Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Kaikki liitetiedot

1 Vakuutusmaksutulo
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus 4 464 4 550
Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus 95 84
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 4 559 4 634
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta -181 -170
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 4 378 4 464
Vakuutusmaksuvastuun muutos -39 -3
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta 5 -3
Vakuutusmaksuvastuun muutos, netto -34 -6
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä, netto 4 344 4 457
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Vakuutussopimuksista
Vakuutussopimukset 723 658
Jälleenvakuutussopimukset 2 4
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 725 661
Jälleenvakuuttajien osuus -5 -5
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 720 656
Sijoitussopimukset 424 449
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulo yhteensä 1) 1 144 1 105
Segmenttien väliset eliminoinnit - -24
Konserni yhteensä 5 522 5 544
1) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä no 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos".
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulon jakautuminen
Milj. e 2015 2014
Vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 146 143
Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista 575 513
Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 2 2
Yhteensä 723 658
Jälleenvakuutussopimukset 2 4
Sijoitussopimuksista
Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 30 1
Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista 394 448
Yhteensä 424 449
Vakuutus- ja sijoitussopimukset yhteensä 1 149 1 110
Jälleenvakuuttajien osuus -5 -5
Vakuutusmaksutulo yhteensä 1 144 1 105
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta
Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset 287 282
Kertamaksut, vakuutussopimukset 436 375
Kertamaksut, sijoitussopimukset 424 449
Yhteensä 1 147 1 106
2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot -4 -28
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 18 21
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 191 247
Arvonalentumistappiot 10 -14
Voitot/tappiot -5 18
Osakkeet
Voitot/tappiot 121 134
Arvonalentumistappiot -11 -5
Osinkotuotot 47 44
Yhteensä 353 424
Yhteensä rahoitusvaroista 366 417
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot -1 -0
Muut -0 -0
Yhteensä muista varoista -1 -1
Kulut muista kuin rahoitusveloista -4 -4
Diskonttauksen purkuvaikutus -38 -45
Palkkiokulut
Omaisuudenhoito -19 -14
Vahinkovakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 304 353
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 83 milj. euroa (133) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Henkivakuutustoiminta
Milj.e 2015 2014
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot -90 -97
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 1 1
Voitot/tappiot 1 1
Yhteensä 2 2
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista
Saamistodistukset
Korkotuotot 58 58
Voitot/tappiot -40 -10
Osakkeet
Voitot/tappiot 219 213
Osinkotuotot 22 19
Lainat ja muut saamiset
Korkotuotot 1 3
Muut rahoitusvarat
Voitot/tappiot -21 -16
Yhteensä 239 267
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 3 2
Voitot/tappiot 27 42
Yhteensä 30 44
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 96 98
Voitot/tappiot 48 49
Osakkeet
Voitot/tappiot 192 107
Arvonalentumistappiot -19 -41
Osinkotuotot 108 89
Yhteensä 423 302
Yhteensä rahoitusvaroista 604 518
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot 2 3
Muut 13 5
Yhteensä muista varoista 15 8
Palkkiotuotot, netto
Omaisuudenhoito -17 -14
Palkkiotuotot 29 27
Yhteensä 13 13
Henkivakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 632 540
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 259 milj. euroa (10) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Omistusyhteisö
Milj. e 2015 2014
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot 7 1
Lainoista ja muista saamisista 9 -4
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 28 22
Voitot/tappiot 15 7
Osakkeet
Voitot/tappiot 13 2
Arvonalentumistappiot -0 -1
Osinkotuotot 5 2
Yhteensä 60 32
Omistusyhteisön sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 76 28
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 12 milj. euroa (2) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Segmenttien väliset eliminoinnit -14 -23
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 998 898
Muut tuotot ja kulut muodostuvat kiinteistösijoitusten vuokrista, hoitovastikkeista ja poistoista. Kaikki sijoituksista aiheutuvat tuotot ja kulut sisältyvät sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Voitot/tappiot sisältävät myyntivoitot ja -tappiot sekä realisoituneet että realisoitumattomat arvostuserot sekä kurssivoitot ja -tappiot. Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomat arvostuserot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa omassa pääomassa. Käyvän arvon rahaston muutokset on eritelty oman pääoman muutoslaskelmassa. Vahinkovakuutustoiminnassa eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkuvaikutus on omana eränään. Eläkemuotoisten korvausten vastuu lasketaan käytössä olevien vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti siten, että oletettu inflaatio ja kuolevuus on huomioitu. Lisäksi vastuuta diskontattaessa on otettu huomioon sijoitustoiminnan oletettu nettotuotto. Diskonttauksen asteittaisen purkamisen seurauksena syntyvien eläkemuotoisten korvauskulujen lisäyksen kattamiseksi kohdistetaan eläkemuotoisiin korvauksiin laskennallinen sijoitustoiminnan nettotuotto.
3 Korvauskulut
Vahinkovakuutustoiminta
2015 2014
Milj. e Brutto Jälleenva-
kuuttajien
osuus
Netto Brutto Jälleenva-
kuuttajien
osuus
Netto
Vahinkovakuutus
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut
Maksetut korvaukset -1 607 17 -1 590 -1 643 14 -1 629
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -691 20 -672 -695 15 -680
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -574 12 -562 -594 11 -583
Korvausten selvittelykulut -8 - -8 -8 - -8
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos -1 - -1 -3 - -3
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä -2 881 48 -2 833 -2 943 41 -2 902
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut
Maksetut korvaukset -1 011 45 -966 -1 199 181 -1 019
Eläkemuotoiset korvaukset -204 -0 -204 -261 0 -260
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 635 -26 609 798 -183 615
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos 516 -16 500 687 -21 666
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä -64 3 -61 26 -24 2
Maksetut korvaukset
Maksetut korvaukset -2 618 61 -2 557 -2 843 195 -2 648
Maksetut eläkemuotoiset korvaukset -132 - -132 -127 - -127
Maksetut korvaukset yhteensä -2 750 61 -2 689 -2 969 195 -2 774
Korvausvastuun muutos
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -56 -6 -62 103 -168 -65
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -127 -4 -131 -88 -10 -98
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos -11 -0 -11 37 0 37
Korvausten selvittelykulut -1 - -1 -3 - -3
Korvausvastuun muutos yhteensä -195 -10 -205 50 -178 -128
Vahinkovakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -2 945 51 -2 894 -2 919 17 -2 902
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelka arvostetaan yleisten vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti. Huomioon otetaan odotettu inflaatio sekä kuolevuus. Vastaiset eläkesuoritukset diskontataan korolla, joka vastaa odotettavissa olevia sijoitustuottoja. Eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkautumisen johdosta vakuutustekniseen tulokseen lisätään vastaava sijoitustuotto. Suomen vahinkovakuutuksen piiriin kuuluvien tuntemattomien eläkevahinkojen korvausvastuu diskontataan. Vuonna 2015 korvausvastuu oli 261 milj. euroa (257). Diskonttaamaton määrä oli 351 milj. euroa (388). Valuuttakurssimuutokset vähensivät diskontattua korvausvastuuta noin 6 milj. euroa. Todellista nousua oli 8 milj. euroa diskonttauskoron tippuessa 2 prosentista 1,5 prosenttiin.
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetyt korkokannat maittain (%):
2015 2014
Ruotsi 2,01% 1,75%
Suomi 1,50% 2,00%
Tanska 1,71% 1,47%
Henkivakuutustoiminta
Maksetut
korvaukset
Korvausvastuun
muutos
Korvauskulut
Milj. e 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -47 -45 2 1 -45 -44
Muut vakuutukset -0 -0 -0 -12 -1 -12
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -183 -177 14 0 -170 -177
Yhteensä -231 -223 16 -11 -215 -233
Eläkevakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -397 -350 -19 35 -417 -316
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -15 -13 -21 -23 -36 -36
Yhteensä -412 -364 -40 12 -453 -351
Jälleenvakuutus -0 -1 -0 1 -1 0
Vakuutussopimukset yhteensä -644 -587 -25 3 -669 -584
Jälleenvakuuttajien osuus 3 3 0 -0 3 3
Vakuutussopimukset yhteensä -641 -585 -25 3 -666 -582
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -0 -0 - - -0 -0
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -358 -294 - - -358 -294
Sijoitussopimukset yhteensä -358 -294 - - -358 -294
Henkivakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -999 -879 -25 3 -1023 -876
Maksetut korvaukset korvauslajeittain
Milj. e 2015 2014
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Takaisinostot -8 -8
Kuolemantapauskorvaukset -19 -21
Säästösummien takaisinmaksut -10 -5
Vahingonselvittelykulut 0 -0
Muut -10 -10
Yhteensä -48 -45
Sijoitussidonnainen henkivakuutus
Takaisinostot -132 -114
Kuolemantapauskorvaukset -41 -50
Säästösummien takaisinmaksut -10 -13
Vahingonselvittelykulut 0 -0
Yhteensä -183 -177
Eläkevakuutus
Maksetut eläkkeet -386 -319
Takaisinostot -6 -25
Kuolemantapauskorvaukset -5 -6
Vahingonselvittelykulut -0 -0
Yhteensä -397 -350
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus
Maksetut eläkkeet -1 -
Takaisinostot -11 -10
Kuolemantapauskorvaukset -3 -3
Muut -0 -0
Yhteensä -15 -13
Jälleenvakuutussopimukset -0 -1
Vakuutussopimukset yhteensä -644 -587
Jälleenvakuuttajien osuus 3 3
Vakuutussopimukset yhteensä -641 -585
Sijoitussopimukset
Sijoitussidonnaiset kapitalisaatiosopimukset
Takaisinostot -375 -316
Säästösummien takaisinmaksut 17 22
Yhteensä -358 -295
Sijoitussopimukset yhteensä -358 -295
Maksetut korvaukset, brutto -1 001 -882
Maksetut korvaukset, netto -999 -879
Segmenttien väliset eliminoinnit - 8
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä -3 917 -3 771
4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Vakuutusmaksuvastuun muutos -39 -3
Jälleenvakuuttajien osuus 5 -3
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksuvastuun muutos, netto -34 -6
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 15 17
Sijoitussidonnaiset sopimukset -292 -292
Yhteensä -278 -275
Eläkevakuutus
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 94 144
Sijoitussidonnaiset sopimukset -143 -177
Yhteensä -49 -34
Jälleenvakuutussopimukset 0 2
Vakuutussopimukset yhteensä -327 -306
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon -33 -4
Sijoitussidonnaiset sopimukset -102 -188
Sijoitussopimukset yhteensä -135 -192
Henkivakuutustoiminnan vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos yhteensä -462 -499
Segmenttien väliset eliminoinnit -5 16
Konserni yhteensä -502 -489
5 Henkilöstökulut
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -373 -374
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -17 -18
Eläkekulut
- maksupohjaiset järjestelyt 213 -64
- etuuspohjaiset järjestelyt (liitetieto 31) -137 -7
Muut henkilösivukulut -57 -75
Vahinkovakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä -371 -537
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -35 -33
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -4 -4
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -6 -5
Muut henkilösivukulut -3 -4
Henkivakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä -47 -46
Omistusyhteisö
Milj. e 2015 2014
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -8 -8
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -8 -9
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -2 -2
Muut henkilösivukulut -1 -0
Omistusyhteisön henkilöstökulut yhteensä -20 -20
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä -438 -603
Lisätiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 36 Kannustinjärjestelmät.
6 Liiketoiminnan muut kulut
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Tietohallintokulut -114 -101
Muut henkilöstökulut -15 -15
Markkinointikulut -38 -42
Poistot -9 -15
Vuokrat -45 -48
Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos -5 -14
Ensivakuutuksen palkkiot -167 -171
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 14 14
Muut -98 -111
Vahinkovakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -477 -502
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Tietohallintokulut -17 -14
Muut henkilöstökulut -2 -2
Markkinointikulut -4 -3
Poistot -2 -2
Vuokrat -4 -3
Ensivakuutuksen palkkiot -9 -10
Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot -1 -2
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 1 2
Muut -38 -25
Henkivakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -74 -60
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan erä Muut sisältää mm. kulut viestinnästä, ulkopuolisista palveluista sekä muista hallintokuluista.
