yhtiökohtaisesti. Palkkiot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolta ne syntyvät. Arvio konsernissa vuodelta 2015 maksettavista tulospalkkioista sosiaalikuluineen on 72 milj. euroa.