Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

15 Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat koostuvat sijoituksista johdannaissopimuksiin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista, lainoista ja muista saamisista sekä myytävissä olevista rahoitusvaroista. Omistusyhteisösegmentti sisältää lisäksi sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin.
Johdannaissopimuksia konsernissa voidaan tehdä sekä kaupankäynti- että suojaamistarkoituksessa. Käytettäviä instrumentteja ovat valuutta-, korko- ja osakejohdannaiset. Vahinko- ja henkivakuutustoiminnassa on tilikaudella sovellettu käyvän arvon suojausta.
Milj. e 2015 2014
Vahinkovakuutustoiminta
Johdannaissopimukset 21 42
Lainat ja muut saamiset 108 238
Myytävissä olevat rahoitusvarat 10 437 10 741
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 10 566 11 021
Henkivakuutustoiminta
Johdannaissopimukset 11 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 48 48
Lainat ja muut saamiset 24 27
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 956 5 587
Henkivakuutustoiminta yhteensä 6 039 5 665
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset 21 34
Lainat ja muut saamiset 1 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 852 555
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisö yhteensä 3 243 2 959
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 659 -2 715
Konserni yhteensä 17 189 16 930
Vahinkovakuutustoiminta
Johdannaissopimukset
2015 2014
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 2 069 0 2 68 - -2
Pörssijohdannaiset
Korkofutuurit - - - 85 - -1
Korkojohdannaiset yhteensä 2 069 0 2 153 0 -3
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 2 777 19 15 2 714 41 20
Valuuttaoptiot, ostetut ja myydyt 101 1 0 294 2 1
Valuuttajohdannaiset yhteensä 2 878 21 15 3 008 42 21
Vahinkovakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 4 948 21 17 3 162 42 18
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2015 2014
Lainat ja muut saamiset
Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1
Muut 108 237
Lainat ja muut saamiset yhteensä 108 238
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat 1 392 1 606
Pankkien liikkeeseen laskemat 3 120 3 031
Muut saamistodistukset 4 404 4 551
Saamistodistukset yhteensä 8 916 9 188
Osakkeet ja osuudet
Listatut 1 497 1 365
Muut 25 188
Osakkeet ja osuudet yhteensä 1 522 1 553
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 10 437 10 741
Vahinkovakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 197 milj. euroa (243).
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 10 566 11 021
Henkivakuutustoiminta
Johdannaissopimukset
2015 2014
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 4 618 0 1 1 443 - 19
Luottoriskinvaihtosopimukset 643 - 0 577 - 1
Yhteensä 5 261 - 2 2 019 0 20
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 1 633 8 22 1 184 1 14
OTC-valuuttaoptiot ostetut ja myydyt 156 1 1 193 2 1
Valuuttajohdannaiset yhteensä 1 789 9 22 1 377 3 15
Osakejohdannaiset
Pörssijohdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot - - - 1 0 0
Henkivakuutuksen kaupankäyntitarkoituk-sessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 7 050 9 24 3 398 3 35
Suojaavat johdannaissopimukset
Käypää arvoa suojaavat
Valuuttatermiinit 602 2 9 583 0 50
Koronvaihtosopimukset - - -
Käypää arvoa suojaavat yhteensä 602 2 9 583 0 50
Henkivakuutuksen suojaavat johdannaissopimukset yhteensä 602 2 9 583 0 50
Henkivakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 7 651 11 33 3 981 3 86
Käyvän arvon suojaus
Käyvän arvon suojausta käytetään suojaamaan osaa myytävissä olevien rahoitusvarojen valuuttariskistä. Suojaussuhteen ulkopuolelle on jätetty termiinisopimusten korkoelementti. Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen valuuttajohdannaisten nettotulos oli -69 (-74) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuva nettotulos myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon suojauksesta oli 68 (74) milj.
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2015 2014
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 13 1
Pankkien liikkeeseen laskemat 10 4
Muut saamistodistukset 23 43
Saamistodistukset yhteensä 47 47
Listatut osakkeet ja osuudet 2 2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä 48 48
Lainat ja muut saamiset
Lainat 24 27
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 30 388
Pankkien liikkeeseen laskemat 488 889
Muut saamistodistukset 2 896 1 619
Saamistodistukset yhteensä 3 414 2 895
Osakkeet ja osuudet
Listatut 1 669 1 852
Muut 873 839
Osakkeet ja osuudet yhteensä 2 542 2 691
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 5 956 5 587
Henkivakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 19 milj. euroa (41).
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 6 039 5 695
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Saamistodistukset: Myytävissä olevista rahoitusmarkkinavälineistä on joukkovelkakirjalainasijoituksia 3 334 milj. euroa (1 963) ja rahamarkkinasijoituksia 95 milj. euroa (932).
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Osakkeet ja osuudet: Julkisesti noteeratuista myytävissä olevista osakkeista 831 miljoonaa (632) on pörssiosakkeita. Muihin kuin julkisesti noteerattuihin myytävissä oleviin osakkeisiin sisältyy pääomarahastosijoituksia 768 milj. euroa (708).
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset
2015 2014
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 800 10 - 800 23 -
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 74 1 2 3 1 0
Osakejohdannaiset
OTC-johdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 60 10 10 69 10 11
Omistusyhteisön johdannaissopimukset yhteensä 933 21 12 872 34 11
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2015 2014
Lainat ja muut saamiset
Talletukset 1 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Pankkien liikkeeseenlaskemat 196 110
Muut saamistodistukset 407 360
Saamistodistukset yhteensä 603 470
Osakkeet ja osuudet
Listatut 228 41
Muut 20 45
Osakkeet ja osuudet yhteensä 248 85
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 852 555
Omistusyhteisön myytävissä olevat arvopaperit eivät sisällä arvonalentumistappioita.
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisön rahoitusvarat yhteensä 3 243 2 959
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 659 -2 715
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 17 188 16 960