Omistusyhteisö
Milj. e 2015 2014
Tietohallintokulut -1 -1
Markkinointikulut -1 -1
Vuokrat -1 -1
Muut -9 -9
Omistusyhteisön liiketoiminnan muut kulut yhteensä -12 -12
Omistusyhteisön erä Muut muodostuu mm. konsulttipalkkioista sekä vuokra- ja muista hallintokuluista.
Segmenttien väliset eliminoinnit 17 16
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä -545 -558
7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi
Milj. e 2015 2014
Vakuutusmaksutuotot 4 344 4 457
Korvauskulut -3 143 -3 162
Liikekulut -566 -745
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut -1 0
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto 23 37
Vakuutustekninen kate 657 588
Sijoitustoiminnan nettotuotto 325 378
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto -60 -82
Muut tuotot ja kulut 38 47
Liikevoitto 960 931
Erittely tuloslaskelmaeriin sisältyvistä toimintokohtaisista liikekuluista
Milj. e 2015 2014
Korvausten hoitokulut (korvauskulut) -249 -260
Vakuutusten hankintamenot (liikekulut) -497 -499
Vakuutustoiminnan hallintokulut (liikekulut) -78 -246
Muuhun vakuutustekniseen toimintaan liittyvät hallintokulut (muut vakuutustekniset kulut) -71 -27
Sijoitusten hoitokulut (sijoitustoiminnan kulut) -19 -14
Yhteensä -914 -1 046
8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos
Milj. e Tapaturma ja sairaus Moottoriajo-neuvovastuu Moottori-
ajoneuvot, muut luokat
Meri, lento ja tavaran-
kuljetus
Palo- ja muu omaisuus-vahinko Vastuu Luotto ja takaus
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2015 754 635 1 294 125 1 296 202 2
2014 774 657 1 309 130 1 317 212 2
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2015 740 636 1 266 123 1 299 204 2
2014 769 664 1 288 130 1 330 211 3
Korvauskulut, brutto 1)
2015 -525 -581 -854 -83 -851 -132 -1
2014 -554 -523 -885 -86 -881 -84 -0
Liikekulut, brutto 2)
2015 -133 -136 -184 -21 -210 -33 -0
2014 -133 -140 -192 -22 -213 -34 -0
Jälleenvakuutustoiminnan tulos
2015 -9 -1 -1 -12 -76 -12 -
2014 -13 2 -2 -9 -83 -31 -
Vakuutustekninen tulos
2015 73 -83 226 7 162 28 1
2014 69 3 209 14 152 62 2
Milj. e Oikeusturva Muut Ensivakuutus yhteensä Jälleen-
vakuutus
Eliminoinnit Yhteensä
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2015 45 114 4 465 94 0 4 559
2014 41 112 4 555 84 -5 4 634
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2015 44 111 4 424 96 -0 4 520
2014 41 111 4 547 89 -5 4 631
Korvauskulut, brutto 1)
2015 -27 -99 -3 153 -48 7 -3 194
2014 -29 -72 -3 115 -71 6 -3 180
Liikekulut, brutto 2)
2015 -7 -16 -740 -17 135 -622
2014 -7 -16 -756 -15 13 -758
Jälleenvakuutustoiminnan tulos
2015 - -7 -117 6 0 -112
2014 - -8 -144 -4 5 -143
Vakuutustekninen tulos
2015 9 -10 414 37 142 592
2014 6 15 533 -1 19 551
1) Korvauskuluihin kohdistettu toimintokohtaisia liikekuluja 249 milj. euroa (260).
2) Liikekuluihin sisältyy muita vakuutusteknisiä tuottoja 28 milj. euroa (27) ja muita vakuutusteknisiä kuluja 28 milj. euroa (27).
9 Osakekohtainen tulos
Milj. e 2015 2014
Osakekohtainen tulos
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 1 656 1 540
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 560 560
Osakekohtainen tulos (EUR/osake) 2,96 2,75
10 Rahoitusvarat ja -velat
Rahoitusvarat ja –velat on luokiteltu IAS 39.9 mukaisiin kategorioihin. Taulukossa on esitetty myös rahoitusvaroihin ja –velkoihin liittyvät korkotuotot ja –kulut, tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot sekä osinkotuotot. Taulukon rahoitusvarat sisältää tase-erät Rahoitusvarat sekä Käteiset varat.
2015
Milj. e Kp-arvo Korkotuot./
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 53 -9 -79 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 48 1 2 - 0
Lainat ja muut saamiset 2 129 20 44 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 955 295 382 -20 159
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 19 185 307 350 -20 160
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 63 - -
Muut rahoitusvelat 2 312 -59 -8
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 375 -59 -8
2014
Milj. e Kp-arvo Korkotuot./
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 79 -2 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 48 1 1 - 0
Lainat ja muut saamiset 2 340 23 38 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 537 345 317 -62 135
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 19 004 366 356 -62 135
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 120 - -
Muut rahoitusvelat 2 302 -53 24
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 423 -53 24
11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015
Koneet ja kalusto
2014
Koneet ja kalusto
1.1.
Hankintameno 63 64
Kertyneet poistot -46 -48
Kirjanpitoarvo 1.1. 16 16
31.12.
Hankintameno 65 63
Kertyneet poistot -47 -46
Kirjanpitoarvo 31.12. 19 16
Henkivakuutustoiminta
2015 2014
Milj. e Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 4 8 12 4 8 12
Kertyneet poistot -1 -7 -7 -1 -6 -6
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 1 5 4 2 5
31.12.
Hankintameno 4 8 12 4 8 12
Kertyneet poistot -1 -7 -8 -1 -6 -7
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 1 5 4 1 5
Omistusyhteisö
2015 2014
Milj. e Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 2 5 7 2 5 7
Kertyneet poistot -1 -3 -4 -1 -2 -3
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 2 3 1 3 4
31.12.
Hankintameno 2 4 6 2 5 7
Kertyneet poistot -1 -2 -3 -1 -3 -4
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 2 3 1 2 3
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 26 24
Segmenttien tase-erä koneet ja kalusto sisältää atk-laitteet ja toimistokalusteet.
12 Sijoituskiinteistöt
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
1.1.
Hankintameno 29 29
Kertyneet poistot -8 -7
Kertyneet arvonalentumiset -1 -0
Kirjanpitoarvo 1.1. 20 22
Kirjanpitoarvo 1.1. 20 22
Vähennykset -4 0
Poistot -1 -1
Arvonalentumistappiot -1 -1
Arvonalentumistappioiden peruutukset - 0
Valuuttakurssierot -0 -1
Muut muutokset - 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 15 20
31.12.
Hankintameno 25 29
Kertyneet poistot -8 -8
Kertyneet arvonalentumiset -2 -1
Kirjanpitoarvo 31.12. 15 20
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 2 2
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 1 1
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 1
- yli viiden vuoden kuluttua - 0
Yhteensä 2 2
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1
Yhteensä -2 -2
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 22 22
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
1.1.
Hankintameno 247 172
Kertyneet poistot -51 -48
Kertyneet arvonalentumiset -17 -17
Kirjanpitoarvo 1.1. 179 107
Kirjanpitoarvo 1.1. 179 107
Lisäykset 27 74
Vähennykset -17 -0
Poistot -4 -3
Arvonalentumistappiot -6 -0
Kirjanpitoarvo 31.12. 180 179
31.12.
Hankintameno 257 247
Kertyneet poistot -55 -51
Kertyneet arvonalentumiset -23 -17
Kirjanpitoarvo 31.12. 180 179
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 21 17
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 9 10
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 6 6
- yli viiden vuoden kuluttua 0 0
Yhteensä 14 17
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -9 -8
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1
Yhteensä -10 -10
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 203 196
Segmenttien väliset eliminoinnit -4 -4
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 191 195
Konsernin sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitu kokonaisuudessaan itse markkinoilta saadun vertailuaineiston perusteella. Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Tämän määrityksen mukaan sijoituskiinteistöt kuuluvat tasolle 2.
Segmenttien sijoituskiinteistöjen tilat vuokrataan markkinaehtoisilla, peruuttamattomilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat toistaiseksi voimassa olevista monivuotisiin sopimuksiin.
13 Aineettomat hyödykkeet
Vahinkovakuutustoiminta
2015
Milj. e Liikearvo *) Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 535 24 559
Kertyneet poistot - -5 -5
Kirjanpitoarvo 1.1. 535 20 554
31.12.
Hankintameno 547 24 570
Kertyneet poistot - -6 -6
Kirjanpitoarvo 31.12. 547 17 564
2014
Milj. e Liikearvo *) Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 567 31 598
Kertyneet poistot - -8 -8
Kirjanpitoarvo 1.1. 567 13 590
31.12.
Hankintameno 535 24 559
Kertyneet poistot - -5 -5
Kirjanpitoarvo 31.12. 535 20 554
*) Hankintamenomuutos johtuu valuuttakurssimuutoksista.
Henkivakuutustoiminta
2015 2014
Milj. e Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 153 43 196 153 43 196
Kertyneet poistot - -36 -36 - -34 -34
Kirjanpitoarvo 1.1. 153 7 160 153 9 162
31.12.
Hankintameno 153 43 196 153 43 196
Kertyneet poistot - -36 -36 - -36 -36
Kirjanpitoarvo 31.12. 153 7 160 153 7 160
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 724 714
Segmenttien muut aineettomat hyödykkeet koostuvat pääosin atk-ohjelmistojen hankinnoista.
Poistot ja arvonalentumiset sisältyvät tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut.
Liikearvon arvonalentumistestaus
Liikearvojen osalta on suoritettu IAS 36 Omaisuuden arvonalentuminen -standardin tarkoittama arvonalentumistestaus. Testauksien perusteella ei ole kirjattu arvonalentumisia.
Arvonalentumistestausta varten Sampo määrittelee kerrytettävissä olevan rahamäärän käyttöarvoon perustuen niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, joille liikearvoa on kohdistettu. Sampo on määritellyt tällaisiksi yksiköiksi If-alakonsernin sekä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (jäljempänä Mandatum Life).
Yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttäen diskontattua rahavirtamallia. Malli pohjautuu historiatietojen lisäksi Sammon johdon parhaisiin arvioihin taloudellisista olosuhteista kuten myyntimääristä, koroista, marginaaleista, pääomarakenteesta sekä tuotto- ja kustannuskehityksestä. Mandatum Lifen osalta käyttöarvomalliin vaikuttaa merkittävästi vastuuvelkojen pitkän aikavälin kehitys, jonka ennustetaan vaikuttavan muun muassa vaadittavaan vakavaraisuuspääomaan ja siten kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Tämän vuoksi myös Mandatum Lifen ennusteperiodi on pidempi eli 10 vuotta. Saadut rahavirrat on diskontattu ennen veroja määritetyllä pääoman painotetulla keskimääräisellä kustannuksella (weighted average cost of capital), joka Ifin osalta on 7,8 % ja Mandatum Lifen osalta 8,4 %. Luvut ovat laskeneet edellisvuodesta johtuen korkojen laskusta pohjoismaisissa valtionobligaatioissa.
Johdon hyväksymät If-konsernin rahavirtoja koskevat ennusteet kattavat vuodet 2016 – 2017. Tämän ajanjakson jälkeiset kassavirrat on ekstrapoloitu käyttäen 2 %:n kasvuvauhtia. Myös Mandatum Lifelle on vuoden 2025 jälkeisille kausille käytetty 2 %:n kasvuvauhtia, jonka molemmissa tapauksissa uskotaan olevan lähellä odotettua inflaatiota.
