Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

16 Käyvät arvot
2015 2014
Milj. e Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo
Konsernin rahoitusvarat
Rahoitusvarat 17 192 17 189 16 933 16 930
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 5 847 5 847 5 259 5 259
Muut varat 28 28 79 79
Käteiset varat 1 997 1 997 2 071 2 074
Yhteensä 25 064 25 060 24 343 24 342
Konsernin rahoitusvelat
Rahoitusvelat 2 424 2 375 2 517 2 423
Muut velat 64 64 90 90
Yhteensä 2 488 2 439 2 607 2 513
Taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot tase-erittäin. Käypien arvojen arviointiperiaatteet esitetään tilinpäätösperiaatteissa.
Sijoitusarvopapereiden käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja. Jos noteerattua hintaa aktiivisilta markkinoilta ei ole saatavissa, käypä arvo arvioidaan diskontattujen rahavirtojen perusteella. Diskonttokorko saadaan markkinoilta saatavalta korkokäyrältä.
Johdannaissopimusten käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja, rahavirtojen diskonttausmenetelmää tai optiohinnoittelumalleja.
Lainojen ja muiden vastaavien rahoitusinstrumenttien, joilla ei ole hintanoteerausta toimivilla markkinoilla, käypä arvo määritellään diskontattujen rahavirtojen perusteella käyttäen markkinoilla noteerattavia korkoja. Markkinoilta saatavaa korkokäyrää oikaistaan rahoitusinstrumenttien muiden osatekijöiden, esim. luottoriskin perusteella.
Lyhytaikaisten korottomien saamisten ja velkojen käypänä arvona käytetään kirjanpitoarvoa.
Käyvät arvot ovat ns. puhtaita arvoja, joissa ei ole mukana siirtyvien korkojen osuutta.