Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernin liitetiedot

20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Valtioiden liikkeeseenlaskemat 49 64
Muut saamistodistukset 1 199 1 171
Yhteensä 1 248 1 234
Osakkeet ja osuudet
Listatut 4 328 3 768
Muut 64 121
Osakkeet ja osuudet yhteensä 4 392 3 890
Lainat ja muut saamiset 217 149
Muut rahoitusvarat 7 9
Henkivakuutustoiminnan sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset yhteensä 5 865 5 282
Segmenttien väliset eliminoinnit -18 -23
Konserni yhteensä 5 847 5 259
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevien osakkeiden ja osuuksien alkuperäinen hankintameno on 3 645 milj. euroa (3 248) ja saamistodistusten 1 305 milj. eur (1 246).