Mandatum Lifen osalta kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon noin 780 miljoonalla eurolla. Käytetyllä laskentatekniikalla esimerkiksi noin 4,7 %:n nousu pääoman painotetussa keskimääräisessä kustannuksessa johtaisi tilanteeseen, jossa kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi sama kuin yksikön kirjanpitoarvo.
If-konsernin osalta johto katsoo, että mikään jokseenkin mahdollinen muutos käytettyihin keskeisiin oletuksiin ei saisi aikaan sitä, että yksikköjen kirjanpitoarvot ylittäisivät niiden kerrytettävissä olevat rahamäärät.
14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2015
Milj. e

Nimi
Kotipaikka Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Nordea Bank Abp Ruotsi 7 305 8 735 21,25
Topdanmark A/S Tanska 362 827 32,90
Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,54
CAP Group AB Ruotsi 2 21,98
Urzus Group AS Norja 1 28,57
Svithun Assuranse AS Norja 1 33,00
Watercircles Skandinavia AS Norja 3 35,75
Contemi Holding AS Norja 1 28,57
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2014
Milj. e

Nimi
Kotipaikka Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Nordea Bank Abp Ruotsi 7 305 8 325 21,25
Topdanmark A/S Tanska 371 846 30,41
Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,54
CAP Group AB Ruotsi 2 21,98
Urzus Group AS Norja 2 28,57
Svithun Assuranse AS Norja 1 33,00
Watercircles Skandinavia AS Norja 3 39,57
Contemi Holding AS Norja 0 28,57
*) Julkisen hintanoteerauksen mukainen arvo
Muutokset sijoituksissa osakkuusyrityksiin
2015 2014
Milj. e Nordea Muut osakkuus-yritykset Yhteensä Nordea Muut osakkuus-yritykset Yhteensä
Osuudet 1.1. 7 065 382 7 447 6 906 375 7 282
Osuus kauden tuloksesta 751 42 793 680 54 735
Lisäykset - 1 1 - - 0
Vähennykset -533 -1 -534 -370 -0 -370
Muutokset osakkuusyrityksen omassa pääomassa 23 -51 -28 -151 -47 -198
Muuntoerot - -0 -0 - -1 -1
Osuudet 31.12. 7 305 374 7 679 7 065 382 7 447
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvoa 1 101 milj. e (1 101), josta Nordean osuus 978 milj. e (978).
Sammon omistus Nordeassa
Nordea on kansainvälinen pankki, jolla on johtava asema suuryrityspalveluissa sekä vähittäispankki- ja private banking -toiminnassa. Nordealla on noin 1 400 konttoria, puhelinpalvelu kaikissa Pohjoismaissa sekä verkkopankki. Konsernilla on myös Pohjoismaiden ja Itämeren alueen laajin jakeluverkosto.
Taloudellinen informaatio Nordeasta
Milj. e 2015 2014
Varat 646 868 669 342
Velat 615 836 639 505
Liikevaihto 10 140 10 241
Muut laajan tuloksen erät 13 -1 042
Laaja tulos 3 675 2 290
Osakkuusyritykseltä tilikaudella saadut osingot 533 370
Sammon osuus Nordean tuloksesta
Milj. e 2015 2014
Osuus Nordean tilikauden tuloksesta 778 708
Poisto asiakassuhteista -35 -35
Laskennallisen veron muutos 8 8
Osuus osakkuusyrityksen voitosta 751 680
15 Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat koostuvat sijoituksista johdannaissopimuksiin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista, lainoista ja muista saamisista sekä myytävissä olevista rahoitusvaroista. Omistusyhteisösegmentti sisältää lisäksi sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin.
Johdannaissopimuksia konsernissa voidaan tehdä sekä kaupankäynti- että suojaamistarkoituksessa. Käytettäviä instrumentteja ovat valuutta-, korko- ja osakejohdannaiset. Vahinko- ja henkivakuutustoiminnassa on tilikaudella sovellettu käyvän arvon suojausta.
Milj. e 2015 2014
Vahinkovakuutustoiminta
Johdannaissopimukset 21 42
Lainat ja muut saamiset 108 238
Myytävissä olevat rahoitusvarat 10 437 10 741
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 10 566 11 021
Henkivakuutustoiminta
Johdannaissopimukset 11 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 48 48
Lainat ja muut saamiset 24 27
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 956 5 587
Henkivakuutustoiminta yhteensä 6 039 5 665
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset 21 34
Lainat ja muut saamiset 1 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 852 555
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisö yhteensä 3 243 2 959
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 659 -2 715
Konserni yhteensä 17 189 16 930
Vahinkovakuutustoiminta
Johdannaissopimukset
2015 2014
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 2 069 0 2 68 - -2
Pörssijohdannaiset
Korkofutuurit - - - 85 - -1
Korkojohdannaiset yhteensä 2 069 0 2 153 0 -3
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 2 777 19 15 2 714 41 20
Valuuttaoptiot, ostetut ja myydyt 101 1 0 294 2 1
Valuuttajohdannaiset yhteensä 2 878 21 15 3 008 42 21
Vahinkovakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 4 948 21 17 3 162 42 18
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2015 2014
Lainat ja muut saamiset
Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1
Muut 108 237
Lainat ja muut saamiset yhteensä 108 238
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat 1 392 1 606
Pankkien liikkeeseen laskemat 3 120 3 031
Muut saamistodistukset 4 404 4 551
Saamistodistukset yhteensä 8 916 9 188
Osakkeet ja osuudet
Listatut 1 497 1 365
Muut 25 188
Osakkeet ja osuudet yhteensä 1 522 1 553
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 10 437 10 741
Vahinkovakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 197 milj. euroa (243).
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 10 566 11 021
Henkivakuutustoiminta
Johdannaissopimukset
2015 2014
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 4 618 0 1 1 443 - 19
Luottoriskinvaihtosopimukset 643 - 0 577 - 1
Yhteensä 5 261 - 2 2 019 0 20
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 1 633 8 22 1 184 1 14
OTC-valuuttaoptiot ostetut ja myydyt 156 1 1 193 2 1
Valuuttajohdannaiset yhteensä 1 789 9 22 1 377 3 15
Osakejohdannaiset
Pörssijohdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot - - - 1 0 0
Henkivakuutuksen kaupankäyntitarkoituk-sessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 7 050 9 24 3 398 3 35
Suojaavat johdannaissopimukset
Käypää arvoa suojaavat
Valuuttatermiinit 602 2 9 583 0 50
Koronvaihtosopimukset - - -
Käypää arvoa suojaavat yhteensä 602 2 9 583 0 50
Henkivakuutuksen suojaavat johdannaissopimukset yhteensä 602 2 9 583 0 50
Henkivakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 7 651 11 33 3 981 3 86
Käyvän arvon suojaus
Käyvän arvon suojausta käytetään suojaamaan osaa myytävissä olevien rahoitusvarojen valuuttariskistä. Suojaussuhteen ulkopuolelle on jätetty termiinisopimusten korkoelementti. Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen valuuttajohdannaisten nettotulos oli -69 (-74) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuva nettotulos myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon suojauksesta oli 68 (74) milj.
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2015 2014
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 13 1
Pankkien liikkeeseen laskemat 10 4
Muut saamistodistukset 23 43
Saamistodistukset yhteensä 47 47
Listatut osakkeet ja osuudet 2 2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä 48 48
Lainat ja muut saamiset
Lainat 24 27
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 30 388
Pankkien liikkeeseen laskemat 488 889
Muut saamistodistukset 2 896 1 619
Saamistodistukset yhteensä 3 414 2 895
Osakkeet ja osuudet
Listatut 1 669 1 852
Muut 873 839
Osakkeet ja osuudet yhteensä 2 542 2 691
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 5 956 5 587
Henkivakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 19 milj. euroa (41).
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 6 039 5 695
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Saamistodistukset: Myytävissä olevista rahoitusmarkkinavälineistä on joukkovelkakirjalainasijoituksia 3 334 milj. euroa (1 963) ja rahamarkkinasijoituksia 95 milj. euroa (932).
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Osakkeet ja osuudet: Julkisesti noteeratuista myytävissä olevista osakkeista 831 miljoonaa (632) on pörssiosakkeita. Muihin kuin julkisesti noteerattuihin myytävissä oleviin osakkeisiin sisältyy pääomarahastosijoituksia 768 milj. euroa (708).
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset
2015 2014
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 800 10 - 800 23 -
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 74 1 2 3 1 0
Osakejohdannaiset
OTC-johdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 60 10 10 69 10 11
Omistusyhteisön johdannaissopimukset yhteensä 933 21 12 872 34 11
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2015 2014
Lainat ja muut saamiset
Talletukset 1 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Pankkien liikkeeseenlaskemat 196 110
Muut saamistodistukset 407 360
Saamistodistukset yhteensä 603 470
Osakkeet ja osuudet
Listatut 228 41
Muut 20 45
Osakkeet ja osuudet yhteensä 248 85
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 852 555
Omistusyhteisön myytävissä olevat arvopaperit eivät sisällä arvonalentumistappioita.
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisön rahoitusvarat yhteensä 3 243 2 959
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 659 -2 715
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 17 188 16 960
16 Käyvät arvot
2015 2014
Milj. e Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo
Konsernin rahoitusvarat
Rahoitusvarat 17 192 17 189 16 933 16 930
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 5 847 5 847 5 259 5 259
Muut varat 28 28 79 79
Käteiset varat 1 997 1 997 2 071 2 074
Yhteensä 25 064 25 060 24 343 24 342
Konsernin rahoitusvelat
Rahoitusvelat 2 424 2 375 2 517 2 423
Muut velat 64 64 90 90
Yhteensä 2 488 2 439 2 607 2 513
Taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot tase-erittäin. Käypien arvojen arviointiperiaatteet esitetään tilinpäätösperiaatteissa.
Sijoitusarvopapereiden käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja. Jos noteerattua hintaa aktiivisilta markkinoilta ei ole saatavissa, käypä arvo arvioidaan diskontattujen rahavirtojen perusteella. Diskonttokorko saadaan markkinoilta saatavalta korkokäyrältä.
Johdannaissopimusten käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja, rahavirtojen diskonttausmenetelmää tai optiohinnoittelumalleja.
Lainojen ja muiden vastaavien rahoitusinstrumenttien, joilla ei ole hintanoteerausta toimivilla markkinoilla, käypä arvo määritellään diskontattujen rahavirtojen perusteella käyttäen markkinoilla noteerattavia korkoja. Markkinoilta saatavaa korkokäyrää oikaistaan rahoitusinstrumenttien muiden osatekijöiden, esim. luottoriskin perusteella.
Lyhytaikaisten korottomien saamisten ja velkojen käypänä arvona käytetään kirjanpitoarvoa.
Käyvät arvot ovat ns. puhtaita arvoja, joissa ei ole mukana siirtyvien korkojen osuutta.
17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia
Suurin osa Sampo-konsernin rahoitusinstrumenteista arvostetaan käypään arvoon. Näiden arvostus perustuu joko julkisiin hintanoteerauksiin tai arvostuksiin, jotka perustuvat saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Mikäli näitä ei ole ollut käytettävissä, pienelle osalle instrumenteista on määritetty arvo muita menetelmiä käyttäen. Käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit on liitetiedoissa ryhmitelty kolmeen hierarkiatasoon perustuen mm. siihen, ovatko markkinat, joilla instrumentilla käydään kauppaa, toimivat tai ovatko arvostustekniikoissa käytettävät syöttötiedot objektiivisesti todennettavissa.

Tasolla 1 instrumentin arvostus perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuun hintaan, jota käytetään täysin samanlaisten rahoitusvarojen tai -velkojen arvostuksessa.

Tasolla 2 instrumentin arvostuksessa käytetään syöttötietoina lisäksi muita todennettavissa  olevia kuin toimivilla markkinoilla noteerattuja hintoja joko suoraan tai niistä johdettuna käyttäen arvostustekniikoita.

Tasolla 3 arvostus perustuu muihin kuin todennettavissa oleviin markkinahintoihin.
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2015
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 10 - 10
Muut korkojohdannaiset - - - 0
Valuuttajohdannaiset - 33 - 33
Osakejohdannaiset - 10 - 10
- 53 - 53
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 - - 2
Saamistodistukset 18 29 0 47
20 29 0 48
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 616 7 17 639
Saamistodistukset 751 453 27 1 231
Rahastot 2 720 987 46 3 753
Johdannaissopimukset - 7 - 7
4 087 1 454 89 5 630
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 129 - 46 2 175
Saamistodistukset 9 227 3 327 89 12 643
Rahastot 1 296 39 801 2 136
12 652 3 366 936 16 954
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 16 759 4 901 1 026 22 686
RAHOITUSVELAT 31.12.2015
Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset - 4 - 4
Valuuttajohdannaiset - 48 - 48
Osakejohdannaiset - 10 - 10
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä - 63 - 63
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2014
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 24 - 24
Valuuttajohdannaiset - 46 - 46
Osakejohdannaiset - 10 - 10
- 79 - 79
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 - - 2
Saamistodistukset 19 27 - 47
21 27 - 48
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 449 8 16 472
Saamistodistukset 543 645 24 1 212
Rahastot 2 464 896 57 3 417
Johdannaissopimukset - 9 - 9
3 456 1 558 96 5 110
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 1 658 - 228 1 887
Saamistodistukset 8 086 4 037 77 12 200
Rahastot 1 595 106 748 2 450
11 340 4 143 1 054 16 537
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 14 817 5 808 1 150 21 775
RAHOITUSVELAT 31.12.2014
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 2 21 - 23
Valuuttajohdannaiset - 87 - 87
Osakejohdannaiset - 11 - 11
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä 2 118 - 120
Siirrot tasojen 1 ja 2 välillä
Konserni otti viimeisellä kvartaalilla 2014 käyttöön BVAL Score tiedon hyödyntämisen tasojen määrittelyssä. Suurin osa taulukon luokittelumuutoksista tasojen välillä johtuu tästä tarkastelumuutoksesta.
2015 2014
Siirrot tasolta 2 tasolle 1 Siirrot tasolta 1 tasolle 2 Siirrot tasolta 2 tasolle 1 Siirrot tasolta 1 tasolle 2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Rahoitusmarkkinavälineet - - 19 -
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet - - 68 -
Rahoitusmarkkinavälineet 324 4 368 -
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Rahoitusmarkkinavälineet 339 257 5439 -
Käypien arvojen herkkyysanalyysi
Rahoitusvarojen ja -velkojen herkkyyttä valuuttakurssimuutoksille tarkastellaan liiketoiminta-alueittain eri kotivaluuttojen vuoksi. Vahinkovakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön heikkeneminen kotivaluuttaa (SEK) vastaan lisäisi tulosta 9 (30) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 3 (13) milj. euroa. Henkivakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan lisäisi tulosta 23 (35) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 79 (94) milj. euroa. Omistusyhteisössä kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan ei vaikuttaisi tulokseen, mutta vähentäisi omaa pääomaa 68 (71) milj. euroa.
Konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen herkkyysanalyysi eri markkinariskiskenaarioissa on esitetty alla. Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta instrumenttien käypään arvoon 31.12.2015.
Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja.
Sampo Oyj:n velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.
Korko Osake Muut sijoitukset
1 %
tasoliike
alas
1 %
tasoliike
ylös
20 % alas 20 % alas
Vaikutus tulokseen 65 -61 - -5
Vaikutus suoraan omaan pääomaan 222 -204 -690 -209
Kokonaisvaikutus 287 -265 -690 -213
18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/
tappiot yht.
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/
tappiot yht.
Ostot Myynnit Siirrot tasolta/
tasolle 1 ja 2
31.12. Kaudelle
kirjatut
voitot/
tappiot
rahoitus-
varoista
31.12.2015
RAHOITUSVARAT 2015
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 16 2 - 3 -4 - 17 1
Saamistodistukset 24 -0 - 0 -0 3 27 -0
Rahastot 57 2 11 -23 - 46 2
96 3 - 14 -27 3 89 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 228 14 -2 0 -194 - 46 2
Saamistodistukset 78 9 -0 90 -86 - 90 -0
Rahastot 748 25 13 174 -159 - 801 7
1 054 48 10 264 -440 - 936 9
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 150 51 10 278 -467 3 1 026 12
2015
Milj. e Realisoi-
tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä 51 6 57
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista 6 6 12
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/
tappiot yht.
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/
tappiot yht.
Ostot Myynnit Siirrot tasolta/
tasolle 1 ja 2
31.12. Kaudelle
kirjatut
voitot/
tappiot
rahoitus-
varoista
31.12.2014
RAHOITUSVARAT 2014
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 14 2 - 3 -3 - 16 1
Saamistodistukset 19 -1 - 18 -1 -10 24 0
Rahastot 64 0 - 30 -20 -18 57 1
97 1 - 51 -24 -28 96 2
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 243 11 1 30 -23 -33 228 -1
Saamistodistukset 39 2 2 10 -6 30 78 2
Rahastot 720 29 46 215 -262 - 748 62
1 002 42 49 255 -291 -3 1 054 64
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 099 43 49 306 -316 -31 1 150 66
2014
Milj. e Realisoi-tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä 43 56 99
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista 10 56 66
19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi
2015 2014
Milj. e Kirjanpito-
arvo
Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Kirjanpito-
arvo
Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 46 -9 228 -18
Saamistodistukset 89 -2 77 -4
Rahastot 801 -160 748 -148
Yhteensä 936 -171 1 054 -170
Korkoinstrumenttien osalta rahoitusvarojen arvoa on testattu olettamalla korkotason nousevan 1 prosenttiyksiköllä kaikissa maturiteeteissa. Muiden omaisuuslajien osalta on oletettu hintojen laskevan 20 prosenttia. Sampo-konserni ei kanna sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä sijoitusriskejä, joten niiden osalta vaikutuksia ei ole esitetty. Edellä esitettyjen vaihtoehtoisten oletusten perusteella mahdollinen korkotason muutos aiheuttaisi saamistodistusten osalta 2 milj. euron (4) ja muiden instrumenttien mahdollinen hinnan alentuminen 169 milj. euron (166) arvostustappion konsernin muussa laajassa tuloksessa. Jokseenkin mahdollinen tulosvaikutus olisi näin konsernin omaan pääomaan suhteutettuna 1,5 prosenttia (1,6).
20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Valtioiden liikkeeseenlaskemat 49 64
Muut saamistodistukset 1 199 1 171
Yhteensä 1 248 1 234
Osakkeet ja osuudet
Listatut 4 328 3 768
Muut 64 121
Osakkeet ja osuudet yhteensä 4 392 3 890
Lainat ja muut saamiset 217 149
Muut rahoitusvarat 7 9
Henkivakuutustoiminnan sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset yhteensä 5 865 5 282
Segmenttien väliset eliminoinnit -18 -23
Konserni yhteensä 5 847 5 259
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevien osakkeiden ja osuuksien alkuperäinen hankintameno on 3 645 milj. euroa (3 248) ja saamistodistusten 1 305 milj. eur (1 246).
21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2015 aikana
Milj. e 1.1. Laajaan tulokseen kirjatut erät Omaan pääomaan kirjatut erät Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 15 -0 - -0 15
Eläkevelvoitteet 85 -50 -3 3 35
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 8 -14 4 -1 -3
Yhteensä 107 -63 0 2 46
Laskennallisten verojen netotus -12
Laskennalliset verosaamiset taseessa 35
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 275 -21 - -3 251
Käyvän arvon muutokset 231 4 -16 2 221
Muut veronalaiset tilapäiset erot 19 12 -25 1 7
Yhteensä 526 -5 -41 -0 479
Laskennallisten verojen netotus -12
Laskennalliset verovelat taseessa 468
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2014 aikana
Milj. e 1.1. Laajaan tulokseen kirjatut erät Omaan pääomaan kirjatut erät Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 15 0 - -0 15
Eläkevelvoitteet 66 -2 26 -5 85
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot -5 15 1 -2 8
Yhteensä 75 13 26 -7 107
Laskennallisten verojen netotus -22
Laskennalliset verosaamiset taseessa 86
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 294 -7 - -13 275
Käyvän arvon muutokset 202 7 25 -3 231
Muut veronalaiset tilapäiset erot 18 3 -0 -1 19
Yhteensä 514 3 25 -17 526
Laskennallisten verojen netotus -22
Laskennalliset verovelat taseessa 504
Sampo Oyj:ssä on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 25 milj. euroa. Ensimmäiset tappiot vanhenevat vuonna 2021.

Henkivakuutustoiminnassa on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 3 milj. euroa
22 Verot
Milj. e 2015 2014
Tulos ennen veroja 1 888 1 759
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla -378 -352
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -25 -16
Verovapaat tulot 2 3
Vähennyskelvottomat kulut -2 -3
Konserniyhdistelyt ja eliminoinnit 168 149
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista 0 -1
Verokannan muutokset 5 1
Verot aikaisemmilta tilikausilta -1 -1
Konsernin verot yhteensä -232 -220
23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
Milj. e 2015 2014
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -35 -174
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Tilikauden voitot/tappiot 257 212
Luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut -353 -140
Eriytetyn Suomi-vakuutuskannan osuus -10 -
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä 16 -168
Verot 21 -15
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä -103 -285
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 14 -101
Verot -3 26
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä 11 -76
24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
2015 2014
Ennen
veroja
Verovai-kutus Verojen jälkeen Ennen
veroja
Verovai-
kutus
Verojen jälkeen
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -35 - -35 -174 - -174
Myytävissä olevat rahoitusvarat -106 21 -85 72 -15 57
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä 16 - 16 -168 - -168
Yhteensä -124 21 -103 -270 -15 -285
25 Muut varat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Korot 54 66
Saamiset ensivakuutustoiminnasta 1 132 1 103
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 38 34
Kauppahintasaamiset 2 2
Vakuutusten aktivoidut hankintamenot 1) 131 138
Potilasvakuutuksiin liittyvät varat 120 117
Muut 62 73
Vahinkovakuutustoiminnan muut varat yhteensä 1 541 1 533
Muista varoista pitkäaikaisten osuus on 112 milj. euroa (122).
Erä Muut koostuu mm. vuokratalletuksista, palkka- ja matkaennakoista sekä haltuun otetuista vahinkotavaroista.
1) Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos tilikaudella
Milj. e 2015 2014
1.1. 138 159
Nettomuutos tilikauden aikana -4 -14
Valuuttakurssierot -2 -7
31.12. 131 138
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Korot 30 30
Saamiset vakuutuksenottajilta 9 3
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta -0 1
Kauppahintasaamiset 21 68
Johdannaiskaupan vakuudet 19 72
Muut 48 33
Henkivakuutustoiminnan muut varat yhteensä 127 208
Erä Muut koostuu mm. etukäteen maksetuista eläkkeistä ja saamisista yhteistoimintayhtiöiltä.
Omistusyhteisö
Milj. e 2015 2014
Korot 38 37
Kauppahintasaamiset 5 9
Muut 8 4
Omistusyhteisön muut varat yhteensä 51 50
Erä Muut sisältää mm. omaisuudenhoidon palveluveloitussaamiset.
Segmenttien väliset eliminoinnit -10 -11
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 1 708 1 781
26 Käteiset varat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Kassa 368 281
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) 407 167
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 775 448
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Kassa 378 389
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) 104 469
Henkivakuutustoiminta yhteensä 482 858
Omistusyhteisö
Milj. e 2015 2014
Kassa 739 501
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) - 266
Omistusyhteisö yhteensä 739 768
Konserni yhteensä 1 997 2 074
27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Vahinkovakuutustoiminta
Vakuutussopimusvelkojen muutos
2015 2014
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Vakuutusmaksuvastuu
1.1. 1 999 41 1 958 2 065 43 2 053
Valuuttakurssierot -20 1 -20 -69 1 -70
Vastuuvelan muutos 39 5 44 3 -3 6
31.12. 2 017 46 1 971 1 999 41 1 958
2015 2014
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Korvausvastuu
1.1. 7 185 197 6 988 7 435 377 7 225
Ostetut/myydyt vakuutusomistukset 38 - 38 45 - 45
Valuuttakurssierot -1 6 -8 -245 -2 -243
Vastuuvelan muutos 195 -10 205 -50 -178 128
31.12. 7 416 193 7 223 7 185 197 6 988
Vakuutussopimusvelkojen jakautuminen
Milj. e 2015 2014
Vakuutusmaksuvastuu 2 017 1 999
Korvausvastuu 7 416 7 185
Tunnetut vahingot 1 657 1 609
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 3 352 3 298
Korvausten hoitokulut 269 269
Eläkemuotoiset korvaukset 2 138 2 009
Vahinkovakuutustoiminnan velat vakuutussopimuksista yhteensä 9 433 9 183
Jälleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksuvastuu 46 41
Korvausvastuu 193 197
Tunnetut vahingot 95 98
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 98 98
Yhteensä 239 237
Koska vahinkovakuutustoiminta on alttiina useiden valuuttakurssien vaihtelulle, voi taseen lukujen vertailu eri vuosien välillä olla harhaanjohtavaa.
Korvauskulujen kehitys
Alla olevissa taulukoissa esitetään vahinkomenojen kehityssuunta eri vuosina. Taulukkojen ylemmästä osasta käy ilmi, miten arviot vahinkomenojen kokonaismäärästä per vahinkovuosi muuttuvat vuosittain. Taulukkojen alemmasta osasta käy ilmi, kuinka suuri osuus näistä sisältyy taseeseen. Lisätietoa vahinkovakuutustoiminnan vakuutusveloista löytyy tilinpäätöksen Riskienhallinta -osiosta.
Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 12 216 2 494 2 558 2 681 2 681 2 789 2 877 2 924 2 818 2 803 2 831
1 vuoden kuluttua 12 182 2 473 2 554 2 638 2 632 2 831 2 988 2 911 2 848 2 796
2 vuoden kuluttua 12 142 2 446 2 519 2 581 2 604 2 776 2 984 2 928 2 845
3 vuoden kuluttua 12 081 2 445 2 487 2 554 2 565 2 775 2 972 2 917
4 vuoden kuluttua 12 094 2 405 2 441 2 531 2 547 2 768 2 951
5 vuoden kuluttua 12 127 2 357 2 417 2 518 2 524 2 770
6 vuoden kuluttua 12 083 2 328 2 408 2 498 2 527
7 vuoden kuluttua 12 014 2 318 2 395 2 501
8 vuoden kuluttua 12 020 2 308 2 394
9 vuoden kuluttua 12 042 2 293
10 vuoden kuluttua 12 122
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 12 122 2 293 2 394 2 501 2 527 2 770 2 951 2 917 2 845 2 796 2 831 38 948
Kokonaan maksetut 9 370 2 043 2 153 2 249 2 254 2 470 2 602 2 508 2 378 2 188 1 585 31 800
Taseeseen sisältyvä velka 2 752 251 241 252 273 300 349 408 467 608 1 246 7 147
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 490 85 82 72 62 78 72 70 74 45 8 2 138
Velka korvausten hoitokuluista 269
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 416
Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 11 315 2 390 2 459 2 561 2 567 2 654 2 721 2 725 2 768 2 763 2 783
1 vuoden kuluttua 11 262 2 361 2 449 2 532 2 535 2 701 2 793 2 710 2 797 2 752
2 vuoden kuluttua 11 216 2 334 2 422 2 478 2 505 2 659 2 781 2 726 2 796
3 vuoden kuluttua 11 163 2 338 2 390 2 452 2 479 2 653 2 775 2 727
4 vuoden kuluttua 11 132 2 301 2 347 2 433 2 462 2 649 2 751
5 vuoden kuluttua 11 181 2 259 2 324 2 421 2 439 2 652
6 vuoden kuluttua 11 152 2 232 2 317 2 403 2 442
7 vuoden kuluttua 11 098 2 223 2 304 2 406
8 vuoden kuluttua 11 107 2 214 2 303
9 vuoden kuluttua 11 139 2 182
10 vuoden kuluttua 11 225
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 11 225 2 182 2 303 2 406 2 442 2 652 2 751 2 727 2 796 2 752 2 783 37 019
Kokonaan maksetut 8 521 1 955 2 066 2 157 2 176 2 359 2 415 2 336 2 348 2 164 1 569 30 065
Taseeseen sisältyvä velka 2 704 227 237 249 266 294 336 391 449 588 1 214 6 954
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 490 85 82 72 62 78 72 70 74 45 8 2 138
Velka korvausten hoitokuluista 269
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 223
Henkivakuutustoiminta
Muiden kuin sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2015 5 058 4 5 062
Maksut 148 30 178
Korvaukset -445 -0 -445
Kuormitustulo -38 -0 -38
Laskuperustekorko 153 0 153
Asiakashyvitykset 0 - 0
Kannansiirto 17 - 17
Muut 85 1 86
31.12.2015 4 978 36 5 014
Jälleenvakuuttajien osuus -3 - -3
Velka 31.12.2015, netto 4 976 36 5 012
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2014 3 924 4 3 928
Maksut 148 1 149
Korvaukset -397 -0 -397
Kuormitustulo -36 - -36
Laskuperustekorko 131 - 131
Asiakashyvitykset 0 - 0
Kannansiirto 1 337 - 1 337
Muut -48 -0 -48
31.12.2014 5 061 4 5 065
Jälleenvakuuttajien osuus -3 - -3
Velka 31.12.2014, netto 5 058 4 5 062
Sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2015 3 599 1 714 5 312
Maksut 575 394 969
Korvaukset -198 -358 -556
Kuormitustulo -44 -22 -66
Muut 110 89 200
31.12.2015 4 042 1 817 5 858
1.1.2014 3 095 1 522 4 617
Maksut 513 448 961
Korvaukset -191 -294 -485
Kuormitustulo -39 -21 -60
Muut 220 59 279
31.12.2014 3 599 1 714 5 312
Vuoden alun ja lopun velka sisältää tulevien lisäetujen vastuun sekä korkotäydennysten vaikutuksen. Laskelma perustuu eriin ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Tarkempi erittely veloista löytyy konsernin Riskienhallinta -osiosta.
Milj. e 2015 2014
Vakuutussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu 2 516 2 625
Korvausvastuu 2 461 2 434
Yhteensä 4 976 5 059
Jälleenvakuutussopimukset
Vakuutusmaksuvastuu 1 1
Korvausvastuu 1 0
Yhteensä 2 2
Vakuutussopimukset yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu 2 517 2 626
Korvausvastuu 2 462 2 434
Yhteensä 4 978 5 061
Sijoitussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu 36 4
Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu 2 552 2 631
Korvausvastuu 2 462 2 434
Henkivakuutustoiminnan velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä 5 014 5 065
Jälleenvakuuttajien osuus
Korvausvastuu 3 -3
Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.
Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.
Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 14 447 14 248
28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset 4 042 3 599
Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset 1 817 1 714
Yhteensä 5 858 5 312
Segmenttien väliset eliminoinnit -18 -23
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 5 841 5 289
29 Rahoitusvelat
Segmenttien rahoitusvelat pitävät sisällään velat johdannaissopimuksista, liikkeeseen lasketut velkakirjat sekä muut rahoitusvelat.
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Johdannaissopimukset (liite 15) 17 24
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat
Euromääräiset lainat Maturiteetti Korko
Pääomalaina, 2005 (nimellisarvo 150 meur) ikuinen 4,94% - 150
Pääomalaina, 2011 (nimellisarvo 110 meur) 30 vuotta 6,00% 109 109
Pääomalaina, 2013 (nimellisarvo 90 meur) ikuinen 4,70% 90 90
Velat, joilla huonompi etuoikeus yhteensä 199 349
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä 216 373
Vuoden 2005 pääomalaina on maksettu pois kesäkuussa 2015.
Vuoden 2011 pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 10 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoisiksi. 2013 liikkeeseen lasketulle uudelle pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 5,5 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi. Koron vaihtumisen yhteydessä voidaan myös suorittaa lainojen takaisinmaksu. Lainojen tarkoitus on turvata vakavaraisuutta ja ne sekä niiden ehdot ovat asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä. Lainat käytetään solvenssitarkoituksiin.
Vuoden 2011 pääomalaina on listattu Luxemburgin pörssissä.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Johdannaissopimukset (liite 15) 33 86
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat 100 100
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä 133 186
Mandatum Life laski vuonna 2002 liikkeelle pääomalainamuotoisen nimellisarvoltaan 100 milj. euron lainan. Laina on vaihtuvakorkoinen ja eräpäivätön. Korkoa voidaan maksaa vain jakokelpoisista omista varoista. Laina voidaan maksaa takaisin ainoastaan Finanssivalvonnan luvalla ja aikaisintaan vuonna 2012 tai kunakin seuraavana vuonna koronmaksupäivänä. Pääomalaina on kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n salkussa.
Omistusyhteisö
Milj. e 2015 2014
Johdannaissopimukset (liite 15) 12 11
Liikkeeseen lasketut velkakirjat
Yritystodistukset 305 305
Joukkovelkakirjalainat *) 1 997 1 888
Yhteensä 2 302 2 192
Omistusyhteisön rahoitusvelat yhteensä 2 314 2 203
*) Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Omistusyhteisön joukkovelkakirjalainat kuuluvat tämän määrityksen mukaan tasolle 2.
Segmenttien väliset eliminoinnit -289 -339
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 2 375 2 423
30 Varaukset
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015
Varaukset 1.1.2015 63
Valuuttakurssierot 1
Varausten lisäykset 12
Varauksista tilikaudella käytetty määrä -20
Käyttämättömien varausten peruutukset -5
Varaukset 31.12.2015 51
Varaukset enintään 1 vuosi 14
Varaukset yli 1 vuosi 37
Yhteensä 51
17 milj. euroa varauksesta koostuu varoista, jotka on tarkoitettu tulevien kustannusten kattamiseen joko jo toteutetuista tai suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista, joita tehokkaiden hallinto- ja korvauskäsittelyprosessien kehitys ja muutokset jakelukanavien rakenteessa aiheuttavat kaikkien liiketoiminta-alueiden osalta. Edellisen lisäksi erä pitää sisällään myös noin 30 milj. euron varauksen mahdollisiin oikeudenkäynteihin ja muihin epävarmoihin velvoitteisiin liittyen.
31 Eläkevelvoitteet
Eläkevelvoitteet
Sammolla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä vahinkovakuutustoiminnassa Ruotsissa ja Norjassa.
Konsernilla on lakisääteisten eläkevakuutusten lisäksi etuuspohjaisia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Vakuutukset ovat konsernin sisäisiä ja sisältyvät Mandatum Lifen vastuuvelkaan. Vakuutusten määrä on vähäinen eikä niillä ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen tai omaan pääomaan.
Vahinkovakuutustoiminnan eläkevelvoitteet
Milj. e 2015 2014
Eläkevelvoitteen arvioitu laskennallinen nykyarvo, ml. sosiaalikustannukset 303 664
Eläkesijoitusten käypä arvo 213 399
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 90 265
1.1.2008 lähtien Ruotsin pääasiallinen etuuspohjainen eläkeohjelma on ollut suljettuna vuonna 1972 tai myöhemmin syntyneille uusille työntekijöille. Vastaava norjalainen eläkeohjelma on puolestaan ollut suljettuna 1.1.2006 alkaen kaikille uusille työntekijöille iästä riippumatta. Toukokuussa 2015 If teki päätöksen, että kaikki vuonna 1958 tai myöhemmin syntyneet norjalaiseen etuuspohjaiseen eläkeohjelmaan kuuluvat työntekijät siirretään maksupohjaiseen eläkeohjelmaan tammikuusta 2016 alkaen. Lisäksi yhtiö päätti, että jo olemassaolevat eläkkeensaajat eivät samasta päivämäärästä lähtien enää kuuluu ohjelman piiriin, ja että tulevien eläkkeensaajien oikeus ohjelmaan päättyy heidän jättäessään työnsä Ifissä. Muutosten jälkeen kuuluu norjalaiseen eläkeohjelmaan vuodenvaihteen jälkeen vain aktiivihenkilöitä, jotka on palkattu ennen vuotta 2006 ja jotka ovat syntyneet viimeistään vuonna 1957.
Edellä tarkoitetut eläke-etuudet koskevat Ruotsin vanhuus- ja leskeneläkettä sekä Norjan vanhuus-, lesken- ja sairaseläkettä. Yhteistä kaikille näille ohjelmille on, että etuuden piiriin kuuluvat työntekijät ja lesket ovat oikeutettuja takuueläkkeeseen, jonka määrä riippuu työntekijän palvelusajasta sekä eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta eläkkeelle siirtymishetkellä. Mittavin etuus koskee vanhuuseläkettä, millä tarkoitetaan sekä väliaikaista vanhuuseläkettä ennen ennakoitua eläkkeelle siirtymisikää sekä elinaikaista eläkettä, jota maksetaan ennakoidun eläkkeelle siirtymisajan jälkeen.
Ennenaikaista eläkettä voi normaalitapauksessa saada 62-vuotiaana Ruotsissa ja 65-vuotiaana Norjassa. Ruotsissa ennenaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 65 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneitä työntekijöitä, jotka ovat vuonna 2006 solmitun vakuutussektorin kollektiivisopimuksen piirissä. Norjassa ennenaikainen eläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia Ifin palveluksessa vuonna 2013 olevia työntekijöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai aikaisemmin.
Elinikäiseen eläkkeeseen liittyvä ennakoitu eläkkeelle siirtymisikä on 65 vuotta Ruotsissa ja 67 vuotta Norjassa. Ruotsissa elinaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 10 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta välillä 0 ja 7,5 ansiotuloperusmäärästä, 65 %:ia palkasta välillä 7,5 ja 20 ansiotulosperusmäärästä sekä 32,5 %:ia välillä 20 ja 30 ansiotuloperusmäärästä. Norjassa elinikäinen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta 12 ansiotuloperusmäärään asti, yhteenlaskettuna arvioidun lakisääteisen vanhuuseläkkeen kanssa. Vapaakirje- ja eläkemaksuissa ruotsalaisissa ohjelmissa huomioidaan normaalisti muutokset kuluttajahintaindekseissä. Mitään sopimusta ei kuitenkaan ole takaamassa etuuksien arvoa, joten maksettavat eläke-etuudet voivat näin joko nousta tai laskea. Norjalaisissa eläkemaksuissa huomioidaan nousut kuluttajahintaindekseissä 80 - 100 prosenttisesti. Tammikuusta 2016 lähtien annetaan sen sijaan vapaakirje eläkkeelle jäämisen yhteydessä eikä Ifillä täten enää ole vastuuta tai velvollisuuksia liittyen vakuutettujen ohjelmien tuleviin indeksointeihin.
Eläkkeet rahoitetaan ensisijaisesti vakuutuksilla, joissa vakuutuksenantajat määräävät vakuutusmaksun suuruuden ja maksavat eläke-etuudet. Ifin velvoitteet täytetään pääosin vakuutusmaksujen suorittamisella. Mikäli eläkemaksuihin tarkoitetut varat eivät olisikaan riittävät kattamaan taattuja eläke-etuuksia, If voi joutua maksamaan lisävakuutusmaksuja tai takaamaan eläkevelvoitteet jollain muulla tavalla. Vakuutettujen eläkeohjelmien lisäksi Norjassa on myös rahastoimattomia eläkeohjelmia, joissa If on vastuussa juoksevista maksuista.
Jotta vakuutetut eläke-etuudet saadaan katettua, hallitaan vastaavaa pääomaa osana vakuutuksenantajan sijoitussalkkua. Sijoitusomaisuuden ominaispiirteet analysoidaan suhteessa velvoitteiden ominaispiirteisiin. Tästä prosessista käytetään nimeä Asset Liability Management. Uudet ja olemassa olevat omaisuuskategoriat arvioidaan tasaisin väliajoin, jotta omaisuussalkut voidaan hajauttaa ennakoidun riskikorjatun tuoton optimoimiseksi. Mahdollinen ylijäämä, joka syntyy omaisuudenhoidosta, kertyy normaalisti Ifille ja/tai vakuutetulle eikä mitään omaisuusarvon siirtoa tapahdu muulle vakuutusyhteisölle.
Vakuutuksenantajat ja If yhdessä ovat vastuussa eläkeohjelmien valvonnasta, mukaanlukien sijoituspäätökset ja lisäsuoritukset. Eläkeohjelmiin kohdistuu suurelta osin samanlaiset olennaiset riskit liittyen lopullisten etuuksien määrään, ohjelmien varoihin liittyviin sijoitusriskeihin sekä siihen, että diskonttauskoron valinta vaikuttaa niiden arvoon tilinpäätöksessä.
Eläkevelvoitteet sekä verokaudelle lankeavat eläkekulut lasketaan vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti IAS 19 Eläkevelvoitteet standardin mukaisesti. Eläkeoikeuksien odotetaan karttuvan tasaisesti työssäoloaikana. Eläkevelvoitteen laskenta perustuu tulevaisuudessa odotettavissa oleviin eläkkeisiin ja laskennassa huomioidaan oletukset kuolevuudesta, henkilöstön vaihtuvuudesta ja palkkakehityksestä. Nimellisarvoisena laskettu velka diskontataan nykyarvoon markkinakorkoon perustuvalla korkokannalla, jossa on huomioitu eläkevelvoitteiden duraatio. Diskonttokoron määrittelyn pohjana käytetään vakuudellisia likvidejä kiinnitystodistuksia. Järjestelyihin kuuluvien varojen vähentämisen jälkeen kirjataan taseeseen nettovarat tai -velat.
Alla olevat taulukot sisältävät muutamia olennaisia oletuksia, eläkekulujen sekä omaisuus- ja velkaerien erittelyjä sekä herkkyysanalysin, josta käy ilmi velvoitteiden jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus näihin oletuksiin tilinpäätöshetkellä. Norjan vakuutusohjelmien yllämainitut muutokset on huomioitu tilinpäätöksessä 2015 ja näkyvät huomattavana eränä sekä tuloslaskelmalla että varoissa ja velvoitteissa.
Kirjanpitoarvoissa on mukana Ruotsin erityinen palkkavero (24,26 %) ja Norjan vastaava maksu (14,1 %).
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta maittain
2015 2014
Ruotsi Norja Yhteensä Ruotsi Norja Yhteensä
Tuloslaskelmaan ja muihin laajan tulokseen eriin kirjattu määrä
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat kulut 6 9 15 -5 -11 -16
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat kulut 0 -156 -156 -1 - -1
Nettoeläkevelvoitteen korkokulu 1 3 4 -1 -6 -7
Yhteensä tuloslaskelmalla 7 -144 -137 -7 -17 -24
Nettoeläkevelvoitteen uudelleenarvostus ennen veroja -9 -4 -14 -34 -71 -105
Yhteensä laajassa tuloslaskelmassa -2 -148 -150 -40 -88 -129
Taseeseen kirjattu määrä
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman sosiaalikustannuksia 196 107 303 194 470 664
Eläkesijoitusten käypä arvo 156 57 213 140 259 399
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 40 49 90 55 211 265
2015 2014
Sijoitusomaisuusjakauma Ruotsi Norja Ruotsi Norja
Rahamarkkinavälineet, taso 1 39% 50% 40% 52%
Rahamarkkinavälineet, taso 2 1% 13% 1% 13%
Osakkeet, taso 1 26% 5% 28% 9%
Osakkeet, taso 3 10% 3% 8% 3%
Kiinteistöt, taso 3 10% 12% 10% 9%
Muut, taso 1 4% 14% 3% 10%
Muut, taso 2 6% 3% 6% 4%
Muut, taso 3 4% 0 % 4% 0 %
Laskettaessa etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden velvoitteita Ruotsissa ja Norjassa on käytetty seuraavia vakuutusmatemaattisia oletuksia:
Ruotsi Ruotsi Norja Norja
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Diskonttauskorko 3,00% 2,75% 2,50% 2,75%
Palkkakehitys 2,75% 2,75% 3,00% 3,50%
Hintainflaatio 1,75% 1,75% 2,00% 2,00%
Kuolevuustaulukko FFFS 2007:31 +1 vuosi FFFS 2007:31 +1 vuosi K2013 K2013
Eläkevelvoitteiden keskimääräinen duraatio 21 vuotta 22 vuotta 14 vuotta 17 vuotta
Odotetut kontribuutiot eläkejärjestelmään vuonna 2015 ja 2016 10 8 4 15
2015 2014
Herkkyysanalyysi jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutuksesta Ruotsi Norja Yhteensä Ruotsi Norja Yhteensä
Diskonttokorko, +0,5 % -23 -7 -30 -23 -40 -63
Diskonttokorko, -0,5 % 27 8 35 27 45 71
Palkkakehitys, +0,25 % 8 1 9 8 8 16
Palkkakehitys, -0,25 % -7 -1 -9 -7 -8 -15
Odotettu elinikä, + 1 vuosi 7 2 10 7 15 22
2015 2014
Milj. e Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman sosiaalikustannuksia 267 36 303 620 44 664
Eläkesijoitusten käypä arvo 213 - 213 399 - 399
Nettovelka taseessa 54 36 90 222 44 265
Erittely taseeseen kirjatun nettovelvoitteen muutoksesta
Milj. e 2015 2014
Eläkevelvoitteet
Tilikauden alussa 664 580
Tilikauden aikana ansaitut 15 16
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot -156 1
Korkokulut 15 23
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, taloudelliset olettamukset 4 123
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, kokemukseen perustuvat oikaisut -14 -3
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot -7 -48
Maksetut eläkkeet ja sosiaalikulut -25 -27
Suoritukset -194 -
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 31.12. 303 664
Eläkesijoitukset
Tilikauden alussa 399 385
Korkotuotto 11 15
Ero todellisen tuoton ja lasketun korkotuoton välillä 4 15
Maksut 26 29
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot -10 -29
Maksetut eläkkeet -16 -17
Suoritukset -200 -
Eläkesijoitukset 31.12. 213 399
Muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Konsernissa on muita lyhytaikaisia henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä, joiden ehdot vaihtelevat maa-, liiketoiminta-alue tai yhtiökohtaisesti. Palkkiot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolta ne syntyvät. Arvio konsernissa vuodelta 2015 maksettavista tulospalkkioista sosiaalikuluineen on 72 milj. euroa.
32 Muut velat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Velat ensivakuutustoiminnasta 163 155
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 30 37
Potilasvakuutuksiin liittyvät velat 115 115
Vakuutusmaksuverot 49 48
Verovelat 91 85
Siirtovelat 181 27
Muut 39 236
Vahinkovakuutustoiminnan muut velat yhteensä 669 702
Muista veloista pitkäaikaisten osuus on 108 milj. euroa (102).
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätysvelat sekä velat tapaturmavakuutuksen ja eläke-etuuksien perusteella maksettavista sosiaalikuluista, vakuutusmaksuverot sekä muut siirtovelat.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Korot 10 8
Verot 5 23
Velat ensivakuutustoiminnasta 21 7
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 4 4
Kauppahintavelat 61 90
Saadut vakuudet 0 35
Muut 66 43
Henkivakuutustoiminnan muut velat yhteensä 167 209
Erä Saadut vakuudet sisältää johdannaiskaupasta ja osakelainauksesta syntyvän vakuusvaatimuksen vakuudeksi hyväksyttävät varat.
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat, ostovelat sekä velat yhteistoimintayhtiöille.
Omistusyhteisö
Milj. e 2015 2014
Korot 34 34
Johdannaiskaupan vakuudet 38 47
Osingonjakovelka 35 30
Muut 26 24
Omistusyhteisön muut velat yhteensä 133 134
Erä Muut sisältää mm. kannustinjärjestelmiin ja suoritepalkkioihin liittyvät varaukset.
Segmenttien väliset eliminoinnit -11 -11
Milj. e 2015 2014
Konserni yhteensä 957 1 035
33 Ehdolliset velat ja sitoumukset
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Takaukset 5 7
Muut peruuttamattomat sitoumukset 15 10
Yhteensä 20 17
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset
2015 2014
Milj. e Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Vakuudeksi annettu omaisuus
Käteiset varat 0 0 0 1
Sijoitukset
- Sijoitusarvopaperit 242 159 238 136
Yhteensä 242 160 239 137
Milj. e 2015 2014
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Sijoitukset 0 25
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
Milj. e 2015 2014
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 32 31
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 98 93
yli viiden vuoden kuluttua 48 59
Yhteensä 178 183
Kaudella kuluksi kirjatut ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat
- vähimmäisvuokrat -20 -22
If Skadeförsäkring Ab:llä on keskinäisesti velvoittava vakuutus Pohjoismaisessa Ydinvakuutuspoolissa, norjalaisessa Naturskadepoolenissa ja hollantilaisessa Terroripoolissa.
Kun Skandia-konsernin vahinkovakuutusliike siirrettiin If-konserniin 1.3.1999, If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB asettivat Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) hyväksi takuun. Kyseiset If-konsernin yhtiöt takasivat yhteisvastuullisesti, että Skandia-ryhmän yhtiöille korvataan kaikki sellaiset vaatimukset ja sitoumukset, jotka perustuvat Skandia-konsernista If-konserniin siirrettyyn vahinkovakuutustoimintaan liittyviin takuisiin ja muihin vastaaviin sitoumuksiin.
If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB ovat kumpikin solmineet Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Tryg-Baltica Forsikring AS:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Skandialle ja Tryg-Balticalle korvataan kaikki sellaiset vaatimukset, jotka liittyvät Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Vesta Forsikring AS:n Skandia Marine Insurance Companylle (UK), nyk. Marlon Insurance Company Ltd, antamiin takuisiin, ja joiden edunsaajana on Institute of London Underwriters. Marlon Insurance Company Ltd myytiin vuonna 2007, jolloin ostaja antoi Ifin hyväksi takuun koko määrästä, minkä If mahdollisesti joutuu korvaamaan em. sopimusten perusteella.
If Vahinkovakuutushtiö Oy:llä on voimassa olevia sitoumuksia yksityisille pääomarahastoille 15 milj. euroa, mikä vastaa enimmäissummaa, minkä yhtiö on sitoutunut rahastoihin investoimaan. Pääomakutsut näihin rahastoihin tapahtuvat useamman vuoden aikana, sitä mukaan kun rahastot suorittavat investointeja.
Tiettyjen Sammon kanssa yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien osalta If Skadeförsäkring Holding Ab on sitoutunut korvaamaan Sammolle mahdolliset kustannukset, joita järjestelmien omistaja voi Sammolta vaatia.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2015 2014
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Sijoitussitoumukset 397 384
IT-hankinnat 1 2
Yhteensä 398 386
Milj. e 2015 2014
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Käteinen 19 72
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
Lainaksi annetut arvopaperit
Kotimaiset osakkeet
Jäljellä oleva hankintameno - 23
Käypä arvo - 19
Lainat ovat milloin tahansa keskeytettävissä ja niistä on saatu turvaava vakuus.
Milj. e 2015 2014
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 2 2
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 8 9
yli viiden vuoden kuluessa 7 8
Yhteensä 18 19
Kaudella kuluksi kirjatut vuokrat ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat eriteltynä
- vähimmäisvuokrat -4 -4
- edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat 0 0
Vuokrakulut yhteensä -4 -3
Omistusyhteisö
Milj. e 2015 2014
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 1 1
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 0 1
Yhteensä 1 2
Konsernilla oli vuoden 2015 lopussa vuokralle otettuja tiloja yhteensä 171 254 m2 (171 598). Vuokrasopimukset on tehty pääosin 3 - 10 vuodeksi.
34 Oma pääoma
Osakepääoma
Yhtiön osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli 560 000 000 osaketta, jotka jakautuivat 558 800 000 A-osakkeeseen sekä 1 200 000 B-osakkeeseen. Yhtiön osakepääomassa 98 milj. euroa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

Tilikauden päättyessä konserniyhtiöiden hallussa ei ollut omia osakkeita.
Oman pääoman rahastot ja kertyneet voittovarat
Vararahasto
Vararahasto sisältää yhtiöjärjestyksen mukaisen tai yhtiökokouksen päätöksellä vapaasta omasta pääomasta siirretyn osuuden.
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.
Muut oman pääoman erät
Muut oman pääoman erät sisältävät myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutokset, rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutokset sekä muuntoerot. Muutokset oman pääoman rahastoissa ja kertyneissa voittovaroissa on esitetty konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla.
35 Lähipiiritiedot
Johtoon kuuluvat avainhenkilöt
Sampo-konsernin johtoon kuuluvia avainhenkilöitä ovat Sampo Oyj:n hallituksen jäsenet, Sampo-konsernin johtoryhmä sekä yhteisöt, joissa avainhenkilöillä on määräysvalta.
Johtoon kuuluville avainhenkilöille maksettu kompensaatio
Milj. e 2015 2014
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 8 8
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 4 3
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 13 10
Yhteensä 25 21
Lisäksi tilikaudella 2015 maksettiin myöhentämissäännöksen perusteella entisille johtoon kuuluville avainhenkilöille 119 269 euroa (134 779).
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät tilikaudelle kirjatut palkat ja tulospalkkiot sosiaaliturvamaksuineen.
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet sisältävät TyEL-perusvakuutuksen perusteella tilikaudelle kirjatut maksut sekä vapaaehtoiset lisäeläkemaksut.
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella tilikaudelle kirjatut palkkiot (kts. liite 36).
Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden lähipiiriliiketoimet
Johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä ei ole lainoja konserniyhtiöiltä.
Osakkuusyhtiöt
Lähipiirisaamiset ja -velat/osakkuusyhtiö Nordea
Milj. e 2015 2014
Varat 2 004 1 483
Velat 102 114
Konsernin saamiset Nordealta koostuvat pääosin pitkistä joukkovelkakirjasijoituksista sekä talletuksista. Lisäksi konsernilla on useita voimassaolevia johdannaissopimuksia liittyen konsernin sijoitusten ja velkojen riskienhallintaan.
36 Kannustinjärjestelmät
Johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät 2011 I - 2014 I
Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä 2011 I - 2014 I Sammon johdolle ja asiantuntijoille. Sammon hallitus on valtuuttanut konsernijohtajan päättämään kannustinjärjestelmään kuuluvista henkilöistä ja heille tulevien suorituspalkkion määräytymisperusteena olevien bonusyksiköiden määrästä. Ohjelmissa konsernin johtoryhmän jäsenten osalta päätöksen jaettavien bonusyksiköiden määrästä tekee konsernin hallitus. Ohjelmien piiriin kuului vuoden 2015 lopussa noin 130 henkilöä.
Kannustepalkkion määrä riippuu Sammon A-osakkeen kurssikehityksestä sekä vakuutusliikkeen tuotosta (IM) ja riskisopeutetun pääoman tuotosta (RORAC). Yhden laskennallisen kannusteyksikön arvo on Sammon A-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi ohjelmien ehdoissa määrättynä ajankohtana vähennettynä lähtökurssilla, jota oikaistaan kannustimen maksupäivään mennessä maksetulla osakekohtaisella osingolla. Ohjelmien lähtökurssit ennen osinkoja ovat 18,37 - 43,38 euroa. Laskennallisen kannusteyksikön arvo on maksimissaan 33,37 - 62,38 euroa vähennettynä osinko-oikaistulla lähtökurssilla. Kaikissa ohjelmissa kannustepalkkio riippuu kahdesta mittarista. Mikäli vakuutusliikkeen tuotto on 6 prosenttia tai yli, kannustepalkkion tästä tunnusluvusta riippuva osuus maksetaan kokonaisuudessaan, ja, mikäli tuotto on 4 - 5,99 prosenttia, maksu on puolet täydestä määrästä. Tunnusluvun jäädessä alle 4 prosentin ei vakuutusliikkeen tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan. Lisäksi palkkiossa huomioidaan riskisopeutetun pääoman tuotto. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 4 prosenttia, maksetaan tästä tunnusluvusta riippuva osuus kokonaisuudessaan. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 2 prosenttia mutta vähemmän kuin riskitön tuotto + 4 prosenttia, maksetaan puolet täydestä määrästä. Mikäli tuotto jää tämän alle, ei riskisopeutetun pääoman tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan.
Kussakin ohjelmassa on kolme suorituskautta ja palkkiot maksetaan käteisenä kolmessa erässä. Kannustepalkkion saajan tulee valtuuttaa Sampo Oyj hankkimaan puolestaan Sammon A-osakkeita 60 prosentilla saamansa kannustepalkkion määrästä verojen ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet ovat luovutusrajoitusten alaisia kolme vuotta kannustepalkkion maksamisesta. Kannustepalkkiot saatetaan maksaa ennenaikaisesti liittyen mahdollisiin konsernirakenteen muutoksiin tai työsuhteen päättymiseen erikseen määritellyistä syistä. Ohjelmien käypä arvo arvioidaan käyttäen Black-Scholes -hinnoittelumallia.
2011 I 2011 I/2 2014 I 2014 I/2
Ehdot hyväksytty *) 14.9.2011 14.9.2011 17.9.2014 17.9.2014
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2012 4 199 130 - -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2013 4 134 100 - -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2014 2 855 100 4 434 -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2015 1 415 70 4 380 62
Kausi päättyy I 30 % Q2-2014 Q2-2015 Q2-2017 Q2-2018
Kausi päättyy II 35 % Q2-2015 Q2-2016 Q2-2018 Q2-2019
Kausi päättyy III 35 % Q2-2016 Q2-2017 Q2-2019 Q2-2020
Maksuajankohta I 30 % 9-2014 9-2015 9-2017 9-2018
Maksuajankohta II 35 % 9-2015 9-2016 9-2018 9-2019
Maksuajankohta III 35 % 9-2016 9-2017 9-2019 9-2020
Sampo A -kurssi ehtojen hyväksymispäivänä eur *) 18,10 18,10 37,22 37,22
Lähtökurssi eur **) 18,37 24,07 38,26 43,38
Lähtökurssi oikaistuna osingolla eur 31.12.2015 12,22 19,12 36,31 43,38
Sampo A -päätöskurssi 31.12.2015 47,00
Perusarvo yhteensä (milj. euroa) 28 1 15 0
Velka yhteensä 44
Raportointikauden kulu yhteensä ml. sivukulut (milj. euroa) 33
*) Kannustimien myöntämispäivät vaihtelevat
**) 10 päivän vaihdolla painotettu keskikurssi hyväksymispäivästä
37 Tilintarkastajan palkkiot
Milj. e 2015 2014
Tilintarkastuspalkkiot -2 -2
Muut palkkiot -0 -0
Yhteensä -3 -3
38 Oikeudenkäynnit
Konsernin yritykset ovat osapuolina oikeudenkäynneissä, joissa käsittely on kesken 31.12.2015. Oikeudenkäynnit koskevat tavanomaisia liiketoimia. Yhtiöiden arvioiden mukaan ei ole todennäköistä, että yrityksille olisi oikeudenkäyntien tuloksena tulossa merkittäviä menetyksiä.
39 Sijoitukset tytäryhtiöissä
Nimi Konsernin omistus-
osuus %
Kirjanpito-
arvo
Vahinkovakuutustoiminta
If Skadeförsäkring Holding AB (publ) 100 1 886
If Skadeförsäkring AB 100 1 315
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 100 483
If P&C Insurance AS 100 48
AS If Kinnisvarahaldus 100 0
CJSC If Insurance 100 10
If Livförsäkring AB 100 8
Henkivakuutustoiminta
Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum 100 484
Innova Palvelut Oy 100 3
Mandatum Life Palvelut Oy 100 2
Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy 100 1
Saka Hallikiinteistöt GP Oy 100 0
Mandatum Life Fund Management S.A. 100 1
Mandatum Life Insurance Baltic SE 100 11
Muu toiminta
If IT Services A/S 100 0
Sampo Capital Oy 100 1
Ei sisällä konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä.
40 Sijoitukset muissa kuin tytär- ja osakkuusyhtiöissä
Taulukot sisältävät yli 5 milj. euron omistukset (käypä arvo) ja pörssiyhtiöistä lisäksi yli 5 prosenttia ylittävät omistukset.
Henkivakuutuksen taulukko ei sisällä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevia omistuksia.
Vahinkovakuutustoiminta
Maa Osuus
osakkeista %
Kirjanpito-
arvo /
käypä arvo
Pörssiosakkeet
A P Moller - Maersk Tanska 0,03% 7
ABB Sveitsi 0,19% 72
Atlas Copco A+B Ruotsi 0,15% 40
BB Tools Ruotsi 0,64% 2
Clas Ohlson Ruotsi 4,75% 52
CTT Systems Ruotsi 4,08% 3
Beijer Ab Gl Ruotsi 0,44% 4
Gunnebo AB Ruotsi 11,67% 43
Hennes Mauritz AB Ruotsi 0,18% 99
Husqvarna AB Ruotsi 1,01% 35
Husqvarna AB Ruotsi 0,39% 14
Investor AB Ruotsi 0,13% 33
Lindab Intl AB Ruotsi 4,94% 27
Nederman Holding AB Ruotsi 9,90% 32
Nobia AB Ruotsi 10,10% 204
Nolato AB Ruotsi 0,92% 7
Sandvik AB Ruotsi 0,42% 43
Sectra AB Ruotsi 11,15% 53
Svedbergs i Dalstrop Ruotsi 11,45% 9
Teliasonera AB Ruotsi 0,36% 73
VBG Group AB Ruotsi 3,94% 7
Veidekke ASA Norja 7,46% 113
Volvo AB Ruotsi 0,06% 11
Volvo AB Ruotsi 0,39% 71
Yara Intl ASA Norja 0,27% 29
Marine Harvest ASA Norja 0,23% 12
Team Tankers Intl AS Norja 0,91% 3
Pörssiyhtiöt yhteensä 1 097
Muut yhtiöt 2
Sijoitusrahastot
Danske Invest Suomi 77
Danske Invest Suomi 57
DB Platinum Advisors Luxemburg 17
PEQ Eqt III Guernsey 0
PEQ Eqt IV Guernsey 0
PEQ GS Loan Partn I Caymansaaret 3
Investec Asset Mgmt Iso-Britannia 48
Barclays Global Investment Irlanti 5
Lyxor Int AM Ranska 0
PEQ Mandatum I Suomi 0
PEQ Mandatum II Suomi 2
PEQ Mandatum II Suomi 5
PEQ Private Egy mkt Suomi 3
State Street Global Suomi 67
PEQ Eqt Mid Market Iso-Britannia 8
Handelsbanken Fonder Ruotsi 19
Hermes Investment Irlanti 47
Blackrock AM DE Tanska 20
PEQ OMP Capital Norja 2
Blackrock AM DE Tanska 42
Sijoitusrahastot yhteensä 422
Vahinkovakuutustoiminnan osakkeet ja osuudet yhteensä 1 522
Henkivakuutustoiminta
Maa Osuus
osakkeista %
Kirjanpito-
arvo /
käypä arvo
Pörssiosakkeet
Amer Sports OYJ Suomi 3,32% 106
Asiakastieto Group OYJ Suomi 9,27% 21
Comptel OYJ Suomi 18,94% 38
Elecster OYJ A Suomi 6,43% 1
eQ OYJ Suomi 5,17% 12
F-Secure OYJ Suomi 3,65% 15
Kemira OYJ Suomi 0,58% 10
Lassila & Tikanoja OYJ Suomi 5,96% 42
Metso OYJ Suomi 0,99% 31
Nokia OYJ Suomi 0,04% 12
Nokian Renkaat OYJ Suomi 0,58% 26
Norvestia OYJ Suomi 11,68% 14
Okmetic OYJ Suomi 4,63% 6
Oriola-KD OYJ B Suomi 2,86% 16
Stora Enso OYJ Suomi 0,24% 12
Teleste OYJ Suomi 8,84% 16
Tikkurila OYJ Suomi 3,58% 25
UPM-Kymmene OYJ Suomi 0,85% 78
Uponor OYJ Suomi 0,82% 8
Vaisala OYJ A Suomi 4,24% 15
Valmet Corp Suomi 0,81% 11
Wartsila OYJ Suomi 0,21% 18
YIT OYJ Suomi 3,37% 22
Yhteensä 555
Muut pörssiosakkeet Suomi 14
Pörssiyhtiöt yhteensä 569
Rahastot
KJK Fund SICAV-SIF Baltic States B1 C Suomi 13
EVLI EUROPE-B Suomi 9
FONDITA NORDIC MICRO CAP-B Suomi 8
Fourton Odysseus Suomi 47
FOURTON STAMINA NON-UCITS Suomi 24
OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A Suomi 7
OP-KEHITTYVA AASIA Suomi 5
Yhteensä 112
Pääomarahastot
Amanda III Eastern Private Equity L.P. Suomi 14
Amanda IV West L.P. Suomi 23
CapMan Hotels RE Ky Suomi 10
Capman Real Estate I Ky Suomi 11
Capman Real Estate II Ky Suomi 8
CapMan RE II Ky Suomi 6
MB Equity Fund IV Ky Suomi 11
Yhteensä 83
Muut osakkeet ja osuudet 40
Kotimaiset osakkeet ja osuudet yhteensä 803
Muut ulkomaiset yhtiöt
Unilever NV Alankomaat 0,01% 7
Pension Corporation Group Limited Guernsey 1,39% 9
Schneider Electric SA Ranska 0,02% 8
BASF SE Saksa 0,01% 6
Bayerische Motoren Werke AG Saksa 0,02% 9
Deutsche Post AG Saksa 0,02% 6
SAP AG Saksa 0,01% 8
Kuehne + Nagel International AG Sveitsi 0,04% 7
Nestle SA Sveitsi 0,00 % 9
Roche Holding AG Sveitsi 0,00 % 9
Syngenta AG Sveitsi 0,02% 6
British American Tobacco PLC Iso-Britannia 0,01% 7
GlaxoSmithKline PLC Iso-Britannia 0,01% 6
Royal Dutch Shell PLC Iso-Britannia 0,01% 7
SABMiller PLC Iso-Britannia 0,01% 5
Yhteensä 109
Ulkomaiset rahastot
The Forest Company Limited Guernsey 7
Comgest Growth Asia Ex Japan USD I Acc Class Irlanti 58
DJ STOXX 600 OPT HEALTHCARE Irlanti 33
NOMURA FDS IR-JP STR V-I JPY Irlanti 14
Allianz RCM Europe Equity Growth W Luxemburg 76
Danske Invest Europe High Dividend I Luxemburg 58
FIDELITY FDS-JPN AGGRE-IJPY Luxemburg 7
LUX Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund SICAV-SIF G EUR Share Class Luxemburg 13
MFS MER-EUROPE SM COS-I1EUR Luxemburg 18
MFS European Value Fund Z Luxemburg 56
UNIDEUTSCHLAND XS Saksa 28
ISHARES SMI CH Sveitsi 60
INVESTEC GSF-ASIA PACIFIC-I Iso-Britannia 66
ISHARES CORE S&P 500 INDEX FUND Yhdysvallat 302
Yhteensä 795
Ulkomaiset pääomarahastot
Activa Capital Fund II FCPR Ranska 7
Apollo Offshore Energy Opportunity Fund Limited Caymansaaret 15
Avenue Special Situations Fund VI (C-Feeder), L.P. Caymansaaret 17
Broad Street Real Estate Credit Partners II Treaty Fund, L.P. Caymansaaret 10
Financial Credit Investment I, L.P. Caymansaaret 13
Fortress Credit Opportunities Fund II (C) L.P. Caymansaaret 49
Fortress Credit Opportunities Fund III (C) L.P. Caymansaaret 33
Fortress Credit Opportunities Fund IV (C) L.P. Caymansaaret 8
Fortress Life Settlement Fund (C) L.P. Caymansaaret 7
Petershill Offshore LP Caymansaaret 25
Highbridge Specialty Fund III Caymansaaret 41
Highbridge Liquid Loan Opportunities Fund, L.P Caymansaaret 54
Lunar Capital Partners III L.P. Caymansaaret 10
Mount Kellet Capital Partners (Cayman), L.P. Caymansaaret 14
Mount Kellett Capital Partners (Cayman) II, L.P. Caymansaaret 16
Petershill II Offshore LP Caymansaaret 15
Russia Partners II, L.P. Caymansaaret 9
Victory Park Capital Fund II (Cayman), L.P. Caymansaaret 22
Capman Buyout IX Fund A L.P. Guernsey 8
EQT Credit (No.1) L.P. Guernsey 7
EQT Credit (No.2) L.P. Guernsey 39
EQT V (No.1) L.P. Guernsey 7
EQT VI (No.1) L.P. Guernsey 30
M&G Debt Opportunities Fund II Irlanti 27
Verdane Capital VII K/S Tanska 14
Broad Street Loan Partners 2013 Europe L.P. Iso-Britannia 31
EQT Auris Co-Investment L.P. Iso-Britannia 12
EQT Mid Market (No.1) Feeder Limited Partnership Iso-Britannia 8
M&G Debt Opportunities Fund Iso-Britannia 20
Avenue Energy Opportunities Fund L.P. Yhdysvallat 11
HRJ Global Buy-out III (Asia) L.P. Yhdysvallat 7
Yhteensä 587
Muut osakkeet ja osuudet 249
Ulkomaiset osakkeet ja osuudet yhteensä 1 740
Henkivakuutustoiminnan osakkeet ja osuudet yhteensä 2 543
Omistusyhteisö
Maa Osuus
osakkeista %
Kirjanpito-
arvo /
käypä arvo
Pörssiosakkeet
Aktia Oyj Suomi 5,73% 39
Asiakastieto Group Oyj Suomi 10,06% 23
Swedbank Ab Ruotsi 0,59% 135
Muut Suomi 3
Muut osakkeet ja osuudet ja rahastot
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Suomi 80,28% 14
LUX Mandatum Life European Small & Mid Cap Equity Fund SICAV-SIF G EUR Share Class Luxemburg 10
Muut 24
Omistusyhteisön osakkeet ja osuudet yhteensä 248
41 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Hallitus päätti 10. helmikuuta 2016 pidetyssä kokouksessa ehdottaa 21. huhtikuuta 2016 pidettävälle yhtiökokoukselle vuodelta 2015 jaettavan osingon määräksi 2,15 euroa osakkeelta (yht. 1 204 000 000 euroa). Maksettavat osingot kirjataan vuoden 2016 tilinpäätöksen omaan pääomaan kertyneiden voittovarojen vähennykseksi.